İnternetten sakın…

İnternetten sakın…
Tüm Ec­za­cı İş­ve­ren­ler Sen­di­ka­sı, (TE­İS) in­ter­net­ten sa­tı­lan ilaç­la­ra kar­şı va­tan­da­şı uyar­dı.

TE­İS’­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da sah­te ve ya­sa­dı­şı ilaç sek­tö­rü­nün en çok kul­lan­dı­ğı yo­lun in­ter­net sa­tı­şı be­lir­til­di. TE­İS Ge­nel Baş­ka­nı Nur­ten Say­dan, in­ter­net­ten alı­nan ilaç­la­rın sah­te ol­ma­sı­nın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu, bu yüz­den ila­cın sa­de­ce ec­za­ne­den ec­za­cı­ya da­nı­şı­la­rak alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti.

430 mil­yon do­lar­lık sah­te­ci­lik

Say­dan, Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü­’ne gö­re, 430 mil­yon do­lar ola­rak tah­min edi­len sah­te ve ya­sa­dı­şı ilaç sek­tö­rü­nün en çok kul­lan­dı­ğı yo­lun in­ter­net sa­tı­şı ol­du­ğu be­lir­te­rek, “İn­ter­net­ten al­dı­ğı­nız ilaç­la­rın sah­te ol­ma­sı ka­çı­nıl­maz­dır. İn­ter­net­ten ca­zip rek­lam­lar­la sa­tıl­mak is­te­nen, bit­ki­sel­dir za­rar ver­mez di­ye lan­se edi­len, hat­ta bun­la­ra mey­ve, seb­ze is­mi ko­ya­rak her gün ye­di­ği­niz ürün­le­re ben­ze­til­me­ye ça­lı­şı­lan ilaç­la­ra as­la rağ­bet et­me­yi­niz ve ke­sin­lik­le kul­lan­ma­yını­z” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.

Ec­za­ne­den ucuz di­ye kan­ma­yın

İn­ter­net­ten alı­nan ilaç­la­rın sah­te, kon­trol­süz, de­ne­ti­mi ol­ma­yan ve ço­ğun­luk­la Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ruh­sa­tı bu­lun­ma­yan ilaç­lar ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Say­dan, “E­ğer ec­za­ne­ler­de bu­lu­nan ilaç­la­rı in­ter­net yo­luy­la da­ha ucu­za re­çe­te­siz te­min ede­bi­li­yor­sa­nız bun­lar da sah­te ilaç­lar­dır. Bu ilaç­la­rı te­min edip, kul­la­nır­sa­nız ya et­ki­si ol­maz ya da siz­le­rin ba­zen an­cak yıl­lar son­ra fark ede­bi­le­ce­ği­niz te­la­fi­si müm­kün ol­ma­yan za­rar­la­rıy­la kar­şı­la­şa­bi­lir­si­ni­z” uya­rı­sın­da bu­lun­du.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Apple, iOS 8'in son kullanım oranını açıkladı08 Ocak 2015 Perşembe 14:04
 • Kuyruklu yıldız kaşifi Philae kayboldu06 Ocak 2015 Salı 12:12
 • WhatsApp, Snapchat'e özendi02 Ocak 2015 Cuma 15:24
 • Dünya bu buluşu konuşuyor!26 Aralık 2014 Cuma 15:01
 • Android telefon kullananlar dikkat!26 Aralık 2014 Cuma 11:39
 • iPhone 6S mini geliyor25 Aralık 2014 Perşembe 10:59
 • Nabız ve tansiyonu yanlış ölçüyorlar25 Aralık 2014 Perşembe 10:32
 • Şimdi de LG G3 patladı24 Aralık 2014 Çarşamba 13:17
 • Facebook 2014 yılını kısaca özetledi10 Aralık 2014 Çarşamba 10:29
 • Samsung fena patladı!09 Aralık 2014 Salı 11:19
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com