Mağdur yine vatandaş!

Mağdur yine vatandaş!
Danıştay’ın kararına rağmen elektrik faturalarından sayaç okuma bedeli tahsilatı sürüyor.
Danıştay’ın kararına rağmen elektrik faturalarından sayaç okuma bedeli altında tahsilat sürüyor. Geçen yıl bu yolla vatandaşın cebinden 180 milyon lira para çıktı.
 
Da­nış­tay, elek­trik fa­tu­ra­la­rın­da­ki “Sa­yaç oku­ma be­de­li­ni­” usul­süz bul­du. An­cak va­tan­da­şın ce­bin­den hâ­lâ sa­yaç oku­ma be­de­li adı al­tın­da pa­ra alı­nı­yor. Bu­nun iti­ra­fı da Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dı­z’­dan gel­di.
 
28 mil­yon mesken var
 
Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da mil­let­ve­kil­le­ri­nin söz­lü so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­yan Ba­kan Yıl­dız, Tür­ki­ye­’de top­lam elek­trik abo­ne sa­yı­sı­nın 34 mil­yon 135 bin 263 ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Ener­ji Ba­ka­nı “28 mil­yon 143 bin 47’si mes­ken, 4.2 mil­yon ti­ca­ret­ha­ne ve 195 bi­ni de sa­na­yi abo­ne­si şek­lin­de­dir yak­la­şık ola­rak. Bun­lar­la ala­ka­lı pe­ra­ken­de sa­tış hiz­met be­de­li yak­la­şık 500 mil­yon TL ci­va­rın­da ve 2012 yı­lın­da pe­ra­ken­de sa­tış li­san­sı­na sa­hip 21 elek­trik da­ğı­tım şir­ke­ti ta­ra­fın­dan abo­ne­le­re yan­sı­tı­lan pe­ra­ken­de sa­tış hiz­me­ti sa­yaç oku­ma be­de­li de 180 mil­yon TL ci­va­rın­da­dı­r” di­ye ko­nuş­tu. (SBK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com