İHALE KAYIT NUMARASI: 2012/131076

İHALE KAYIT NUMARASI: 2012/131076
EÜAŞ – SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN HALATLI, ZİNCİRLİ MONORAY VİNÇLERİN VE HİDROLİK KALDIRMA ARACININ TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILARAK EÜAŞ’ A TESLİMİ İŞİİHALESİ YAPILACAKTIR.

EÜAŞ – SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN HALATLI, ZİNCİRLİ MONORAY VİNÇLERİN VE HİDROLİK KALDIRMA ARACININ TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILARAK EÜAŞ’ A TESLİMİ İŞİİHALESİ YAPILACAKTIR.

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI: 2012/131076

1-Teşekkülün;

a)Adresi:EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b)Telefon ve Faks Numarası: 0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274–248 56 65

c)Elektronik Posta Adresleri:www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2-İhale konusu işin: a)

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

(Adet)

1

Ray Arabalı 3 Ton Kapasiteli Monoray Elektrikli Vinç

 

5 adet

2

Kazan Sisteminde Kullanılacak 0mt. - 60mt. Sonsuz Halat Sistemi İle Çalışan Mobil Vinç (1 Ton Kapasiteli)

2 adet

3

1 Ton Kaldırma Kapasiteli Hidrolik İstif Aracı

1 adet

b)TeslimYeri: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c)Teslim Süresi: Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 120(Yüz yirmi) Takvim günüdür.

d)Dosya No: Ticaret 2012/87

e)İhale Usulü: Açık İhale

3-İhalenin;

a)Yapılacağı Yer: EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b)İhale Tarihi ve Saati: 18.10.2012 günü Saat: 14.00

4-İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elek-tronik posta adresi,

b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1)Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alın-mış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu göste-rir belge,

2)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ti-caret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ti-zel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e)Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f)İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h)İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Teklif veren firmalar teklifleri ile beraber kendi bünyelerinde bulunan servis adreslerini teklifleri ile beraber sunmak zorundadırlar.

i) Teklif veren firmaya ve teklif edilen sistemin imalatçısına ait ISO 9001 kalite güvence belgelerini teklifler ile beraber aslını veya noter onaylı suretlerini vereceklerdir.

j) Teklif veren firmalar tekliflerinin ekinde teklif ettikleri sisteme ait teknik detayları açıklayacaktır. Açıklamaları yetersiz veya istenilen özellikleri sağlamayan ya da açıklama yapmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belge-lerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kayde-dilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ le-hine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.madde hükümleri uygula-nır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5-İhale Dökümanı:

a)EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği tak-dirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b)Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bede-linin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6-Teklifler ihale günü 18.10.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-derilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü ola-caktır.

8-Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10-Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

12-Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

13-İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sa-yılı Resmi Gazetede yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

HABER KÜTAHYA GAZETESİ  29092012   


Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com