Ocak ayında 166 lira yoksullaştık!

Ocak ayında 166 lira yoksullaştık!
Me­mur-Sen ta­ra­fın­dan ya­pı­lan araş­tır­ma­ sonuçları açıkladı. İşte dikkat çeken ayrıntı...

Memur Sen­di­ka­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu (Me­mur-Sen) ta­ra­fın­dan ya­pı­lan araş­tır­ma­ya gö­re Ocak ayın­da Tür­ki­ye­’de 4 ki­şi­lik bir ai­le­nin aç­lık sı­nı­rı 1.058 li­ra 416 ku­ruş ola­rak be­lir­len­di.
 
Me­mur-Se­n’­in sağ­lık, ile­ti­şim, gı­da gi­bi te­mel gi­der­ler üze­rin­den yap­tı­ğı he­sap­la­ma­ya gö­re, Yok­sul­luk sı­nı­rı­nın 3.084 li­ra 993 ku­ruş ola­rak he­sap­lan­dı­ğı araş­tır­ma so­nuç­la­rı­na gö­re, yı­lın ilk ayın­da zam­la­rın et­ki­siy­le 166 li­ra 717 ku­ruş da­ha yo­ksul­laş­tı.
 
Ocakta en dik­kat çe­ki­ci ar­tış ise sağ­lık ala­nın­da ya­şan­dı. Sağ­lık har­ca­ma­la­rı bir ön­ce­ki aya gö­re or­ta­la­ma yüz­de 57.86 ar­tış gös­ter­di. Gı­da mad­de fi­yat­la­rın­da de­ği­şim ora­nı ise yüz­de 4.75’lik ar­tış ol­du.
 
Yı­lın ilk ayın­da dik­kat çe­ken bir baş­ka ar­tış ise ha­ber­leş­me fi­yat­la­rın­da be­lir­len­di. Ocakta ha­ber­leş­me fi­yat­la­rın­da yüz­de 6.25’lik bir ar­tış he­sap­lan­dı. (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com