KÜTAHYA DOĞLARLI KONAĞI RESTORASYONU UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

KÜTAHYA DOĞLARLI KONAĞI RESTORASYONU UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
KÜTAHYA ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜİhale Kayıt Numarası : 2013/73062
İHALE İLANI
KÜTAHYA DOĞLARLI KONAĞI RESTORASYONU UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
KÜTAHYA ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası : 2013/73062
1-İdarenin
a) Adresi   :   ALİ PAŞA MAH. LİSE CAD. NO:2     43100
b)-Telefon ve faks numarası :   2742236333 - 2742233160
c) Elektronik Posta Adresi (varsa)  :: ihale@kutahyaozid.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin niteliği, türü ve miktarı :Kütahya ili, Merkez Balıklı Mahallesinde bir adet teseilli bina restorasyonu (255 Envanter Numaralı - II.Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı)
3-İhalenin / Yeterlilik Değerlendirilmesinin:
a)Yapılacağı yer   :  TC. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati:   : 21.06.2013 - 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1.ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası esnaf sanatkar odası belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.L2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Bu işe ait İdari şartnamenin 10. Maddesinin (a), (b), (c), (d), ( e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeri idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptmlamaz.
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya. heriki ortağında Mühendis veva Mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliği % 50-%50 ortak olmaları ticaret ve sanayi odası /ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge
4.1.10.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu. belgelerin taşıması gereken, kriterler:
4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az %80 (yüzdeseksen)'i oranında gerçekleştirdiği veya %80 (yüzdeseksen)'i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusuruz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve istekli tarafından teklif edilen bedelin % 80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
4.3,2.1. Aşağıda belirtilen personel, Anahtar teknik personel, olarak istenmektedir. 
Adet             Pozisyonu      Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1          Proje Yöneticisi    Mimar veya Y.Mimar            En az 5 yıl deneyimli
İlgilinin beş yıl deneyimli mimar veya yüksek mimar olması yeterli olup başkaca bir şart istenilemez. Teknik müdür veya proje müdürü olarak görev yapacak hu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.
Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Anahtar teknik, personel şartının aynı meslek akınına ilişkin, farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması, halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik, edilmesi zorunludur.
Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve yüksek mimarlar, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
Anahtar Teknik Personelin sadece teklif veren istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunludur. Başka bir istekli bünyesinde çalıştığının, tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited. şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek, kişi ortaklan ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları, taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilin
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilin
4.3,2,2. Aşağıda belirtilen teknik personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.
Adet      Pozisyonu Mesleki Ünvanı                                     Mesleki Özellikleri
1         Şantiye Y. Mimar Restorasyon Uzm. veya Restorasyon konusunda Uzman Mimar En Az.        5 yıl Deneyimli
1        Şantiye Mak.Müh. veya Mak.Y.Müh.       En Az 5 yıl Deneyimli
1        Şantiye Inş.Müh. veya İnş.Y.Müh.       En Az 5 yıl Deneyimli
1       Şantiye Eİk.Müh.veya Elk-Elektr. Müh                                              En Az 5 yıl Deneyimli
Y.Mim. Rest Uz, veya Restorasyon konusunda uzman Mimar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce konuda yüksek lisans yapmış olması, şartı aranır,
Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda, geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, tevsik edilir.
Taahhüt teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur,
Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren S (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. Iş ortaklığında teknik personel ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir. Anahtar teknik personel, olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez
4,4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Tescilli Eski Eser Bina Onarımı veya Restorasyonu yapmış olmak kabu l edilecektir» İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir,
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir, 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokumam, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığında T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu Ali Paşa Malı, Lise Cad, No:2 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir,
7.2.İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale tarihinden en az 3 gün önce ihale dokümanını satın almaları zorunludur»
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale İşlem Bürosu Ali Paşa Malı. Lise Cad. No:2 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birini fiyat sözleşme imzalanacaktır,
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttin 
13-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler,
DİĞER HUSUSLAR
1- Bu İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil işleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin MM ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır,
2- Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır, Yüklenici, işi yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 270 (ikiyüzyetmiş) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
AKİS BÖLGE GAZETESİ  10062013   (8x27)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com