Kız meslek lisesini imam hatibe çevirdiler!

Kız meslek lisesini imam hatibe çevirdiler!
TOBB’un Afyonkarahisar’a yaptıracağı lisenin alanının değiştirildiği imza töreninde ortaya çıktı. İlin valisi, “Öküzün altında buzağı aranmasın” dedi.

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB), va­li­lik, be­le­di­ye ve oda baş­kan­la­rın­dan ge­len öne­ri­ler doğ­rul­tu­sun­da “e­ği­ti­me kat­kı­” ama­cıy­la okul­lar ya­pı­yor.
 
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, Ağus­tos ayın­dan gü­nü­mü­ze ka­dar 29 okul için pro­to­kol im­za­lan­dı. 29 okul­dan 8’i imam ha­tip, di­ğer­le­ri de fark­lı okul­lar. Ya­ni, va­li­lik­le­rin ön­ce­li­ğin­de hep imam ha­tip li­se­le­ri var…

Han­gi il­e okul ya­pı­la­cak­sa o il­den ba­kan var­sa ba­ka­nı, mil­let­ve­kil­le­ri, il va­li­si, be­le­di­ye baş­ka­nı, mil­li eği­tim mü­dü­rü de tö­re­ne da­vet edi­li­yor
 
TOB­B’­da okul ya­pım pro­to­ko­lü tö­ren­le im­za­la­nı­yor.

TOBB Baş­ka­nı Rı­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, eği­ti­me yap­tı­ğı kat­kı­yı an­la­tır­ken 1996’dan iti­ba­ren 16 il­köğ­re­tim oku­lu, 7 li­se, 2 yük­se­ko­kul yap­tık­la­rı­nı ve bu­nun için 79 mil­yon li­ra har­ca­dıklarını be­lir­ti­yor.
 
TÖREN GÜNÜ ORTAYA ÇIKTI#Sayfa#
 
Af­yon­ka­ra­hi­sar Va­li­si İr­fan Bal­kan­lı­oğ­lu, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bur­ha­net­tin Ço­ban, İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Me­tin Yal­çın, oda baş­kan­la­rı bir ara­ya ge­lip ilin okul ih­ti­yaç­la­rı­nı göz önün­de bu­lun­dur­du. 32 ders­lik­li Kız Mes­lek Li­se­si ya­pıl­ma­sı için TOB­B’­dan is­tek­te bu­lun­du. Tö­ren gü­nü gel­di. Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Ba­sın Mü­şa­vir­li­ği ta­ra­fın­dan tö­re­nin ya­pı­la­ca­ğı 15 şu­ba­t’­ta ba­sı­na gön­de­ri­len açık­la­ma­da şöy­le de­nil­di:

“Or­man ve Su İş­le­ri Ba­ka­nı Prof.Dr. Vey­sel Eroğ­lu, bu­gün TOB­B’­da, 16 ders­lik­li Af­yon­ka­ra­hi­sar Kız Mes­lek Li­se­si Ya­pı­mı ile il­gi­li pro­to­kol im­za tö­re­ni­ne ka­tı­la­cak­tır. Ka­mu­oyu­na du­yu­ru­lur.”

Tö­re­ni iz­le­me­ye ge­len ko­nuk­lar, Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­a kız mes­lek li­se­si ya­pıl­ma­sı için pro­to­kol im­za­lan­dı­ğı­nı sa­nır­ken, du­rum as­lın­da bi­lin­di­ği gi­bi de­ğil­di. Kız Mes­lek Li­se­si, tö­re­nin ya­pı­la­ca­ğı gün de­ğiş­ti­ril­miş, ye­ri­ne 32 ders­lik­li imam ha­tip li­se­si­ne dö­nüş­tü­rül­müş­tü… Üs­te­lik 16 ders­lik­li okul da bir­den 32 ders­li­ğe çı­ka­rıl­mış­tı…
 
“BİZİM İÇİN FARK ETMEZ”
 
Kız mes­lek li­se­si ya­pı­mı için tö­re­ne gel­di­ği­ni sa­nan­lar, ek­ran­da imam ha­tip li­se­si pro­to­ko­lü ol­du­ğu­nu gör­dü­ğün­de iyi­ce şa­şır­mış­tı. Bu iş­te bir yan­lış­lık var­dı. Tö­ren­de bu­lu­nan Af­yon­ka­ra­hi­sar CHP Mil­let­ve­ki­li Ah­met Top­taş, TOBB Baş­ka­nı Rı­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu­’na, “Bu­ra­ya ge­lir­ken, kız mes­lek li­se­si ya­pı­mı için pro­to­kol im­za­la­na­ca­ğı­nı sa­nı­yor­duk. Şim­di ek­ran­da imam ha­tip li­se­si ya­pı­mı için pro­to­kol ya­zı­yor. Bu na­sıl iş?” de­di.

Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, “İl han­gi oku­lu öner­diy­se biz onu ya­pı­yo­ruz. Okul tü­rü­nü de­ğiş­tir­miş­ler. İl ye­ni­den de­ğiş­ti­rir­se biz o oku­lu ya­pa­rız. Bi­zim için fark et­mez” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. CHP Mil­let­ve­ki­li Ah­met Top­ta­ş’­a, böy­le bir ola­yın ya­şa­nıp ya­şan­ma­dı­ğı­nı sor­dum. Şun­la­rı an­lat­tı: “Da­vet edil­di­ği­miz­de biz kız mes­lek li­se­si ya­pı­mı için im­za tö­re­ni­ne ka­tıl­dı­ğı­mı­zı sa­nı­yor­duk. He­men he­pi­miz ora­da oku­lun imam ha­tip li­se­si­ne dö­nüş­tü­rül­dü­ğü­nü öğ­ren­dik. CHP ola­rak biz, imam ha­tip­le­re kar­şı olan bir si­ya­si par­ti de­ği­liz. Hat­ta imam ha­tip­le­ri ilk açan par­ti­yiz. An­cak, bu okul­la­rın bi­ri­le­ri­nin ar­ka bah­çe­si ol­ma­sı­na kar­şı­yız. Eğer, okul tü­rü de­ğiş­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor­sa ili­miz­de il­ko­ku­la, or­ta­oku­la ih­ti­yaç var. Bun­lar ya­pı­la­bi­lir­di. An­cak, ih­ti­yaç ol­ma­ma­sı­na rağ­men ikin­ci imam ha­tip li­se­si bi­na­sı ya­pı­lı­yor. Ay­rı­ca iki okul bün­ye­sin­de de imam ha­tip or­ta­oku­lu va­r, de­ği­şik­lik ya­pı­la­cak­sa ili­mi­zin il­ko­ku­la ih­ti­ya­cı var. İl­ko­kul­lar ya­pıl­sın. Bu de­ği­şik­li­ğin ar­ka­sın­da da da­ha ön­ce ba­zı skan­dal­la­ra se­bep olan va­li var.”#Sayfa#
 
“HAYIRSEVER AĞIRDAN ALDI”
 
TOB­B’­a, bi­rin­ci ola­rak kız mes­lek li­se­si, ikin­ci ola­rak da gü­zel sa­nat­lar ve spor li­se­si ya­pıl­ma­sı öne­ril­miş­ti. Pe­ki, na­sıl ol­du da, bu okul­lar de­ğil de, TOBB ile son an­da imam ha­tip li­se­si ya­pım pro­to­ko­lü im­za­lan­dı? Dün bu du­ru­mu Va­li İr­fan Bal­kan­lı­oğ­lu­’na sor­dum. İş­te ce­va­bı: “Düz li­se­ler kal­dı­rıl­dı­ğı için Ana­do­lu li­se­si, fen li­se­si, öğ­ret­men li­se­si gi­bi okul­la­rı ka­za­na­ma­yan öğ­ren­ci mes­lek li­se­le­ri­ne ka­yıt yapmak zo­run­da. Okul­la­rın öğ­ren­ci mev­cu­dun­da da anor­mal bir ar­tış ol­du. Biz de, mes­lek li­se­si sa­yı­sı­nı ar­tır­ma ça­ba­sı için­de­yiz. Bir ha­yır­se­ve­ri­miz 40 ders­lik­li kız mes­lek li­se­si ya­pa­cak­tı. An­cak, bu işi ağır­dan alın­ca, biz de bu oku­lun TOBB ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­ma­sı için baş­vur­duk.
 
“SON DAKİKADA DEĞİŞTİRDİK”
 
Tö­ren için ge­lir­ken, ha­yır­se­ve­ri­miz kız mes­lek li­se­si­nin te­me­li­ni ya­kın­da ata­ca­ğı­nı söy­le­yin­ce, kız mes­lek li­se­si ön­ce­li­ği­miz­den çık­tı. İmam ha­tip li­se­si­ne bu se­ne bi­ne ya­kın ye­ni ka­yıt ya­pıl­dı. Mev­cut oku­lu­muz ise 750 ki­şi­lik. Os­man­ga­zi Ana­do­lu Li­se­si ile Ka­dı­na­na il­ko­ku­lu bün­ye­sin­de imam ha­tip or­ta­oku­lu açı­lın­ca bu okul­lar­da sa­bah­çı-öğ­len­ci uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­di. Bun­la­rı ön­ce­den ol­du­ğu gi­bi nor­mal öğ­re­ti­me ge­çir­mek için TOB­B’­un yap­tı­ra­ca­ğı oku­lun gü­zel sa­nat­lar ve spor li­se­si ola­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­tik. An­cak, TOBB yet­ki­li­le­ri ya­pı­la­cak li­se tür­le­ri ara­sın­da bu oku­lun bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ler. Biz de bu­nun üze­ri­ne TOB­B’­la pro­to­ko­lü imam ha­tip li­se­si ya­pı­mı­na çe­vir­dik. Ger­çek bun­dan iba­ret­tir. Kim­se ökü­zün al­tın­da bu­za­ğı ara­ma­sın.”

Kız mes­lek li­se­si, bü­yük bir ola­sı­lık­la “ho­kus po­kus­la­” imam ha­tip li­se­si olu­ver­di… (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/2013/yazarlar/saygi-ozturk/kiz-meslek-lisesi-dediler-imam-hatibe-cevirdiler.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com