İhale İlanı : 2012/130273

İhale İlanı : 2012/130273
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜSOSYAL TESİS VE S.L.İ. İŞYERLERİNDE BULUNAN KALORİFER VE SIHHİ TES. KONTROLÜ, MEYDANA GELEN ARIZALARIN ONARIM BAKIM VE TAMİRLERİ, MOBİLYA MARANGOZLUK İŞL
İŞÇİLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL TESİS VE S.L.İ. İŞYERLERİNDE BULUNAN KALORİFER VE SIHHİ TES. KONTROLÜ, MEYDANA GELEN ARIZALARIN ONARIM BAKIM VE TAMİRLERİ, MOBİLYA MARANGOZLUK İŞLERİ İÇİN MARANGOZ VE İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI İÇİN İNŞAAT USTASI ÇALIŞTIRILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/130273 
1-İdarenin
a) Adresi : PK:14 SEYITÖMER SEYİTÖMER KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0-274-248 56 70 - 0-274-248 56 76  
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmaservisi@sli.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.  
b) Yapılacağı yer : SLİ Müessesesi Müdürlüğü'nün Seyitömer'de bulunan işyeri ve Kütahya'da bulunan Sosyal Tesisler  
c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 365(Üçyüzaltmışbeş) gündür 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : S.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA  
b) Tarihi ve saati : 16.10.2012 - 14:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.
Resmi (Kamu) kurum ya da kuruluşlarında veya özel sektörlerde yapılan her türlü doğal gazlı, katı ve sıvı yakıtlı kalorifer yakım, bakım ve onarım hizmetleri, sıhhi tesisatların tamir bakım onraım işleri, her türlü mobilyacılık marangozluk işleri ve inşaat ustalığı işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı - T.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Daire Başkanlığı, Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/ANKARA, T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3/4 Bornova-İZMİR Tel: 0-232-336 26 71, S.L.İ. Müessesi Müdürlüğü Seyitömer-KÜTAHYA Tel: 0-274-248 56 70 (5 Hat) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Muhaberat Servisi Seyitömer/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com