K?Lt?R Ve Turizm Bakanl???, K?Lt?R Ve Turizm Kalk?Nmas?N? H?Zland?Rmak...

K?Lt?R Ve Turizm Bakanl???, K?Lt?R Ve Turizm Kalk?Nmas?N? H?Zland?Rmak...
-K?lt?r ve Turizm Bakanl???, k?lt?r ve turizm kalk?nmas?n? h?zland?rmak amac?yla ?e?itli illerde sistematik...

-K?lt?r ve Turizm Bakanl???, k?lt?r ve turizm kalk?nmas?n? h?zland?rmak amac?yla ?e?itli illerde sistematik bir ?al??ma ba?latt?. ?l K?lt?r ve Turizm M?d?rleri ve Bakanl?k ?st d?zey b?rokratlar? bu kez Bitlis'in ev sahipli?inde 28-29 A?ustos'ta bir araya geliyor. ANKARA(ANKA) - K?lt?r ve Turizm Bakanl???, k?lt?r ve turizm kalk?nmas?n? h?zland?rmak amac?yla ?e?itli illerde sistematik bir ?al??ma ba?latt?. ?l K?lt?r ve Turizm M?d?rleri ve Bakanl?k ?st d?zey b?rokratlar? bu kez Bitlis'in ev sahipli?inde 28-29 A?ustos'ta bir araya geliyor.
K?lt?r ve Turizm Bakan Yard?mc?s? Abdurrahman Ar?c? ba?kanl???nda bir araya gelen Do?u ve G?neydo?u Anadolu illerinde g?rev yapan ?l K?lt?r ve Turizm M?d?rleri, ilki Haziran ay?nda yap?lan isti?are toplant?s?n?n ikincisi i?in yar?n Bitlis'te bulu?uyor. K?lt?r ve Turizm Bakanl???, Ad?yaman, A?r?, Ardahan, Batman, Bing?l, Bitlis, Diyarbak?r, Elaz??, Hakkari, Hatay, I?d?r, Kars, Mardin, Mersin, Mu?, Siirt, ?anl?urfa, ??rnak, Tunceli ve Van gibi illerde k?lt?r ve turizm kalk?nmas?n? h?zland?rmak amac?yla sistematik bir ?al??ma ba?latt???n? a??klad?.

-"KATILIMCILAR ?LLER?N MEVCUT DURUMLARINI DE?ERLEND?RD?"-

Do?u illerinin K?lt?r ve Turizm M?d?rleri, 17 Haziran'da Ankara'da Bakan Yard?mc?s? Abdurrahman Ar?c? ve M?ste?ar ?zg?r ?zaslan ba?ta olmak ?zere Bakanl?k ?st d?zey b?rokratlar? ile yapt?klar? toplant?da, illerinde ger?ekle?tirilmekte olan ve tamamlanan projelere ili?kin bilgi aktard?. Kat?l?mc?lar illerin mevcut durumlar?n?, sekt?r, sivil toplum kurulu?lar? ile halk?n beklentileri a??s?ndan de?erlendirdi?i toplant?da, hangi illerde neler yap?lmas? ve b?lgenin geneli i?in nas?l bir eylem plan? izlenmesi gerekti?ine ili?kin g?r??ler de ele al?nd?.(ANKA)
(AR/ORH)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com