İHALE İLANI 2012 /120532

İHALE İLANI 2012 /120532
EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NCEI,II, III, IV. ÜNİTELERDE ÖLÇME HATLARININ ISITILMASI AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE MAKALAR HALİNDE TOPLAM 1000 M ELEKTRİKLİ ISITICI KABLO TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NCE

I,II, III, IV. ÜNİTELERDE ÖLÇME HATLARININ ISITILMASI AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE MAKALAR HALİNDE TOPLAM 1000 M ELEKTRİKLİ ISITICI KABLO TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI: 2012 /120532

1- Teşekkülün;

a)Adresi: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b)Telefon ve Faks Numarası: 0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c)Elektronik Posta Adresleri: www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2- İhale konusu işin:

a) Miktarı ve türü

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktar (m)

1

Makaralar halinde toplam 1000 m 2x1 mm bükülü bakır ısıtıcı kablo

 

1000

 

b)TeslimYeri: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/ Kütahya

c)Teslim Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 takvim günüdür.

d)Dosya No:Ticaret 2012/79

e)İhale Usulü:Açık İhale

3-İhalenin;

a)Yapılacağı Yer: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b)İhale Tarihi ve Saati:27.09.2012 günü Saat: 14.00

4- İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Firmalar kablolarla ilgili Kalite-standart belgeleri teklif mektuplarına ekleyeceklerdir.

i) Firmalar kablolarla ilgili teknik özellikleri içeren dökümanlarını teklif mektuplarına ekleyeceklerdir.

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5- İhale Dökümanı:

a)EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b)Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6-Teklifler ihale günü 27.09.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8-Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10- Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11-Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12-İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu

İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com