İngilizce bilmeyen bürokrat krizi

İngilizce bilmeyen bürokrat krizi
EPDK, 24 bürokratını ABD’ye götürecekti. ‘İngilizce bilme şartı’ itirazlar üzerine kaldırıldı.
EPDK, 24 bürokratını ABD’ye götürecekti. ‘İngilizce bilme şartı’ itirazlar üzerine kaldırıldı. Bu kez ‘yandaş gidecek’ tartışması çıktı. Gezi iptal oldu
 
Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (EPDK), AB­D’­ye ‘e­ner­ji hu­ku­ku­’ için gön­de­re­ce­ği bü­rok­rat­la­rın ge­zi­si­ni tar­tış­ma­lar üze­ri­ne ip­tal et­ti. Ne­de­ni ise İn­gi­liz­ce kri­zi…
 
24 ŞANS­LI BÜ­ROK­RAT: EPDK İn­san Kay­nak­la­rı ve Des­tek Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­kan­lı­ğı, ‘ku­rum per­so­ne­li­nin ye­tiş­ti­ril­me­si, eği­til­me­si ve mes­le­ki bil­gi ve tec­rü­be­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı­’ için AB­D’­nin Pen­sil­van­ya ve Ri­ver­si­de eya­let­le­ri­ne 24 per­so­ne­lin gön­de­ri­le­ce­ği­ni du­yur­du. Ener­ji Hu­ku­ku ile il­gi­li 4 haf­ta­lık prog­ram için ya­ban­cı dil şar­tı be­lir­len­di. Ge­zi­ye ka­tı­la­cak bü­rok­rat­la­rın son 5 yıl için­de KPDS, ÜDS ve YDS’­den İn­gi­liz­ce di­lin­den 70 pua­nın üze­rin­de al­ma­sı ge­re­ki­yor­du.
 
İN­Gİ­LİZ­CE ŞAR­TI KAL­DI­RIL­DI: İn­san Kay­nak­la­rı­’nın di­ğer bi­rim­le­re gön­der­di­ği ya­zı­dan son­ra mü­ra­ca­at­lar alı­nın­ca il­ginç öne­ri­ler gel­me­ye baş­la­dı. Ba­zı bü­rok­rat­lar 6 yıl­dan ön­ce­ki İn­gi­liz­ce no­tu­nu bil­dir­di, ba­zı­la­rı ise bu şar­tın kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­di. Bel­ge şar­tı aran­ma­ma­sı­na ka­rar ve­ren ku­rum, gön­de­ri­le­cek per­so­nel için ‘ve­ri­len kon­ten­jan ve kri­ter­ler da­hi­lin­de ka­tı­la­cak per­so­ne­li be­lir­le­me yet­ki­si dai­re baş­kan­la­rı­mı­za ait­ti­r’ du­yu­ru­su­nu yap­tı.
 
TORPİL LİSTESİ İDDİASI: Ya­ban­cı dil bi­len per­so­nel, ‘tor­pil lis­te­si ha­zır­la­nı­yo­r’ di­ye ku­rum için­de eleş­ti­ri­de bu­lun­ma­ya baş­la­dı. 2014’te gö­rev sü­re­si do­la­cak olan EPDK Baş­ka­nı Ha­san Kök­taş, tar­tış­ma­nın fark­lı yer­le­re çe­kil­me­si üze­ri­ne ABD ge­zi­si­ni ip­tal et­tir­di.
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com