O sucuk Özhaseki sucuğu çıktı!

O sucuk Özhaseki sucuğu çıktı!
Kay­se­ri Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öz­ha­se­ki, Kı­lıç­da­roğ­lu­’na 40 da­va aç­tı. 30’u CHP li­de­ri­nin le­hi­ne, 3’ü ise aley­hi­ne so­nuç­lan­dı. Ama bu 3 dava da henüz Yargıtay aşamasında. Yani kazanılan tazminat yok...

Kay­se­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’n­de, akar­ya­kıt is­tas­yon­la­rı ve tak­si du­rak­la­rı­nın yer­le­ri için rüş­vet alın­dı­ğı ve bu­nun ba­zı üst dü­zey gö­rev­li­ler ara­sın­da pay edil­di­ği id­di­ala­rı­nı bel­ge­le­re da­ya­na­rak açık­la­yan CHP Genel Başkanı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, mil­let­ve­kil­le­ri Şev­ki Kul­ku­loğ­lu ve Atil­la Kart hak­kın­da 50 da­va açıl­dı. Ka­za­nı­lan 3 da­va, san­ki rüş­vet id­di­ala­rıy­la il­gi­liy­miş gi­bi gös­te­ril­di ve taz­mi­nat ge­li­ri ol­du­ğu söy­le­ne­rek hal­ka su­cuk da­ğı­tıl­dı.

“HALKIMIZI KANDIRIYORLAR"

Bu­gü­ne ka­dar Yar­gı­tay’da ke­sin­leş­miş hiç­bir da­va bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Kı­lıç­da­roğ­lu, “Hal­kı ya­nıl­tı­yor­lar. İd­di­ala­rı­mız­la il­gi­li kay­bet­ti­ği­miz bir da­va yok. Sa­de­ce üs­lup­la il­gi­li açı­lan da­va­lar­dan bir­ka­çı ye­rel mah­ke­me­de so­nuç­lan­dı. Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan onan­mış bir da­va­mız yok. Bu­gün bir­çok be­le­di­ye gö­rev­li­si Kay­se­ri 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de yar­gı­la­nı­yo­r” de­di.

İŞTE TEK TEK O DAVALAR...

Yol­suz­luk id­di­ala­rı üze­ri­ne Kı­lıç­da­roğ­lu aley­hi­ne 39 taz­mi­nat da­va­sı açıl­dı. Ay­rı­ca CHP tü­zel ki­şi­li­ği adı­na da bir da­va açıl­dı. 40 da­va­dan 30’u mah­ke­me ta­ra­fın­dan red­de­dil­di. Ya­ni Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun le­hi­ne so­nuç­lan­dı. 3 taz­mi­nat da­va­sın­da ise kıs­men ka­bul, kıs­men ret ka­ra­rı çık­tı. Kı­lıç­da­roğ­lu aley­hi­ne açı­lan 33 taz­mi­nat da­va­sın­dan 33’ü ye­rel mah­ke­me­de so­nuç­lan­dı. Ha­len 7 da­va ise de­vam edi­yor. Kul­ku­loğ­lu ile Kart aley­hi­ne 7’si Baş­kan Öz­ha­se­ki’nin açtığı ol­mak üze­re 10 taz­mi­nat da­va­sı açıl­dı. Bun­lar­dan 3’ü şi­ka­yet­çi­ler le­hi­ne, 2’si ise aleyh­le­ri­ne so­nuç­lan­dı.

“YARGIYI ETKİLEME ÇABASI"

CHP Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Şev­ki Kul­ku­loğ­lu, yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rı­nın göz ar­dı edil­me­si için su­cuk da­ğı­tıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Kul­ku­loğ­lu, “Su­cuk da­ğı­ta­rak, hem Baş­ba­ka­n’­ı, hem de hal­kı kan­dı­rı­yor­lar. Ağır cezada yar­gı­lan­dık­la­rı­nı göz ar­dı edi­yor­lar. Ay­rı­ca de­vam eden ba­zı da­va­la­rı da et­ki­le­mek is­ti­yor­la­r” diye konuştu. Kulkuloğlu, şöyle devam etti:

BİR DAVA DA 5 MART'TA...

“Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde şikayetimiz neticesinde düzenlenen iddianame ile İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdürü Hilal Aybak, Büyükşehir Belediyesi UKOME Şube Müdürü Süleyman Temeltaş’ın suçlandıkları davanın 4. duruşmasına yeni sunulan dosya ve belgeler değerlendirildi. Hacı Ali Hamurcu’nun ifadesine ait görüntü kayıtlarında silinme, tahrifat olup olmadığı konusundaki bilirkişi raporu için duruşma 5 Mart 2013’e bırakıldı.”

BAŞBAKANI DA YANILTIYORLAR

CHP Kayseri Mil­let­ve­ki­li Şev­ki Kul­ku­loğ­lu, Kay­se­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Öz­ha­se­ki’nin açık­la­dı­ğı ve ka­zan­dı­ğı­nı be­lirt­ti­ği da­va­la­rın üs­lup­la il­gi­li ol­du­ğu­nu söy­le­di. Kul­ku­loğ­lu, “A­sıl önem­li olan yol­suz­luk dos­ya­sı­dır. San­ki, bu da­va­yı ka­zan­mış gi­bi gös­te­ri­yor. Yan­lış bil­gi­ler­le, Baş­ba­ka­n’­ı da fa­ka bas­tı­rı­yor­lar. Taz­mi­nat dos­ya­la­rı­nı kul­la­na­rak, rüş­vet dos­ya­sı­nı da Baş­ba­ka­n’­dan giz­li­yor­lar. Du­ruş­ma­dan iki gün ön­ce su­cuk da­ğıt­ma şo­vu da bu­nun bir par­ça­sı­dı­r” de­di. Baş­kan Öz­ha­se­ki, Kı­lıç­da­roğ­lu­’n­dan 20 bin li­ra taz­mi­nat ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­miş ve bu pa­ray­la su­cuk da­ğıt­mış­tı. Oy­sa icraya yatırılan parayla ilgili dava henüz Yargıtay aşamasında. (TOK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com