Meclis'te 'resmi dil' tartışması

Meclis'te 'resmi dil' tartışması
Meclis Adalet Komisyonu’nda, anadilde savunmaya ilişkin tasarının görüşmesi yapılıyor.

Meclis Adalet Komisyonu’nda, anadilde savunmaya ilişkin tasarının görüşmelerine CHP ve MHP’nin “Anayasaya aykırılık” iddiaları ve “resmi dil” tartışması damgasını vurdu.

Ahmet İyimaya başkanlığında toplanan Meclis Adalet Komisyonu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülüyor.

Görüşmelerin başında CHP ve MHP milletvekilleri komisyonda yazılı basının yanı sıra kameramanların da bulunmasını talep etti ancak kabul edilmedi.

MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu, tasarının Anayasaya aykırı olduğunu belirterek, anadilde savunma talebinin siyasi içerikli bir talep olduğunu söyledi.

CHP’li vekiller Dilek Akagün Yılmaz, Turgut Dibek, Bülent Tezcan ve Ali İhsan Köktürk imzasıyla verilen önergede de, tasarının anadilde savunma hakkına ilişkin birinci maddesinin Anayasaya aykırı olduğundan maddelerin müzakeresine geçilmeden reddedilmesi istendi. Önergede getirilen bu madde ile resmi dil Türkçenin yanında başkaca dillere de resmi dil statüsü tanınmakta ve yargının çok dilli hale getirilmeye çalışıldığı ifade edilerek, “Yapılmak istenen bir Anayasayı ihlal suçudur” denildi.

RESMİ DİL TARTIŞMASI

Görüşmeler sırasında CHP’li Binnaz Toprak da, “Resmi dil mi değişiyor burada ben anlayamadım” derken MHP’li Oktay Öztürk, “Evet ona giden yol konuluyor” diye yanıt verdi.

MHP’li vekiller Celal Adan, Oktay Öztürk ve Murat Başesgioğlu imzasıyla verilen önergede de, tasarının Anayasa’nın değiştirilemez 3. ve ilgili maddelerine aykırı olduğu iddia edilerek, tasarının Anayasaya aykırılık yönünden maddelerin müzakeresine geçmeden reddedilmesi talep edildi.
CHP ve MHP’li vekiller, komisyonda bilim adamları, öğretim üyeleri olmadığını belirterek itiraz ederken İyimaya, “Davette bulunduk” dedi.

CHP’li Süheyl Batum, anayasaya aykırılık konusunun tartışılmadan maddelere geçilemeyeceğini belirterek itirazda bulundu.
Anayasaya aykırılık tartışmalarına AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, “Yargılama dili Türkçe. Türkçe bilmeyen kişi mahkemeye geldiğinde eğer Türkçeyi bilmiyorsa ‘git sen Türkçeyi öğren de gel mi diyeceğiz” derken komisyon sıralarından gelen tepkilere de, “Tasarıyı biliyorum, hakaret etme” diye yanıt verdi.

CHP’li Dilek Akagün Yılmaz da, “Kürtçenin ikinci resmi dil olarak tanınması isteniyor, buna tamam diyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.
Tasarının görüşmeleri komisyonda devam ediyor.

TASARI NE GETİRİYOR

Tasarının getirdiği düzenlemeler şöyle:
Meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık, iddianamenin okunması, esas hakkındaki mütalâanın verilmesi üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilecek. Bu durumda tercüme hizmetleri, oluşturulan listeden, sanığın seçeceği tercüman tarafından yerine getirilecek. Bu imkân, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik olarak kötüye kullanılamayacak.

Tercümanlar, il adlî yargı adalet komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan kişiler arasından seçilecek. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler yalnız bulundukları il bakımından yapılmış listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de tercüman seçebilecek. Bu listelerin düzenlenmesine ve listelerde yer alanların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

Öngörülen yönetmelik, Adalet Bakanlığınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde çıkarılacak. Bu yönetmelik uyarınca tercüman listeleri oluşturuncaya kadar tercüme hizmetleri sanığın kendi getireceği tercüman tarafından verilecek.

HAPİS CEZASININ İNFAZININ HASTALIK NEDENİ İLE ERTELENMESİ

Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere göre incelettirilecek.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan suçlardan mahkûm olanlardan kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlar hakkında “Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi” hükmü uygulanmayacak. Bu kişilerin cezası, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz olunacak.

Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı, iyileşinceye kadar geri bırakılabilecek.

İNFAZIN ERTELENMESİ

Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilecek. Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere, en fazla iki kez uygulanabilecek. Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması halinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunacak.

“HAPİS CEZASININ İNFAZINA ARA VERİLEBİLECEK”

Hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hallerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilecek. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamayacak.Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilecek.

Bu madde hükümleri; terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler, disiplin veya tazyik hapsine mahkum olanlar, hakkında uygulanmayacak.

YAKALAMA EMRİ

Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıldan fazla hapis cezasının infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılacak.
Adli para cezasından çevrilen hapsin infazında hükümlüye öncelikle çağrı kağıdı gönderilecek.

ÖDÜLLENDİRME

Hükümlüler, kurum içindeki veya dışındaki genel durumları, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılımları, kurum düzenine karşı tutumları ve kendilerine verilen işlerdeki gayretleri dikkate alınarak teşvik esaslı ödüllerden yararlandırılabilecek.Bu madde hükümleri, çocuk hükümlüler için de geçerli olacak. Hükümlülere verilebilecek ödüller şunlar:

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan evli hükümlüler, en geç üç ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmidört saate kadar eşleri ile kurum veya eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilecek.

Çocuk hükümlülere, en geç iki ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmidört saate kadar ana ve babasıyla veya vasisiyle kurum ya da eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilecek.

Haftalık ziyaret süresi iki saate kadar uzatılabilecek.

Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılabilecek.
Üst üste kullanılmayan en fazla üç haftalık ziyaret süresi toplu olarak kullandırılabilecek.
Haftalık telefonla görüşme süresi veya sayısı iki katına kadar artırılabilecek.

Sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden öncelikli veya daha uzun süreli yararlanmaları sağlanabilecek.

Haftalık harcama miktarı yarı oranında artırılabilecek. Tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkanı verilebilecek.
Hediye verilebilecek.

Takdir belgesi veya tavsiye mektubu verilebilecek.
Ödüllendirme sisteminin usul ve esasları ile bu ödüllerden yararlanmanın kapsam ve şartları, suç türleri dikkate alınarak yönetmelikle belirlenecek.

NAKİLLER

Çocuk eğitimevlerine nakiller kurum görevlisinin nezaretinde yapılacak. Açık ceza infaz kurumlarına nakiller ise kurum görevlisi olmaksızın yapılacak. Bu halde hükümlünün, aynı il sınırları içinde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki nakillerde aynı gün içinde; farklı illerde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki nakillerde ise kurum amirinin kırksekiz saati geçmeyecek şekilde belirleyeceği süre içinde, nakledildiği açık ceza infaz kurumuna giriş yapması gerekecek.

Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az üç saatten fazla olmamak üzere belirlenecek.

HÜKÜMLÜNÜN, İZİN SÜRESİ İÇİNDE GECE KONAKLAMASI

Hükümlünün, izin süresi içinde gece konaklaması gerektiği takdirde, kendi evi veya kanunda belirtilen bir yakınının evinde, güvenli görülen başka bir yerde ya da gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz kurumunda kalmasına, güvenlik hususu değerlendirilmek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, gidilen yerin valisi tarafından karar verilecek.

ÖZEL İZİN

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile üç ayda bir yol hariç üç güne kadar izin verilebilecek.

İzin verilen tutuklunun, izin süresi içinde gece konaklaması gerektiği takdirde, kendi evi veya ikinci fıkrada belirtilen bir yakınının evinde, güvenli görülen başka bir yerde ya da gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz kurumunda kalmasına, güvenlik hususu değerlendirilmek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, gidilen yerin valisi tarafından karar verilecek.(MUK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com