Kadir Gecesi ve duası

Kadir Gecesi ve duası
Kadir Gecesi son semâvî kitab-ı mukaddes Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir.

Levh-i Mahfuz'dan dünya semasındaki Beytü'l-İzzet'e toptan, oradan da yeryüzüne parça parça ilk defa indirilmeye başladığı, Cebrail'in Hz. Muhammed'e (sas) ilk vahiy ile birlikte peygamberlik vazifesini getirip tebliğ ettiği kutsal gecedir, denilmiştir. Kur'an'ın 97. suresi, Kadir suresidir ve bu gecenin faziletinden bahseder. Surede Kur'an'ın indiği Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.
 
Vahyedilen ilk âyetler , Alak suresinin “İkra! Oku!” emriyle başlayan ilk beş ayet-i kerimesidir: “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla. O ki insanı yapışkan bir hücreden yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir.”  Hakkında kendi ismiyle müstakil sure indirilen tek gece, Kur'an'da açıkça ismi konularak zikredilen yeğane gece, Kadir gecesidir. Bu istisna, bu ayrıcalık ve farklılık, onun fâikiyet ve faziletini ortaya koymaya yeter.
 
İlk vahyin, 610 yılı Ramazan ayının 17'si Pazartesi gecesi nâzil olduğu bilinmektedir, meşhur olan budur. Her yıl yer değiştirdiği için, Kadir gecesinin tam vakti ise kesin olarak bildirilmemiştir. Değişme periyodu da gizli bırakılmıştır. Fakat ekserî âlimler, hadis-i şeriflerin delâletinden Ramazan ayının 17, 19, 21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerinden birisi, ekseriyetle de 27. gecesi olduğunu kabul etmiş olup hemen hemen bütün İslâm âlemi de bu geceyi benimsemiştir. Bununla beraber başka gecelerde olma ihtimali de vardır ki yeri geldiğikçe bahsedilecektir.
 
Kadir gecesinin mahiyeti ile alakalı temel altı hakikat: Kadir gecesini Kadir gecesi yapan hususiyet ve faziletlerin en önemlileri, Kadir suresinde zikredilmiştir, diğerleri de bazı hadisi-i şerif ve âsâr ile haber verilmiştir. Kadir gecesinin mahiyeti ile alakalı temel hakikatlerden bazıları şunlardır:
 
1. Kur'ân-ı Kerîm, Levh-i Mahfuz'dan dünya semasındaki Beytü'l-İzzet'e topyekün olarak Kadir gecesinde indirilmiştir. Kur'ân'dan ilk vahiy olarak Alak sûresinin ilk beş âyeti de yine Kadir gecesinde nâzil olmuştur. Bu gecede hidayet rehberi olan Kur'an, Resul-i Ekrem (sav) vasıtası ile en hayırlı ümmete gönderilmiştir. Bu kitabın indirilmesi, insanlık için kainatta cereyan eden en önemli hadisedir.
 
2. Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.
 
3. Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü emirler ve hadiseler Allah Teâlâ'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir.  Abdullah İbn-i Abbas (ra) ve İmam-ı Ebu'l-Hattab el-Basri'ye göre; bu gecede, gelecek seneye kadar cereyan edecek her türlü önemli hadiseler hakkındaki Allahu Teala (cc)'nın ezeli kaza ve takdiri, ilgili meleklere tebliğ olunur.
 
4. İmam Sehl b. Abdullah, "Allahu Teala (cc), bu gece mü'min kullarına rahmet ve mağfiretini takdir eder." buyurmuştur.
 
5. Bu gecede yeryüzüne Ruh (Cebrail) ve çok sayıda melek iner. İmam Halil b. Ahmed, "Bu gecede yeryüzüne o kadar çok melek iner ki, adeta yeryüzü meleklere daralır."  diyerek, meleklerin bu faaliyetleri sebebiyle kadr-ü kıymetinin ortaya çıktığını belirtmiştir.
 
6. Bu gece tanyerinin ağarmasına (imsak vaktine) kadar selamdır, esenliktir; her türlü kötülükten uzaklaştırılmıştır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü'mine selam verirler.
 
Kadir gecesinin kadrini bilmek için önce ne olduğunu bilmek gerektir. Kadir gecesi, mübarek gecelerin en üstünüdür ve “Gecelerin Sultanı” olarak namlanmıştır. Kadir gecesi Kur'an gecesidir, Bedir gecesidir, Mele-i A'lanın toplantı gecesidir, göklerötesinde Ruhaniyetin oluştuğu gecedir.
 
İbn-i Receb el-Hanbelî'in belirttiği gibi: Ramazan ayının, günahlara keffaret olmasının ve bağışlanmanın sebebleri temelde üç tanedir: 1. Ramazan orucu, gecelerini kıyamla geçirmek ve Kadir gecesini ihya etmek.  Bazı eserlerde Hz. Ali Kadir gecesi şehid edildi, diye geçmektedir. İslam'ın ruhî hayatı denilen tasavvufî ifadesiyle: Kadir gecesi, fenâ-yı Zat'a mazhariyetin zevkedildiği gecedir.  Kadir gecesi Hz. Muhammed ve ümmetine mahsus kılınmış, diğer peygamber ve ümmetlerine nasip edilmemiş özel bir gecedir. Kadir Gecesi, Müslümanların yıllık üçüncü bayramıdır denilmiştir.
 
Leyâl-i Mübâreke-i Hamse “Beş mübarek gece” (yani dinî kandiller) içerisinde doğrudan Kur'an-ı Kerim'de hâiz olduğu sûre ile haklı ve hakikatli bir mevkiye sahip olan Kadir gecesi, müslümanların gönül dünyalarında da, hatta en zayıf imanlı ve amelsizlerine kadar, derin bir etkiye sahiptir. Kadir gecesi, din ü diyaneti terketmiş talihsizlerin bile ruhlarının çok derinliklerinde hep varlığını içten içe devam ettirmiştir.  Kadir gecesi doğanlara Kadir, Kadriye, yahut Abdülkadir ismi konulması halk arasında meşhur olmuştur.
 
Kadir gecesinin fâikiyetini gösterir bir yaklaşım: Kadir gecesi olsun, sair mübarek vakitler olsun, farklılığını ve fâikiyetini şöyle bir yaklaşım ile anlamamız daha kolay olacaktır: “Birtakım zamanlarda mesai yapanlara, normal zamanların birkaç katı fazla ücret verilir. Bazı olayların yıldönümleri ikramiye günleridir. Bazı krallar tahta çıkışları ya da işbaşına gelince cülus bahşişi dağıtırlar. Bazan genel af ilân edilir ve çok büyük cezalar dahi bağışlanır. Bazı pazar, panayır ve yerlerde yüzdeyüzleri çok âşan kârlar sağlanır... Bütün bunlar bizim Kadir Gecesi gibi zamanları anlamamızda sadece bir fikir verebilirler. Çünkü o gecenin sahibi Sânî'dir, Cevvâd'dır, Kerim'dir, Gaffâr'dır... O'nun hazinesi, cömertligi, keremi, bağışlaması başkalarınınkine benzemez. O, insanlara göre ne kadar büyükse, O'nun bahşişi ve affı da onlanrinkine göre o kadar büyüktür. Hazineler O'nun olduğuna göre, kime ne kadar vereceğini de O bilir. İşte Kadir Gecesi, O'nun Muhammed Ümmetine bir bahşişi, bir genel af ilanı ve bir ikramiyesidir. Bu, ayrıca Allah (cc)'in kullarına ne kadar acıdığını ve kurtuluşlarını nasıl istediğini de gösterir.”
 
Eğer cennetten bir adam çıksa, ve bütün dünya ehli de ona misafir olmak isterse o hepsini yedirir içirir, giydirir. İşte Kadir Gecesi de Hakk'ın misafirlerinden biridir. Onun ziyafeti bütün dünya halkına yeter. Mahlukatın tümü Allah'ın misafiri ve kullarıdır. Onun keremi onlara yetmez mi, cömertliği onlara kafi gelmez mi?
 
Kadir Gecesi, nurlu, feyizli, ışıklı bir gecedir. Ondan gönüllerimize yayılan ışık, Kur'an'ın ışığıdır. “Bu ışık, yüce Allah'ın Kuran'ındaki ışığıdır. Bütün Kadir gecesi boyu yeryüzü ile yücelerin yücesi arasında mekik dokuyan meleklerin ve Cebrail'in ışıklarıdır. Varlık alemine ve varlık aleminde gezinen ruhlara yayılan esenlik merheminin ışıklarıdır, nurudur.”

İŞTE KADİR GECESİ DUASI
 
İşte bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'nde edilecek duası. "Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)
 
EUZÜ BİLLAHİ MİNE'Ş-ŞEYTANİ'R-RACÎM
 BİSMİLLAHİ'R-RAHMANİ'R-RAHîM

 
اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
 
Ey talihsizlerin sığınağı,
 ey âcizlerin güç kaynağı,
 ey dertlilerin tabibi
 ey yolda kalmışların yol göstereni!
 Ey çaresizler çaresi!
 ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!
 İçinde bulunduğumuzkadir gecesihürmetine
 bizleri affeyle ya Rabbi
 
Allahım
 
Sen bizleri ufku, inancı ve davaranışlarıyla
 tam bir ruh ve mana kahramanı eyle
 Derinlik ve enginliğimizi
 bilgi ve muktesebatımızla birlikte
 gönül zenginliği, ruh saffeti
 ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya rabbi
 
Allahım
 
Sen bizleri kalbi ve ruhi hayata programlı,
 maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı,
 cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzdaKin, nefret hırs hased bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Ya rabbi
 
Allahım
 
Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde,
 mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakiyla yanıp tutuşan
 diğergamlardan eyle Ya rabbi
 
Allahım
 
Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli;
 konuşup gürültü çıkarmadan daha çok,
 inandıklarını yaşayan,
 yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan
 bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya rabbi
 
Allahım
 
Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan..
 Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten
 iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan
 ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan
 ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen
 kullarından eyle Ya rabbi
 
Allahım
 
hedefimizde hep öteler tüllenip dursun.
 Bizler Hak rızasına bağlanmış,
 sürekli ilerleyen
 ve sürekli mesafelerle yaka paça olan
 iman insanları olalım ya Rabbi!
 matlûbumuza ulaşacağımız ana kadar
 hep bir küheylan gibi koşalım;
 koşarken de herhangi bir beklentiye girmeyelim
 ya Rabbi!
 
Allahım
 
Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki ,
 oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da
 rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim ya Rabbi!
 
Allahım
 
herkese sinemizi açalım,
 herkesi şefkatle kucaklayalım ve toplum içinde hep bir siyanet meleği görüntüsü sergileyelim. Ne var ki,
 senden başka kimseden de bir şey beklemeyelim ya Rabbi!
 
Allahım
 
Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla
 herkesle uyum içinde olmayı lutfet
 hiç kimseyle cedelleşmeyelim,
 hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim.
 kat'iyen başkalarıyla rekabete ve sürtüşmeye girmeyelim.
 Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden
 hemen herkesi sevelim..
 Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü
 Herkesi alkışlayalım
 Başkalarının anlayışlarına
 hem de konumlarına saygılı kalmaya
 alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi!
 
Allahım
 
kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında,
 senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim..
 her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım..
 senin inayetine vesile sayılan
 birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim ya Rabbi!
 
Allahım
 
Sen bizleri bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle.
 Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun
 bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayalım
 Seni memnun etme yolunda ölesiye bir hırs gösterelim
 ve böyle bir hedefe ulaşmak için de
 bütün varımızı feda edebilelim,
 dünyevî-uhrevî her şeyden vazgeçebilelim ya Rabbi!
 
Allahım
 
düşünce dünyamızda "benim yapmam", "benim başarmam", "benim sonuçlandırmam".. gibi merdud mülâhazalara asla yer verme ya rabbi yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim yaparsa yapsın, kendimiz yapmış gibi memnun olalım, başkalarının başarılarını kendi başarılarımız sayalım öncülük yapma şeref ve payesini de onlara bırakalım ya Rabbi!
 
Allahım
 
her zaman kendimizle yaka-paça ve kendi ayıplarımızla meşgul olalım kimsenin eksiğiyle-gediğiyle uğraşmayalım.Her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyelim,
 başkalarını daha yüksek ufuklara yönlendirip
 herkese bir hüsn-ü misal olalım
 İnsanların ayıplarına ve kusurlarına göz yumalım..
 Onların olumsuz tavırlarına tebessümle karşılık verelim, kötülüklerini iyilikle savalım
 ve elli defa rencide edilsek de,
 bir kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmeyelim ya Rabbi!
 
Allahım
 
hayatımızı iman-ı kâmil yörüngeli
 ve ihlas donanımlı yaşamayı
 en birinci mesele bilelim,
 duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla
 öylesine Hak rızasına kilitlenmiş bir hakikat eri olalım
 beraber yürüdüğümüz,
 aynı mefkûreyi paylaştığımız kimselerle
 asla rekabete girmeyelim..
 onlara karşı kat'iyen kıskançlık duymayalım..
 aksine, onların noksanlarını giderip, eksiklerini tamamlayalım.. ve onlara karşı hareketlerimizde
 hep bir vücudun uzuvlarından
 herhangi bir organmış gibi davranalım ya Rabbi!
 
Allahım
 
Tam bir îsar rûhuyla,
 Makam ve mansıp, Paye ve şöhret gibi
 maddî-manevî hemen her konuda
 yol arkadaşlarımızı öne çıkarıp
 kendimiz gerilerden gerilere çekilerek
 onların başarılarının dellalı gibi davranalım,
 kardeşlerimizin mazhariyetlerini alkışlayıp
 muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılayalım ya Rabbi!
 
Allahım
 
başkalarının düşünce ve hareketlerine karşı
 hep saygılı kalmaya çalışalım
 paylaşmaya, beraber yaşamaya açık duralım..
 oturur kalkıp aynı mefkûre insanlarıyla
 müşterek hareket etme yollarını araştıralım..
 müşterek projeler geliştirelim..
 ve "ben" yerine "biz"i ikame etme gayreti gösterelim..
 dahası, başkalarının mutluluğu yolunda
 rahatlıkla kendi saadetimizi feda edebilelim..
 ve bunları yaparken de
 kimseden herhangi bir teveccüh beklemeyelim.
 hattâ böyle bir beklentiye girmeyi
 kendi hesabımıza bir düşüş sayalım;
 yılandan-çıyandan kaçtığımız gibi önde görünmekten,
 namdan-şandan kaçalım
 ve unutulma murakabesine dalalım ya Rabbi!
 
Allahım
 
Kimsenin kılına dokunmayalım,
 saldırıya saldırıyla mukabelede bulunmayalım.
 En kritik durumlarda bile hep dengeli hareket edelim.
 Her zaman fenalıklara karşı
 iyilikle mukabelede bulunalım..
 kötülükleri kötülerin işi sayıp,
 bir iyilik âbidesi gibi davranalım ya Rabbi!
 
Allahım
 
hayatımızı Kur'ân ve Sünnet çizgisinde
 Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşayalım..
 benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı
 sürekli tetikte bulunalım
 kendimize nisbet edilen güzellikleri
 "her şey senden" deyip sana verelim.
 iradeye vâbeste işlerde de her zaman
 "ben"den kaçıp, "biz"e sığınalım.
 hiç kimseden korkmayalım.
 Hiç bir hâdise karşısında telâşa kapılmayalım;
 ve doğru bildiğimiz şeylerden asla geriye durmayalım ya Rabbi!
 
Allahım
 
kimseye gücenmeyelim;
 hele Hak'ka dilbeste olanlara kat'iyen kırılmayalım.
 Yol arkadaşlarımızı herhangi bir fenalık içinde gördüğümüzde onlardan uzaklaşmayalım..
 Perdeyi yırtıp onları utandırmayalım;
 utandırmak bir yana,
 böyle bir fenalığı gördüğümüzde
 büyük bir hata işlemiş gibi kendimizi kınayalım.
 mü'minlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı
 onlar hakkında sû-i zanda bulunmaktan kaçınalım;
 görüp duyduğumuz şeylere iyi yorumlar getirip
 ve kat'iyen olumsuz mülâhazalara girmeyelim ya Rabbi!
 
Allahım
 
hareket ve faaliyetlerimizi,
 bu dünyanın bir ücret yeri değil de,
 bir hizmet mahalli olduğu mülâhazasına bağlayalım..
 her zamanmemurbulunduğumuz sorumlulukları
 fevkalâde bir disiplin içinde yerine getirelim..
 netice ve sonuçla meşgul olmayı da
 sana karşı bir saygısızlık sayalım ya Rabbi!
 
Allahım
 
dine, imana ve insanlığa hizmeti,
 Hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilelim
 ne kadar büyük işler başarsak da,
 bundan nefsimiz adına
 maddî-manevî herhangi bir pâye çıkarmayı
 hiç mi hiç düşünmeyelim ya Rabbi!
 
Allahım
 
Düzenimizin bozulmasından dolayı ümitsizliğe düşmeyelim
 Bütün insanların bize karşı olmasından dolayı
 sarsıntı yaşamayalım.
 "bu dünya, darılma dünyası değil, bir dayanma âlemidir" deyip dişimizi sıkıp sabredelim,
 maruz kaldığımız durumlardan kurtulmak için de
 alternatif çıkış yolları arayalım
 en kritik anlarda dahi değişik stratejiler üretip
 hep azm u ikdamda bulunalım ya Rabbi!
 
Allahım
 
İnsanî değerlerin hor görüldüğü,
 dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı,
 her taraf, başı boşların gürültüleriyle inlediği günümüzde,
 başka bir şey değil, Sen bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!
 Kadir gecesi hürmetine gönül insanları eyle ya Rabbi!
 Mübarekramazanhürmetine gönül insanları eyle ya rabbi!
 
Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve O'nun bütün arkadaşlarına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!
 
Amin..ve'l-hamdü lillahi rabbi'l-alemin
 
 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com