Kapatılan karakollara kaçakçılar yerleşti!

Kapatılan karakollara kaçakçılar yerleşti!
Sınıra giden CHP heyeti bölgedeki durumu anlattı.

Savcı kökenli 4 milletvekili, Reyhanlı’yı ‘adli gözle’ inceledi ve “Türkiye’de Suriye uyruklu olmayan çeteler var” diye uyardı.
 
Bom­ba­lı sal­dı­rı so­nu­cu 51 va­tan­da­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği Ha­ta­y’­ın Rey­han­lı İl­çe­si­’ne, Baş­ba­kan Er­do­ğan bu­gün gi­de­cek. Es­ki Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı olan CHP’­li 4 mil­let­ve­ki­li, Rey­han­lı­’da ya­şa­nan ola­yı “sav­cı gö­züy­le­” in­ce­le­di ve bü­yük ih­mal­ler sap­ta­dı.
 
Te­rör su­çu­nu araş­tır­mak­la gö­rev­li C. Sav­cı­sı­nın il­çe­ye hiç gel­me­di­ği­ni öne sü­ren CHP mil­let­ve­kil­le­ri, yö­re­nin çok “ger­gi­n” ol­du­ğu­nu, in­ce­le­me­le­ri sı­ra­sın­da da dev­le­ti hiç gö­re­me­dik­le­ri­ni belirttiler.
 
Es­ki Baş­sav­cı­lar İl­han Ci­ha­ner, Er­can Cen­giz, es­ki DGM Sav­cı­sı Ömer Sü­ha Al­dan, Sav­cı Ali Öz­gün­düz, yö­re­nin her tür­lü ey­le­me açık ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti­ler.
 
CHP’­nin sav­cı kö­ken­li mil­let­ve­kil­le­ri iz­le­nim­le­ri­ni Sözcü gazetesine an­lat­tı­:
 
Ömer Sü­ha Al­dan: Rey­han­lı­’da­ki pat­la­ma­yı san­ki “A­le­vi­ler yap­tı­’ nok­ta­sı­na ge­ti­ri­yor­lar. Tu­tuk­la­nan­la­rın hep­si Ale­vi. Esad da Arap Ale­vi­si ol­du­ğu­na gö­re, bu ey­le­mi Esad yap­tır­dı bo­yu­tu­na ge­ti­ri­yor­lar. Yö­re çok ger­gin. İn­san­lar ala­bil­di­ği­ne hu­zur­suz. AK­P’­nin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­na yö­ne­lik yo­ğun tep­ki­ler var. Ora­da­ki halk, pat­la­ma­yı kim ya­par­sa yap­sın pat­la­ma­nın ana se­be­bi ola­rak kö­tü dış po­li­ti­ka­yı gö­rü­yor. Top­rak­la­rı­mız­da, Su­ri­ye uy­ruk­lu ol­ma­yan çe­te­ler var. Su­ri­ye Dev­le­ti’y­le ça­tı­şı­yor­lar.

Bü­kül­mez ve Uşak­lı köy­le­ri­ne git­tik. Bu­ra­da sı­nır di­ye bir şey yok. Sı­nır­da­ki ka­ra­ko­lu dev­let 1.5 yıl ön­ce ka­pat­mış. O ka­ra­ko­lun bah­çe­sin­de Su­ri­ye­’ye ka­çak adam ge­ti­rip gö­tü­ren ara­ba­lar park et­miş. Sı­nır­da bel­li bö­lüm­le­rin­de TIR’­lar bi­le ge­lip-gi­di­yor. İda­re, ini­si­ya­ti­fi kay­bet­miş du­rum­da. Öğ­re­ni­yo­ruz ki, ola­yı so­ruş­tu­ra­cak özel yet­ki­li C.sav­cı­sı olay ye­ri­ne hiç gel­me­miş. Ha­bu­r’­da te­rö­ris­tin aya­ğı­na özel yet­ki­li sav­cı­mız git­ti, 51 va­tan­da­şı­mı­zın öl­dü­ğü olay­da ise özel yet­ki­li sav­cı olay ye­ri­ne git­me­di. Rey­han­lı­’da­ki sav­cı­lar iyi ni­yet­le ça­lış­ma yap­mış­lar. Olay ye­rin­den top­la­nan 72 ara­cın ne­re­de ol­du­ğu­nu sav­cı­lar da bil­mi­yor. Hal­bu­ki on­la­rın üze­rin­de de in­ce­le­me ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­di. Ey­le­mi ger­çek­leş­tir­dik­le­ri id­di­asıy­la tu­tuk­la­nan­lar ko­nu­sun­da dev­let ve va­tan­daş fark­lı dü­şü­nü­yor. Dev­let, ey­le­mi tu­tuk­la­nan­la­rın yap­tı­ğı­nı söy­ler­ken, so­kak ise bu­na as­la inan­mı­yor.
 
Ali Öz­gün­düz:
Sı­nı­rın sı­fır nok­ta­sın­da da gör­dük ki sı­nır di­ye bir şey kal­ma­mış. Gö­zü­mü­zün önün­de Su­ri­ye­’den Tür­ki­ye­’ye, Tür­ki­ye­’den Su­ri­ye­’ye yü­rü­ye­rek, araç­lar­la ge­çi­yor­lar­dı. Böy­le bir or­tam­da is­te­di­ği­niz si­la­hı, bom­ba­yı ge­ti­rip gö­tür­mek çok ko­lay. Sa­kal­lı, el­le­rin­de tel­siz­ler bu­lu­nan ki­şi­ler­le, as­ke­ri­miz kar­şı­lık­lı nö­bet tut­tu­ğu yer­ler de var. On­lar da soh­bet edi­yor­lar. O sı­nı­rı gör­dük­ten son­ra anladım ki is­te­ni­len gün­de is­te­di­ği­niz her tür­lü ey­le­mi ya­pa­bi­lir­si­niz. Rey­han­lı­ pro­vo­kas­yo­na mü­sa­it. Ajan­la­rın ci­rit at­tı­ğı yer ha­li­ne gel­miş. Yö­re­de Su­ri­ye­li­ler ta­ra­fın­dan açı­lan iş­yer­le­ri ir­ti­bat nok­ta­sı ola­rak kul­la­nı­lı­yor. Bay­rak ola­yın­dan do­la­yı sı­nır dı­şı edi­len bir lo­kan­ta­cı­nın giz­li ser­vis ele­ma­nı ola­rak or­tam ha­zır­la­dı­ğı halk ara­sın­da ko­nu­şu­lu­yor. Şim­di or­ta­lık­ta Su­ri­ye­li­ler gö­zük­mü­yor. So­ruş­tur­ma ko­nu­sun­da sav­cı­lar ida­re­ci­le­rin, si­ya­set­çi­le­rin açık­la­ma­la­rın­dan ra­hat­sız. Bom­ba uz­man­la­rı­nın, olay ye­ri in­ce­le­me ra­po­ru gel­me­den açık­la­ma­lar ya­pı­lı­yor. Ta­zi­ye­ye ge­len­ler ara­sın­da kış­kır­tı­cı­lık ya­pan­lar bu­lun­ma­sı da ra­hat­sız­lık ya­ra­tı­yor. Tu­tuk­la­nan­lar da ola­yı plan­la­yan, ger­çek­leş­ti­ren­ler de­ğil, te­rör ey­le­mi ol­du­ğu­nu bil­me­den çı­kar için bu işe bu­la­şan in­san­lar.
 
“MEZHEP KIŞKIRTICILIĞI”
 
İl­han Ci­ha­ner:
Pat­la­ma­ya rağ­men sı­nır gü­ven­li­ği ta­ma­men or­ta­dan kal­mış du­rum­da. Sı­nır ka­pı­sın­da Mo­be­se sis­te­mi­nin ol­ma­dı­ğın­dan ya­kı­nı­lı­yor. Mo­be­se ol­sa ne ol­maz­sa ne? Yal­nız sı­nır ka­pı­sın­dan de­ğil, her yer­den gi­riş-çı­kış olu­yor. O yüz­den, ey­le­mi plan­la­yan şu ka­pı­dan gir­di-çık­tı de­me­ye ge­rek yok. Or­ta­ya çı­kan bel­ge­ler de şu­nu gös­te­ri­yor: Baş­ba­kan ve ba­kan­la­rın bel­li inanç gru­bun­da olan­la­rı suç­lu ilan et­mez­si ger­çek­ler­le bağ­daş­mı­yor. Mez­hep kış­kır­tı­cı­lı­ğı ya­pı­lı­yor. Bun­dan her­kes ra­hat­sız.
 
Ercan Cen­giz: Rey­han­lı pat­la­ma­sı­nı şu yap­tı, bu yap­tı de­mek şu an­da çok er­ken. Bir­kaç giz­li ser­vi­sin işi gi­bi de gö­zü­kü­yor. Ha­tay böl­ge­si ba­şı­boş bı­ra­kıl­mış, gü­ven­lik yö­nün­den de sı­fır. Ki­min gi­rip çık­tı­ğı bel­li de­ğil. Dev­let gö­rev­li­le­ri ça­re­siz­lik için­de. Son olay hal­kı ka­ram­sar­lı­ğa it­miş, her an olay çı­ka­cak­mış gi­bi bir bek­len­ti var. Bu­na da. Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nın yol aç­tı­ğı gö­rü­şü ha­kim.” (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/2013/gundem/kapatilan-karakola-kacakcilar-yerlesti.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com