Kürt Baharı geliyor

Kürt Baharı geliyor
Amerika’nın saygın gazetesi Washington Post’tan çarpıcı uyarı

Gazete, Suriye’deki iç savaş yüzünden sınırı ele geçirmeye başlayan PKK’lı Kürtler’in Arap Baharı’nı örnek aldığını ve Türkiye için tehdit olduğunu yazdı. Was­hing­ton Post ga­ze­te­si, Tür­ki­ye­’de bü­yü­yen PKK teh­di­di­ni ha­ber yap­tı.

Geç­ti­ği­miz bir­kaç ay için­de da­ha or­ga­ni­ze ve da­ha güç­lü si­lah­lar­la do­nan­mış bir PKK’­dan bah­se­den Ame­ri­ka­’nın en say­gın ga­ze­te­si, Su­ri­ye­’de­ki ba­ğım­sız ya­ban­cı ör­güt­le­re da­yan­dır­dı­ğı bil­gi­ler­de ‘A­rap Ba­ha­rı­’nı ör­nek alan Kürt­le­rin ola­sı bir ‘Kürt Ba­ha­rı­’ pe­şin­de ol­du­ğu­nu an­la­tı­yor.

Ha­ber­de, bir NA­TO üye­si olan Tür­ki­ye­’nin Su­ri­ye ile olan ger­gin­li­ği­ne de de­ği­ni­li­yor. Esa­d’­a kar­şı bir­le­şen PKK ve PYD’­nin önü­müz­de­ki za­man­lar­da gö­zü­nü Tür­ki­ye­’ye de çe­vir­me­si muh­te­mel se­nar­yo­lar­dan bir ta­ne­si. PKK’­nın dok­san­lı yıl­lar­dan iti­ba­ren sü­ren si­lah­lı sal­dı­rı­la­rı­nın o yıl­lar­dan bu­gü­ne ka­dar­ki en şid­det­li dö­ne­min­de ol­du­ğu­nun da al­tı çi­zi­li­yor. Şem­din­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­dat Tö­re­’nin ‘Es­ki­den dağ­lar­dan hız­lı­ca ine­rek vur-kaç tak­ti­ği ya­par­lar­dı. Ar­tık şe­hir­ler­de ka­la­rak sa­vaş­ma­ya ça­lı­şı­yor­la­r’ söz­le­ri­ne de yer ve­ri­len ha­ber­de İra­n’­dan Tür­ki­ye­’ye çok sa­yı­da PKK’­lı­nın ge­çiş yap­tı­ğı be­lir­ti­li­yor. (BCK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com