“İstanbul, Recep Tayyip City gibi”

“İstanbul, Recep Tayyip City gibi”
Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si­’nin ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leşen Kent­sel Dö­nü­şüm Zir­ve­si­’n­de çarpıcı sonuç.

Yeni Ara­yış­lar Gi­ri­şi­mi Plat­for­mu Der­ne­ği­’nin (YAP­DER) Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si­’nin ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­tir­di­ği Kent­sel Dö­nü­şüm Zir­ve­si­’n­de ko­nu­şan CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, AK­P’­nin kent­sel dö­nü­şüm adı al­tın­da tüm Tür­ki­ye­’de yap­tı­ğı­nın bil­gi­sa­yar­lar­da genç­le­rin oy­na­dı­ğı “Sim­city” isim­li oyu­na ben­zet­ti­ği­ni söy­le­di.

Oran, “O­yu­nu oy­na­yan­lar bir alan üze­rin­de şe­hir ku­ru­yor ve onun üze­rin­de de çe­şit­li ko­nut­lar ve iş­yer­le­ri oluş­tu­ru­yor. İs­tan­bul da Re­cep Tay­yip City gi­bi. Her şe­ye o ka­rar ve­ri­yor. Ka­nal açı­la­cak o ka­rar ve­ri­yor. İs­tan­bu­l’­un en gü­zel ye­ri­ne ca­mi ya­pıl­ma­sı­nı o söy­lü­yor. Bu­nun tek bir ama­cı var, rant ve kâr” di­ye ko­nuş­tu. (IUK)
Kaynak:Sözcü.com.tr

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com