Müjdat Gezen veryansın etti

Müjdat Gezen veryansın etti
Gezi Parkı eylemlerine destek veren ve yandaş medya tarafından hedef olarak gösterilen Müjdat Gezen kendisine yapılan iftira hakkında açıklamada bulundu.

Sözcü Gazetesinden Hande Zeyrek’e konuşan ünlü tiyatrocu Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­ne des­tek ver­di­ği için yan­daş ba­sın­da he­def ha­li­ne ge­ti­rildi.
 
Oyun­cu Me­met Ali Ala­bo­ra­’dan son­ra bu kez Mü­jdat Ge­zen he­def gös­te­ril­di. Ye­ni Akit Ga­ze­te­si dün man­şet­ten “Bu­nu Yu­nan ga­vu­ru bi­le yap­ma­mış­tı­” baş­lı­ğı al­tın­da Müj­dat Ge­ze­n’­in İz­mir Ko­nak Be­le­di­ye­si­’ne bağ­lı Tür­kan Say­lan Kül­tür Mer­ke­zi­’n­de­ki Sa­nat Mer­ke­zi­’n­de Ku­ran ayet­le­ri önün­de ra­kı ma­sa­sı ku­ru­lup dan­söz oy­na­tı­lan bir oyun ser­gi­le­di­ği­ni id­di­a et­ti. Açık­ça Ge­ze­n’­i he­def ha­li­ne ge­ti­ren ha­ber­de Ge­zen için, “Ge­zi ey­lem­le­ri­ni des­tek­le­yip, her fır­sat­ta Müs­lü­man­la­ra sal­dı­ra­n” ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı. Ha­ber­de ne oyu­nun is­mi ne de ne za­man oy­nan­dı­ğı ya­zıl­dı. Sav­cı­lı­ğa baş­vu­ran Müj­dat
 
“AL­LA­H’­TAN DA KORK­MU­YOR­LA­R”
 
“Ha­be­rin sa­hi­bi mu­ha­bi­rin söy­le­di­ği­ne gö­re üç ay ön­ce İz­mir Ko­na­k’­ta­ki Tür­kan Say­lan Kül­tür Mer­ke­zi­’n­de böy­le bir oyun onan­mış. Bu­ra­da ger­çek olan bir şey var­sa, biz 9 ay önce İz­mi­r’­de­ki oku­lu­mu­zu ka­pat­tık. 1.5 yıl­dır da oku­lu­mu­zun ora­da ti­yat­ro oyunu yok. Bah­se­di­len re­sim­de gör­dü­ğüm ki­şi­ler de be­nim öğ­ren­ci­le­rim de­ğil­dir. Ken­di­le­ri­ni ne gör­düm, ne ta­nı­rım. Bi­zi tıp­kı Me­met Ali Ala­bo­ra­’ya yapt­kla­rı gi­bi he­def gös­te­ri­yor­lar. Oy­sa bir sü­re ön­ce Uğur Dün­da­r’­ın kö­şe- sinde İz­mi­r’­de­ki oku­lu­mu­zun ka­pan­dı­ğı ha­be­ri çık­mış­tı. Bun­lar ar­tık ki­me sal­dı­ra­cak­la­rı­nı şa­şır­mış du­rum­da­lar. Bun­lar Al­la­h’­tan da kork­mu­yor­lar. Çün­kü if­ti­ra en bü­yük gü­nah­tır. “ (UGE)
 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Fox TV’ye çirkin saldırı14 Ocak 2015 Çarşamba 12:55
 • Yandaş medya açık açık hedef gösterdi14 Ocak 2015 Çarşamba 12:45
 • Havuz yazarı konferanstan kovuldu13 Ocak 2015 Salı 13:24
 • Economist: Türk medyası için zor zamanlar09 Ocak 2015 Cuma 11:04
 • “AKP basını bitirdi“09 Ocak 2015 Cuma 10:26
 • "Bu ayıp, bu kan asla temizlenemeyecek"08 Ocak 2015 Perşembe 16:50
 • Atilla Taş'tan olay yaratan 'Yüce Divan' tweeti!06 Ocak 2015 Salı 11:11
 • Hülya Avşar'dan Sözcü'ye dava!25 Aralık 2014 Perşembe 10:49
 • Milliyet'te deprem, hangi isimlerin görevine son verildi?17 Aralık 2014 Çarşamba 11:27
 • Abdülkadir Selvi'nin kafası karıştı15 Aralık 2014 Pazartesi 10:54
   • Çok Okunanlar
     Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
     Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
     E-Posta: info@sansursuzhaber.com