Müjdat Gezen’e korkunç komplo!

Müjdat Gezen’e korkunç komplo!
Usta gazeteci Uğur Dündar bugün köşesinde yakın arkadaşı Müjdat Gezen’e kurulan korkunç komployu anlattı.

İşte Uğur Dündar’ın bugün Sözcü gazetesinde yayınlanan o köşe yazısı:
 
Ge­çen­ler­de Müj­dat Ge­zen Sa­nat Mer­ke­zi­’ne (MSM) yan­daş ga­ze­te­ler­den bi­ri­nin mu­ha­bi­ri (ga­ze­te ve mu­ha­bi­rin adıy­la, te­le­fon nu­ma­ra­sı ben­de sak­lı) ge­le­rek, Müj­dat Ge­ze­n’­le gö­rüş­mek is­te­di­ği­ni söy­lü­yor.


Gö­rev­li­ler ne­de­ni­ni sor­duk­la­rın­da “Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’n­da ya­şa­nan bir olay­da Müj­dat Ge­zen ve MSM’­nin adı­nın geç­ti­ği­ni, bu ne­den­le gö­rüş­mek is­te­di­ği­ni­” be­lir­ti­yor.
Mu­ha­bi­rin an­lat­tı­ğı olay şu:
Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’n­da Rus ol­du­ğu­nu söy­le­yen bir ka­dın, yol­cu­la­rın ara­sı­na ka­rı­şa­rak, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve AK­P’­nin ic­ra­atı­nı eleş­ti­ren ko­nuş­ma­lar ya­pı­yor. Yol­cu­lar­dan bi­ri, du­rum­da bir ga­rip­lik ol­du­ğu­nu se­zi­yor ve ka­dı­nın kim­li­ği­ni gör­mek is­ti­yor. Ka­dın kim­li­ği­ni gös­ter­mek ye­ri­ne “Ben Ru­s’­um!” de­mek­le ye­ti­ni­yor. Yol­cu “A­ma ben si­zin Türk ol­du­ğu­nu­zu ve kim­li­ği­ni­zi giz­le­di­ği­ni­zi dü­şü­nü­yo­rum?” de­yin­ce, ka­dın bu kez “E­vet Tür­k’­üm. Ba­na ve­ri­len gö­rev ge­re­ği böy­le ko­nu­şu­yo­rum!” di­yor.
Ka­dı­nın bun­dan son­ra­ki id­di­ala­rı (!) çok ga­rip…
“Ben Müj­dat Ge­zen Sa­nat Mer­ke­zi­’n­de öğ­ren­ci­yim. Biz dört ki­şi, özel ola­rak gö­rev­len­di­ril­dik. Gö­re­vi­miz Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ı ve ic­ra­atı­nı eleş­tir­mek. Bu amaç­la ka­la­ba­lık yer­ler­de ko­nuş­ma­lar ya­pı­yo­ruz. Kim­li­ği­mi giz­le­mek için ya­ban­cı ak­sa­nıy­la ko­nu­şu­yo­rum. Ha­va­li­ma­nı­na da AKP aley­hin­de pro­pa­gan­da yap­mak için gel­dim!”
Ka­dın, ken­di­si­ni din­le­yen ki­şi­nin hay­ret do­lu ba­kış­la­rı ara­sın­da çan­ta­sı­nı açı­yor ve Müj­dat Ge­zen Sa­nat Mer­ke­zi­’n­ce gö­rev­len­di­rildi­ği­ni gös­te­ren bir bel­ge çı­ka­rı­yor. Bu gö­rün­tü­ler de ala­nın gü­ven­lik ka­me­ra­la­rın­ca kay­de­di­li­yor.
Mu­ha­bi­rin id­di­ası­na gö­re, ka­yıt­lar İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na gön­de­ri­li­yor. Ba­kan­lık da ko­nu­yu so­ruş­tur­ma­sı için bir mü­fet­tiş gö­rev­len­di­ri­yor.


* * *


O gün­ler­de ha­rıl ha­rıl “1881-”in ga­la­sı­na ha­zır­la­nan ti­yat­ro us­ta­sı Müj­dat Ge­zen, te­le­fon­la gö­rüş­tü­ğü mu­ha­bi­rin an­lat­tık­la­rı­nı gü­le­rek din­li­yor. Ne­den gül­dü­ğü­nü de şöy­le açık­lı­yor:
“Bak kar­de­şim!” di­yor. “Bu saç­ma­lık­la­ra sa­de­ce gü­le­bi­li­rim. Bir ke­re bu na­sıl bir kur­gu­dur ki, 22 yıl­lık bir ku­rum olan MSM’­de bun­ca yıl­dır böy­le bir ça­ba için­de bu­lun­mu­yo­rum ama Ata­tür­k’­ün ha­ya­tı­nı oy­na­ya­ca­ğı­mız “1881-”in ga­la­sı­na 3 gün ka­la, böy­le bir saç­ma­lı­ğı or­ga­ni­ze edi­yo­rum? Bu­na kar­ga­lar gü­ler. Bu­ra­da si­ya­se­tin “s”­si ko­nu­şul­maz. İkin­ci­si­ne ge­lin­ce… Hay­di di­ye­lim ki akıl tu­tul­ma­sı so­nu­cun­da bu saç­ma­lı­ğı yap­tım! Pe­ki o ka­dı­nın eli­ne gö­rev­len­di­ril­di­ği­ni gös­te­ren bel­ge­yi ve­re­cek ka­dar ena­yi bi­ri­ne ben­zi­yor mu­yum? Üçün­cü­sü­nü ise si­ze söy­le­me­ye­ce­ğim. Ama bu so­ru­yu, ge­le­cek mü­fet­ti­şe yö­nel­te­ce­ğim…”
Mu­ha­bir “Ne olur ba­na da söy­ler mi­si­niz?” di­ye ıs­rar edin­ce, Müj­dat o so­ru­yu da açık­lı­yor.
“Mü­fet­ti­şe bu komp­lo­yu ki­min kur­du­ğu­nu dev­le­tin bu­lup çı­kar­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­ye­ce­ğim! Ben bu ül­ke­nin bir va­tan­da­şı­yım. Dev­le­tim­den bu komp­lo­cu­la­rı or­ta­ya çı­kar­ma­sı­nı ta­lep et­me hak­kım var!”
Mu­ha­bir te­şek­kür edip, te­le­fo­nu ka­pa­tı­yor.
Kor­kunç komp­lo­yu gö­rü­yor mu­su­nuz?
Gü­ya Müj­dat Ge­zen MSM’­de 4 ki­şi­yi, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve AKP hak­kın­da kö­tü pro­po­gan­da yap­ma­la­rı için gö­rev­len­dir­miş.
Ya­ni ken­di­siy­le bir­lik­te 5 ki­şi­lik ör­güt kur­muş!
Ör­güt ta­mam, suç da ha­zır:
“A­leyh­te pro­pa­gan­day­la hü­kü­me­ti ça­lı­şa­maz ha­le ge­ti­rip, yık­ma­ya te­şeb­büs!”
Ör­güt var, suç da var!..
O hal­de hay­di ba­ka­lım Si­liv­ri­’ye…
Zin­da­na atıl­mak iş­te bu ka­dar ko­lay!
Müj­dat Ge­zen hak­lı ola­rak so­ru­yor:
“Ba­na bu komp­lo­yu kim­ler kur­du?”
Sor­mak­la ye­tin­mi­yor, dev­le­tin komp­lo­cu al­çak­la­rı bul­ma­sı­nı is­ti­yor.


* * *


Dik­ka­ti­ni­zi çok önem­li bir baş­ka ger­çe­ğe çek­mek is­ti­yo­rum.
İs­tan­bu­l’­da AK­P‘­ye ça­lı­şan özel bir ör­güt var.
Bun­la­rın gö­re­vi in­ter­net­te AKP le­hi­ne ka­mu­oyu ya­rat­mak, yan­daş ol­ma­yan ki­şi­le­ri ka­ra­la­yıp iti­bar­sız­laş­tır­mak. Di­ye­lim ki bir te­le­viz­yon tar­tış­ma­sın­da ko­nuş­ma­cı­lar­dan bi­ri AK­P‘­nin ho­şu­na git­me­ye­cek laf­lar et­ti. Tar­tış­ma­nın gö­rün­tü­le­ri de in­ter­ne­te yan­sı­dı.
Bu ör­güt he­men ha­re­ke­te ge­çi­yor. Sos­yal med­ya­da çok fark­lı ki­şi­ler­den ge­li­yor­muş iz­le­ni­mi­ni ve­ren yo­rum­lar­la o ki­şi he­def alı­nıp, iti­bar­sız­laş­tı­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Ha­ka­ret­ler, if­ti­ra­lar, ya­lan­lar ade­ta yağ­mur gi­bi ya­ğı­yor. Ay­nı ad­res­ten çı­kan şab­lon me­saj­la­rı oku­yan­lar da ya­nıl­tıl­dık­la­rı­nı fark et­me­ye­rek “Ha de­mek ki top­lu­mun bir bö­lü­mü böy­le dü­şü­nü­yor­muş!” de­me­ye baş­lı­yor.
Ör­ne­ğin bu bin­di­ril­miş kı­ta­lar be­ni na­maz düş­ma­nı ilan et­ti­ler! Gü­ya ben, na­maz kı­lan il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­ne “te­rö­ris­t” de­mi­şim! Ya­lan, hem de kuy­ruk­lu ya­lan. Söz­de ge­rek­çe­le­ri de şu: Bir ta­rih­te özel bir il­köğ­re­tim oku­lun­da­ki öğ­ren­ci­le­rin, üzer­le­rin­de üni­for­ma­la­rı ol­du­ğu hal­de öğ­ret­men­le­ri ta­ra­fın­dan top­lu­ca na­ma­za gö­tü­rül­me­le­ri­ni ha­ber yap­mı­şız. Ha­ber­de de hiç­bir yo­rum­da bu­lun­ma­dan Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü­’ne bu uy­gu­la­ma­nın müf­re­da­ta uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­mu­şuz. Mü­dür de ya­sal bir sa­kın­ca­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş. Hep­si bu… Ha­ni ne­re­de “te­rö­ris­t” suç­la­ma­sı, ne­re­de na­maz düş­man­lı­ğı? Gö­rün­tü in­ter­net­te, di­le­yen sey­re­de­bi­lir. Ne bir kö­tü yo­rum, ne de kı­rı­cı bir ifa­de var.


* * *


Pe­ki, AK­P’­ye bi­at et­me­yip ta­raf­sız du­ran ki­şi­le­ri ya­lan, if­ti­ra ve ha­ka­ret­ler­le he­def ala­rak, iti­bar­sız­laş­tır­ma­yı amaç­la­yan “ö­zel ör­gü­t” ne­re­de, ki­min yö­ne­ti­min­de ça­lı­şı­yor? Bu ki­şi­le­rin pa­ra­la­rı­nı kim, na­sıl ve­ri­yor?
Müj­dat Ge­ze­n’­e yö­ne­lik al­çak­ça komp­lo­yu bu özel ör­güt mü yap­tı?
Ben ve eki­bim, de­mok­ra­si ta­ri­hi­mi­zin en bü­yük skan­dal­la­rın­dan bi­ri­ni or­ta­ya çı­kar­mak için ça­lı­şı­yo­ruz.
 
Kaynak: http://sozcu.com.tr/muj­dat-ge­ze­n­e-kor­kunc-komp­lo­yu-ozel-or­gut-mu-kur­du.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Fox TV’ye çirkin saldırı14 Ocak 2015 Çarşamba 12:55
 • Yandaş medya açık açık hedef gösterdi14 Ocak 2015 Çarşamba 12:45
 • Havuz yazarı konferanstan kovuldu13 Ocak 2015 Salı 13:24
 • Economist: Türk medyası için zor zamanlar09 Ocak 2015 Cuma 11:04
 • “AKP basını bitirdi“09 Ocak 2015 Cuma 10:26
 • "Bu ayıp, bu kan asla temizlenemeyecek"08 Ocak 2015 Perşembe 16:50
 • Atilla Taş'tan olay yaratan 'Yüce Divan' tweeti!06 Ocak 2015 Salı 11:11
 • Hülya Avşar'dan Sözcü'ye dava!25 Aralık 2014 Perşembe 10:49
 • Milliyet'te deprem, hangi isimlerin görevine son verildi?17 Aralık 2014 Çarşamba 11:27
 • Abdülkadir Selvi'nin kafası karıştı15 Aralık 2014 Pazartesi 10:54
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com