İHALE İLANI: 2012/136184

İHALE İLANI: 2012/136184
DPÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAKİNE VE BİLGİSAYAR BÖLÜMLERİ), FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (KİMYA VE BİYOLOJİ BÖLÜMLERİ), GSF GRAFİK BÖLÜMÜNE VE KÜTAHYA TBMYO LAB.MALZ.ALIMI
İHALE İLANI
DPÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAKİNE VE BİLGİSAYAR BÖLÜMLERİ), FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (KİMYA VE BİYOLOJİ BÖLÜMLERİ), GSF GRAFİK BÖLÜMÜNE VE KÜTAHYA TBMYO LAB.MALZ.ALIMI
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
DPÜ Mühendislik Fakültesi (Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilgisayar Bölümleri), Fen Edebiyat Fakültesi (Kimya ve Biyoloji Bölümleri), GSF Grafik Bölümüne ve Kütahya TBMYO Lab.Malz.Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası:n 2012/136184
1-İdarenin
a) Adresi: TAVSANLI YOLU 10.KM MERKEZ KAMPÜS 1 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası: 2742652031 - 2742652030
c) Elektronik Posta Adresi: idari_mali@dumlupinar.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yerleri : Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Laboratuarları ve Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü Laboratuarı
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 gün içerisinde teslim edilecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Tavşanlı Yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati: 19.10.2012 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olmasıplain  halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğplain u yıplain lda alıplain nmıplain ş, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasıplain na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasıplain na kayıplain tlıplain  olduğplain unu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olmasıplain  halinde, ilgili mevzuatıplain  gereğplain i kayıplain tlıplain  bulunduğplain u Ticaret ve/veya Sanayi Odasıplain ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğplain u yıplain lda alıplain nmıplain ş, tüzel kişiliğplain in odaya kayıplain tlıplain  olduğplain unu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olmasıplain  halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olmasıplain  halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğplain in ortaklarıplain , üyeleri veya kurucularıplain  ile tüzel kişiliğplain in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamıplain nıplain n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasıplain  halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıplain  gösteren belgeler ile tüzel kişiliğplain in noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriğplain i İplain dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriğplain i İplain dari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b)İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç)İsteklinini kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği yerli malı belgesi
d)İsteklinin alım konusu ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi: 
1. Grup ve 10. Grupta yer alan elektrik makineleri deney setleri için imalat yeterlilik belgeleri istenmektedir. Diğer gruplar için istenmemektedir.
4.3.3. Hizmet yeterlilik belgesi: 
1. ve 10. Grupta yer alan Elektrik Makinaları deney setleri için Hizmet yeterlilik belgesi sitenmektedir. Diğer gruplar için istenmemektedir.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler: 
1. Grup ve 10. Grupta yer alan Elektrik Makinaları Deney setleri için, ISO 9001-2008 Belgesi ve Hizmet yeterlilik belgesi istenmektedir.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
Tedarik edilecek mallara ait kataloglar ve teknik şartnameye cevaplar birlikte sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dumlupınar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası KÜTAHYA şubesi IBAN TR790001000179350642645001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tavşanlıplain  Yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceğplain i gibi, aynıplain  adrese iadeli taahhütlü posta vasıplain tasıplain yla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
HABER KÜTAHYA  GAZETESİ  27092012    İTB: 7688    (4x44)
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com