Kuyumcuların foyası ortaya çıktı!

Kuyumcuların foyası ortaya çıktı!
Artan talebin işçilik maliyetlerini yükselttiği için çeyrek altın fiyatlarının arttığını söyleyen Kapalıçarşı esnafına Darphane’den yalanlama geldi.

Kapalıçarşı­’da al­tın fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan yük­sel­me­nin iş­çi­lik­te­ki ar­tı­şa bağ­lan­ma­sı üze­ri­ne Darp­ha­ne, “İş­çi­lik ve fi­re ora­nı­mız 10 yıl­dır de­ğiş­me­di­” açık­la­ma­sı yap­tı.
 
Darp­ha­ne ve Dam­ga Mat­ba­ası Ge­nel Mü­dü­rü Sa­det­tin Par­mak­sız, al­tın­da­ki yük­sel­me­nin ‘İş­çi­lik ma­li­ye­tin­de­ki ar­tı­şa­’ bağ­lan­ma­sı üze­ri­ne, Darp­ha­ne­’nin geç­miş­te ne ka­dar alı­yor­sa bu­gün de ay­nı oran­da iş­çi­lik ve fi­re ora­nı al­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Par­mak­sız, “Bu ra­kam 10 yıl­dır hiç de­ğiş­me­di ve ay­nı ma­li­yet­ler­de de­vam edi­yor” de­di.
 
Darp­ha­ne­’nin şu an­ki üre­tim ka­pa­si­te­si­nin de mev­cut ta­le­bi kar­şı­la­ya­cak dü­zey­de ol­du­ğu­nu an­lat­tan Par­mak­sız, si­pa­riş mik­ta­rın­da gö­rü­len ar­tış ne­de­niy­le al­tın bö­lü­mün­de var­di­ya­lı ça­lış­ma­ya ge­çil­di­ği­ni, mev­cut du­rum­da ve önü­müz­de­ki gün­ler­de ge­le­cek ta­lep­le­rin kar­şı­lan­ma­sı için ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­dı­ğı­nı söy­le­di.

“Biz si­pa­ri­şi be­lir­le­mi­yo­ruz. Pi­ya­sa ken­di­si be­lir­li­yo­r” di­yen Darphane Genel Müdürü Par­mak­sız, talebi gerçek ve tüzel kişilerin yarattığını belirtti.

Parmaksız, ni­san ayı­nın ikin­ci haf­ta­sı­na ka­dar top­lam üre­tim ka­pa­si­te­si­nin bir bu­çuk ka­tın­dan faz­la yak­la­şık 32.1 ton­luk si­pa­ri­şin ek­siz­siz tes­lim edil­di­ği­ni be­lirt­ti. (CTK)
 
Haberin kaynağı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/2013/gundem/kuyumcularin-foyasi-ortaya-cikti.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com