K?Z?Lay Eski Genel Ba?Bakan? Tekin K???Kali, Metro Holding İ?Tiraklerinden...

K?Z?Lay Eski Genel Ba?Bakan? Tekin K???Kali, Metro Holding İ?Tiraklerinden...
-K?z?lay eski Genel Ba?bakan? Tekin K???kali, Metro Holding i?tiraklerinden Van G?da ile Bostan G?da'n?n...

-K?z?lay eski Genel Ba?bakan? Tekin K???kali, Metro Holding i?tiraklerinden Van G?da ile Bostan G?da'n?n y?netim Kurulu Ba?kanl???'na getirildi. ANKARA (ANKA) -K?z?lay eski Genel Ba?bakan? Tekin K???kali, Metro Holding i?tiraklerinden Van G?da ile Bostan G?da'n?n y?netim Kurulu Ba?kanl???'na getirildi.
Metro Turizm, ge?ti?imiz g?nlerde ?nemli bir atl?m ger?ekle?tirerek, M?siad eski Genel Ba?kan? ve 23'nc? d?nem milletvekili Ali Bayramo?lu'nun sahibi oldu?u BAB Group'un baz? ?irketlerini sat?n alma g?r??melerinin ard?ndan bug?n de bir ba?ka ?nemli bir transfere imza att?. K?z?lay eski Genel ba?kan? Tekin K???kali, T?rkiye'de Otogar i?letmecili?i denince akla gelen ilk ?irket olan ve Galip ?zt?rk'?n b?y?k hissedarl???n? yapt??? Avter A.?'nin i?tiraki olan Bostan G?da ile Metro Holding i?tiraklerinden Van g?da'n?n y?netim kurulu ba?kanl??? g?revlerine getirildi.
Manisa Salihli ve Afyon Sand?kl?'da 250 d?n?m kapal? sera alan?nda organik domates ?retimi yapan Bostan G?da'n?n ?denmi? 40 milyon lira sermayesi bulunuyor. Di?er yandan K???kali yakla??k 25 y?ll?k ge?mi?i olan ve i?lenmi? et ve et ?r?nleri piyasas?n?n en ?nemli ?irketlerinden biri konumundaki Van Et'in yeniden yap?lanma s?recinde B?ST'te VanGd ad?yla i?lem g?ren ?irketin y?netim kurulu ba?kanl???na getirildi.
K?z?lay'daki g?revinin ard?ndan Vak?f-Ay ad?yla, daha ?ok ekonomik durumu k?t? ama derslerinde ba?ar?l? ??rencileri bulup onlar? ilk??retimden ?niversiteye kadar her t?rl? ihtiyac?n? kar??lanacak bir programa dahil eden vakf?n kurulu?unu tamamlayan K???kali, sosyal projelerinin yan? s?ra bug?ne kadar edindi?i tecr?beyi ticari hayata uygulama karar? da ald?. Bu ?er?evede Metro Holding ve Galip ?zt?rk'le g?r??melerini s?rd?ren K???kali, ald??? kararla hem domates ?retiminde hem de et piyasas?nda s?z sahibi olan iki ?irketi hak etti?i noktaya getirece?ini ve yeniden Pazar lideri konuma ta??mak i?in ?al??aca??n? s?yledi.
?maj?n?n yerle bir oldu?u d?nemde g?reve gelerek, yapt??? ba?ar?l? ?al??malarla K?z?lay'a eski g?venilir kimli?ini kazand?ran K???kali, bu yeni g?reviyle, T?rkiye'nin en ?nemli iki g?da kurulu?u olan Van g?dan?n ?retti?i et ve et ?r?nlerini ve Bostan Tar?m?n ?retti?i domatesleri i? ve d?? piyasaya satmas? i?in ?n?nde hi?bir engel bulunmad???na inand???n? ifade ederek, "eldeki cevheri i?leyerek, ihtiya? sahibi sekt?rlere zaman?nda Ula?t?rmak gibi gayet basit bir i?letim sistemine ihtiyac?m?z var" dedi. K???kali, ??yle devam etti:
"??k?rler olsun ki bu bilgi birikim yeterince bizde var. ?retti?imiz domatesler bug?n ilkemizin en az tar?m art??? bulunan, d?nyan?n kabul g?rd??? ?r?nlerdir. Bostan g?da ve Van et g?da T?rkiye'nin iki ?nemli bilinen markas?d?r. Bir s?re i?in pazardan uzak kalm?? olsak da eski Pazar pay?m?z? ak?lc? yat?r?mlarla kolayca yerine koyabilecek g?ce ve iradeye sahibiz. Ko?ullar el verdi?i ?l??de ba?ar?l? olabilmemiz i?in ?n?m?zde bir engel g?remiyoruz. Halk?m?z?n da bu ?r?nlerimize g?venerek y?nelmesini istiyoruz. Biz onlar? bug?ne kadar hi? yan?ltmad?k."

-TEK?N K???KAL? K?MD?R?

1945 y?l?nda do?du. Kendine ?zg? bir ?ocuklu?un ?zerine in?a etti?i ilk gen?li?inde, ?ocuklu?undan beri ?al??mak zorunda olmas? nedeniyle a?ina oldu?u ticaret d?nyas?n?n yan?nda siyaset ve sosyal hayatla da tan??t?. Yarat?c? ve merakl? ki?ili?i, ayak izini d???rd??? her alanda al???lm???n d???na ??kan projelere imza koymas?na da nedeni oldu.
Risk almaktan asla vazge?meyen yap?s? ve giri?imci ruhu ?al??ma hayat?nda ilk sonu?lar?n? vermekte gecikmedi ve ?ok gen? ya?ta kendi ?retim tesisini kurup ihracat yapan bir i?adam? olmay? ba?ard?.
Siyasete duydu?u ilgi, 12 Eyl?l darbesi sonras? cezaeviyle de tan??mas?n? ve aylarca ?zg?rl???nden mahrum b?rak?lmas?na neden oldu. Cezaevi s?recinin ard?ndan ?e?itli kurumlarda m?d?r ve genel M?d?r d?zeyinde g?revler yapt?.?
?ok geli?kin sosyal yan? ve ileti?ime a??k ki?ili?i nedeniyle toplumun hemen her kademesiyle iyi ili?kiler kurdu. Yeti?ti?i k?lt?re a?kla ba?l? olmas?, bu alanda da bir?ok yenili?i hayata ge?irmesinin de nedeni oldu. ?stanbul'da bulunan 67 Trabzon Derne?ini tek ?at? alt?nda toplayarak Trabzon Dernekler Birli?i'ni kurdu. Ayn? Birlik ?at?s? alt?nda kurdu?u ve ba?ta kemen?e olmak ?zere 14 ayr? enstr?mandan olu?an Karadeniz Orkestras?n?n ba??na Giresunlu sanat?? Y?lmaz Turan'? getirecek kadar t?m b?lgeyi kucaklayan bir felsefenin de ?nc?s? oldu. Bu orkestran?n icra etti?i ?stiklal Mar?? , bu alanda da ?zg?n bir icra olarak kay?tlarda yerini alm??t?r. Yine ayn? d?nemde Karadenizli kad?nlar?n "g?nl?k ya?am? ve ?ilesini" anlatan bir tiyatro eserini de Atat?rk K?lt?r Merkezi'nde sahneye ta??yarak memleket ve insan sevgisini bir kez daha g?zler ?n?ne sermi?tir.
S?rmene K?lt?r ve Yard?mla?ma derne?i ba?kanl???n? yapt??? d?nemde "Hayden S?rmene'ye" ad? alt?nda ?nc?l?k etti?i ve ?stanbul'dan gemilerle ba?lat?lan Organize Karadeniz ?enlikleri, yaratt??? co?ku ve k?lt?rel payla??m ruhuyla belleklerde iz b?rakm??t?r.?Birle?tirici ve toparlay?c? ki?ili?i nedeniyle say?s?z vak?f ve derne?in kurulu?unda ve y?netiminde g?revler alan K???kali, spora ve ?zellikle futbola olan tutkusu nedeniyle bu alanda da bir?ok ilke ?nc?l?k etti. Genel M?d?r d?zeyinde g?rev yapt??? Trabzonspor'da ,sporcu sa?l??? ve beslenmesi ?zerine att??? ad?mlar ve bu alanda ?rnek ald??? Barcelona kul?b? ile imzalad??? protokol kendi alan?nda devrim niteli?indedir. Amat?r spor kul?pleri ile de ?ok yak?n ilgisi olan Tekin K???kali, halen ?stanbul Karadeniz Spor Kul?b?'n?n Onursal Ba?kanl??? g?revini de s?rd?rmektedir.
Karadenizli ?nl? Sanat?? Erkan Ocakl? i?in sa?l???nda organize edilen "Erkan Ocakl? 40. Sanat Y?l?" gecesi de bu alanda bir ilkti ve sanat??n?n ?l?m?nden k?sa s?re ?nce ger?ekle?tirilmesi bak?m?ndan da olduk?a anlaml?yd?. Cemal Re?it Rey gibi kendi alan?n?n en prestijli konser salonundaki bu gecenin de fikir babas? olan Tekin K???kali, kurucusu oldu?u Kuzey Y?ld?z? Trabzonsporlular Derne?i ve sanat?? Volkan Konak'?n da ? ?zverili katk?lar?yla, sanat??ya "ya?arken de?er verilmeli" ilkesine, kal?n bir ?izgiyle dikkat ?ekmi?ti.?
Yard?mla?maya ve yard?mla?ma kurulu?lar?na b?y?k ?nem veren Tekin K???kali 2003 y?l?nda T?rk K?z?lay? Y?netim Kurulu ?yeli?ine se?ildi. 2005 y?l?na kadar bu g?revi y?r?tt?kten sonra 2005 y?l?nda T?rk K?z?lay? Genel Ba?kanl???na se?ildi. 28 Nisan 2007 ve 1 Nisan 2010 daki Genel Kurullarda da kat?l?mc? t?m delegelerin oylar?n? alarak bu g?revini A?ustos 2011 tarihine kadar s?rd?ren Tekin K???kali, T?rk K?z?lay?'nda yapt??? ?al??malarla da gerek yurt i?i ve gerekse de yurt d???nda K?z?lay'? parmakla g?sterilen yard?m kurulu?u noktas?na ta??d?. Operasyonel kabiliyeti , ayr?m g?zetmeyen yap?s? ve h?z?yla t?m D?nya'y? ?a??rtan T?rk K?z?lay?'n?n , ?zerindeki ?l? topra??n? at?p ?ok k?sa s?rede k?skan?lacak bir noktaya ta??nmas?nda da K???kali'nin enerjisinin, ?ng?r? yetene?inin ve risk almaktan korkmayan karakterinin ?ok belirleyici oldu?u gelinen noktada herkesin kabul etti?i bir ger?ekli?e d?n??m??t?r.?
Tekin K???kali'nin geli?tirdi?i bir ?ok proje K?z?lay taraf?ndan uygulanmaya konmu? ve kendi alanlar?nda ?ok ?nemli bo?luklar? doldururken , sonu?lar? a??s?ndan da ?zellikle yoksul ve kimsesiz insanlar? mutlu etmi?tir. Kurbanda K?z?lay Modeli, Zekatta K?z?lay Modeli ve Toplum Liderlerini Te?kilatland?rma Projeleri kendi alanlar?nda ?zg?n modeller olarak toplum taraf?ndan genel kabul g?rm?? ve toplumsal yarar paydas?nda bulu?mu?lard?r. 2013 Y?l?nda VAKIFAY Derne?ini kuran Tekin K???kali, bu derne?in ba?kanl???n? y?r?tmekte.(ANKA)
(?NS/HF)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com