İstanbul'da katliamı fotoğrafladılar!

İstanbul'da katliamı fotoğrafladılar!
Tempo Dergisi, Yavuz Sultan Selim adı verilen 3’üncü köprü ile köprünün bağlantı yolları için İstanbul ormanlarının nasıl katledildiğini fotoğrafladı
Ey­lül sa­yı­sı­nı İs­tan­bu­l’­a ayı­ran Tem­po Der­gi­si, yapımı süren ve çevrecilerin tepkisini çeken projeleri havadan gö­rün­tü­le­di. Özlem Soğukdere çevre katliamını yazdı, Turgut Tarhan da fotoğrafladı.
 
Havadan çekilen fotoğraflar, Yavuz Sultan Selim adı verilen 3’üncü köprü ve köprünün çevre yollarının inşaatının neden olduğu çevre tahribatını gözler önüne seriyor. Köprü için bugüne kadar 1 milyona yakın ağaç kesildi. 2 milyon daha ağaç kesileceği belirtiliyor. Ağaç katliamının ulaştığı boyut yürek sızlatıyor.

Ma­hal­le­ler de so­run­lu
Dergide ayrıca, Çam­lı­ca Te­pe­si­’ne in­şa edi­len Çam­lı­ca Ca­mi­i, Ye­ni­ka­pı ve Mal­te­pe sa­hil­le­ri­ne ya­pı­lan dev dol­gu­lar, UNES­CO ile kriz ya­ra­tan Ha­liç Met­ro Ge­çiş Köp­rü­sü ve Ali Sa­mi Yen Sta­dı ile Şiş­li Li­kör Fab­ri­ka­sı ara­zi­le­ri üze­rin­de yük­se­len ku­le­le­rin son görüntüleri de yer alıyor.
 
‘Ko­ru­ma sö­zü ver­di­k’
Ta­ri­hi ya­rı­ma­da­ da de­niz dol­du­ru­la­rak ya­pı­la­cak mey­da­nın Kül­tür Mi­ra­sı alan­la­rın­dan ol­du­ğu be­lir­til­di. İs­tan­bul Şe­hir Plan­cı­la­rı Oda­sı Baş­ka­nı Tay­fun Kah­ra­man, Tem­po­’ya yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bu­ra­sı, dün­ya­ya ko­ru­mak için söz ver­di­ği­miz UNES­CO Dün­ya Kül­tür Mi­ra­sı alan­la­rın­dan bi­ri­” di­ye­rek, Ye­ni­ka­pı­’nın, mil­yon­lar­ca ki­şi­nin zi­ya­ret ede­ce­ği bir alan ha­li­ne ge­ti­ril­me­si­nin, ta­ri­hi do­ku­nun kı­sa sü­re­de tah­rip edil­me­si­ne yol aça­ca­ğı­na dik­kat çek­ti.
 
Yenikapı sahili dolduruldu
3. Köp­rü için yüz­bin­ler­ce ağa­cın ke­sil­me­si ve Ye­ni­ka­pı sa­hi­li­nin dol­du­rul­ma­sıyla, “U­NES­CO­’ya ve­ri­len ko­ru­ma sö­zü­” ih­lal edildi.
 

 
Çamlıca’ya cami yapılıyor
İstanbul’un Anadolu yakasında yaşayanların “bir nefes sıhhat” bulmak için koştuğu Çamlıca Tepesi de beton yığınına döndü, yüzlerce ağaç kesildi.(SBK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com