KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN

KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN
KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ, KATI ATIK TOPLAMA İLE EKAY EK TESİSLERİ YAPIMI VE TESİSLERİN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ
KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI’NDAN
KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ, KATI ATIK TOPLAMA İLE EKAY EK TESİSLERİ YAPIMI VE TESİSLERİN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ
İHALE İLANI
1. Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği, Katı Atık Toplama ile EKAY Ek Tesisleri Yapımı ve Tesislerin İşletilmesi İşi için İmtiyaz Hakkı verilmesi hususunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile 29 (yirmidokuz) yıl süreliğine ihale edecektir.
2. Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinin Üyelerinin katı atıklarının kaynağında ayrılması, ayrı toplanması, taşınması,
Kütahya İli, Merkez İlçesi, Perli Köyü, Kütahya  834, 835, 838, 839 Seri ve Bölmeli 222.200,00 (ikiyüzyirmiikibinikiyüz) m2’lik alanın; Kütahya İli, Merkez İlçesi, Perli Mahallesi, Kütahya 834, 835, 839 Seri ve Bölmeli 24.216,50 (yirmidörtbinikiyüzonaltıondabeş) m2’lik alanın; Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kayı Köyü, Tavşanlı 101 Seri ve Bölmeli 5.969,86 (beşbindokuzyüzaltmışdokuzyüzdeseksenaltı) m²’lik alanın; Kütahya İli, Emet İlçesi, Merkez Köyü, Emet 194 Seri ve Bölmeli 3.987,067 (üçbindokuzyüzseksenyedibindealtmışyedi) m²’lik alanın, atıkların geri dönüşüme tabi tutulması, biyogazlaştırılması, kompostlaştırılması, enerji üretilmesi; ayırma ve işleme sonunda ortaya çıkan ve ekonomik bakımdan değer taşıyan atıkların piyasada değerlendirilmesi kaydı ile Sözleşme esaslarına göre Kullanım Bedeli’nin ödenmesi ve Kâr Payı’nın İdare’ye verilmesi kaydıyla EKAY Ek Tesisleri Yapımı ve EKAY Tesisleri’nin ve Makine ve Ekipmanın her türlü kâr ve zararı Yüklenici’ye ait olmak üzere Sözleşme süresince işletilmesi, Sözleşme süresi sonunda tüm EKAY Tesisleri’nin, Makine ve Ekipmanın her türlü borçtan arî, bakımlı, kullanılabilir durumda ve araçlar için ekonomik ömrünü doldurmamış olarak, bedelsiz olarak İdare’ye devrini kapsar.
3.İhale, 21.01.2013 tarihinde saat 14.00’de Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Odası’nda yapılacaktır.
4.İhaleye ilişkin İdari Şartname ve ekleri, ihale tarihi ve saatine kadar mesai saatleri içerisinde Ali Paşa Mah. Zafer Meydanı Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 43100 Kütahya adresinde bulunan Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu’nda ücretsiz olarak görülebilir ve KDV dahil 2.000,00 (İkibin) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur. 
5.İdare tarafından tahmin edilen yatırım bedeli 56.907.781 (ellialtımilyondokuzyüzyedibinyediyüzseksenbir) TL’dir.
6.İstekliler, İdarece öngörülen yatırım bedelinin %3’ü olan 1.707.233,43 (birmilyonyediyüzyedibinikiyüzotuzüç lira kırküç kuruş) TL kadar geçici teminat mektubu vereceklerdir.
7.İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, aşağıda yazılı belgeleri 21.01.2013 tarihi saat 14.00’e kadar, Ali Paşa Mah. Zafer Meydanı Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 43100 Kütahya adresinde bulunan Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu’na sıra alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
8.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
a.Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b.Türkiye Cumhuriyeti’nde tebligat için adres beyanı; irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi,
c.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge;
i.Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ii.Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan yahut İdare Merkezi’nin bulunduğu yer Mahkemesi’nden ya da benzeri bir makamdan İhale’nin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir.)
iii.İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin i. ve ii. Bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
d.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
i.Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
ii.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir.) 
iii.İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin i. ve ii. Bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
e.Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan ilgili takvim yılında temin edilecek belgeler,
f.İdari Şartname’nin 7.1.9., 7.1.10., 7.1.11. ve 7.2. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname,
g.İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
h.İstekli adına vekaleten İhale’ye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir.)
i.İdari Şartname’nin 7.1.7. maddesi çerçevesinde var ise Alt Yüklenici’ye yaptırılması öngörülen işlerin listesi,
j.İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartname’de EK’li örneğe uygun iş ortaklığı Beyannamesi ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,
k.İdari Şartname EK’indeki örneğe uygun olarak hazırlanmış Teklif Mektubu,
l.İstekli tüzel kişi ise, çevre ve katı atık tesisleri kurma ve işletme konularına da yer verilen tüzel kişilik ana sözleşmesi,
m.İhale’nin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde, Sözleşme’nin imzalanmasına kadar toplam sermayesinin en az %51 (yüzde ellibir) hissesi kendisine ait olmak şartıyla “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri uyarınca münhasıran bu işle iştigal etmek üzere ve sermayesi İdari Şartname madde 7.1.3.2.’de belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye şirketi kurmaları ve şirket ana sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicili kayıtlarını İdare’ye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler ile değil, bunların kuracakları sermaye şirketi ile akdedilecektir. Sözleşme’yi müteakip; Yüklenici’nin adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) iş günü içinde İdare’ye bildirmeleri zorunludur. Firma yönetiminin değişmiş olması İdare’ye karşı Şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz.
n.Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu’nca onaylanmış olması. (Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu Sözleşme’nin 1. (birinci) Maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.C. Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaf olacaktır.)
o.Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan; kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları, ürün tanımlamaları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü, dizayn bilgileri, istihdam öngörüsü ve iş takvim öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar,
p.Tüm ihale dokümanlarının her sayfasının imzalı ve kaşeli suretleri,
q.İhale konusu tahmin edilen yatırım bedelinin en az %8’i (yüzde sekiz) tutarında Banka Referans Mektubu (Tüzel kişi isteklilerin en az %51 (yüzde ellibir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin; ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerinin hissedarları ile bu hissedarların iştiraklerinin Banka Referans Mektubu yeterli kabul edilecektir.)
r.İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 3.000.000 (üç milyon) TL olduğunu gösterir belge alması zorunludur. 
s.İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname Ek’inde örneği verilen şekilde Geçici Teminat verilmesi zorunludur.
t.İdari Şartname Ek’inde örneği verilen Anahtar Teknik Personel çalıştırdığına dair beyanname verecektir.
u.Son 10 (on) yıl içerisinde;
Çöp toplama işinde en az 10.000.000 (on milyon) TL/yıl istihkak yapmış olduğunu ve/veya,
En az 150 (yüz elli) ton/gün Katı Atık Düzenli Depolama Tesis inşaatı yapmış ve/veya yapıyor, işletmiş veya işletiyor olduğunu ve/veya,
En az 100 (yüz) ton/gün kapasiteli Ambalaj Atıkları Ayırma Tesisi ve Biyogaz Üretimi, Enerji Üretimi ve Kompostlaştırma Tesislerini içeren bir adet tesis inşaatını yapmış, devreye almış, işletmiş veya işletiyor olduğunu ve/veya
En az 2 (iki) MW elektrik enerjisi üretebilen Katı Atık bertaraf ve enerji üretim tesisini en az 1 yıl süre ile işletiyor olduğunu gösteren belgeler İdare’ye sunulacaktır.
(Ortak girişim olmaları halinde ortaklardan hisse sahibi olan birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerin hissedarları ile bu hissedarların hissedarları ve/veya iştiraklerinin yukarıdaki iş deneyimine sahip olması yeterli kabul edilecektir.)
v.İdari Şartname Ek’inde örneği verilen İstihdam Etme Taahhütnamesini verecektir. 
9.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu Noter tarafından onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9. (dokuzuncu) maddesi çerçevesinde; “Gazete İdare tarafından veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların Noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
10.Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkelerdeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.
11.Başvuru dosyası İdare’ye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
12.Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
13.Belgeleri ile teminatı usulüne ve Şartname’ye uygun olmayan ve eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak açılmadan iade edilecektir.
14.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15.İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.    AKİS BÖLGE GAZETESİ   09012013    İTB: 214    (5x48)
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com