Karagöz ve Hacivat’a vergi şoku

Karagöz ve Hacivat’a vergi şoku
“Bu ka­dar da ol­ma­z” de­dir­ten Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı uy­gu­la­ma­la­rı­na bir ye­ni­si da­ha ek­len­di.

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı bir es­na­fın ta­le­bi üze­ri­ne ver­di­ği bir özel­ge­de; kuk­la ya­pı­mı ve oy­na­tı­cı­lı­ğı mes­le­ği­ni “kay­bol­ma­ya yüz tut­muş mes­lek­le­r” ara­sın­da ka­bul et­me­di ve ver­gi mu­afi­ye­ti ta­nı­ma­dı.

KAY­BO­LMAYA YÜZ TUT­MUŞ MES­LEK­LER

Geç­ti­ği­miz yıl Ha­zi­ran ayın­da Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­’n­da ya­pı­lan bir de­ği­şik­lik­le “kay­bol­ma­ya yüz tu­tul­muş mes­lek­le­re­” ver­gi mu­afi­ye­ti ge­ti­ril­di.

Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­’na gö­re; “ken­di üret­tik­le­ri ürün­le­ri sa­tan­la­ra mün­ha­sır ol­mak üze­re el do­ku­ma iş­le­ri, ba­kır iş­le­me­ci­li­ği, çi­ni ve çöm­lek ya­pı­mı, se­def kak­ma ve ah­şap oy­ma iş­le­ri, ka­şık­çı­lık, bas­ton­cu­luk, se­mer­ci­lik, yaz­ma­cı­lık, yor­gan­cı­lık, ke­çe­ci­lik, lü­le ve ol­tu ta­şı iş­çi­li­ği, ça­rık­çı­lık, ye­me­ni­ci­lik, oya­cı­lık ve bun­lar gi­bi ge­le­nek­sel, kül­tü­rel, sa­nat­sal de­ğe­ri olan ve kay­bol­ma­ya yüz tu­tan mes­lek kol­la­rın­da fa­ali­yet­te bu­lu­nan­la­r” ge­lir ver­gi­sin­den mu­af.

KUK­LA­CI­LIK VER­Gİ­DEN MU­AF DE­ĞİL

Kuk­la ya­pı­mı ve oy­na­tı­mı ile uğ­ra­şan bir va­tan­daş, ya­sal dü­zen­le­me­den fay­da­lan­mak ve ver­gi­den mu­af ola­bil­mek için Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’na baş­vu­ru ya­pa­rak, ver­gi mu­afi­ye­ti kap­sa­mın­da olup ol­ma­dı­ğı­nı so­ru­yor.

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ise ver­di­ği ya­nıt­ta; “kuk­la ya­pı­mı ve oy­na­tı­mı fa­ali­ye­ti­nin ge­le­nek­sel, kül­tü­rel, sa­nat­sal de­ğe­ri olan ve kay­bol­ma­ya yüz tut­tu­ğu be­lir­le­nen mes­lek kol­la­rı ara­sın­da ol­ma­dı­ğı­nı­” be­lir­te­rek, ver­gi mu­afi­ye­ti­nin söz ko­nu­su ola­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de edi­yor (Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın 07.03.2013 ta­rih ve 38418978-120[9-12/117]-202 sa­yı­lı özel­ge­si).

Bu­na gö­re, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Ka­ra­göz ve Ha­ci­vat ya­pı­mı ve oy­na­tı­mın­dan pa­ra ka­za­nan es­na­fı ver­gi­den mu­af tut­mu­yor.  Di­ğer bir ifa­dey­le, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Ka­ra­göz ve Ha­ci­vat vb. kuk­la ya­pı­mı ve oy­na­tı­mı­nı “ge­le­nek­sel, kül­tü­rel ve sa­nat­sal de­ğe­ri olan ve kay­bol­ma­ya yüz tut­muş mes­le­k” ola­rak de­ğer­len­dir­mi­yor ve ver­gi mu­afi­ye­ti ta­nı­mı­yor.

İş­te si­ze Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’n­dan fık­ra gi­bi bir uy­gu­la­ma da­ha… (BCK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com