Öcalan'dan Başbakan'a mektup!

Öcalan'dan Başbakan'a mektup!
Öcalan Başbakan Erdoğan'a mektup yazarak "pasaport" istediğini, "açılım sürecine" katkısı olacağını belirtti.

PKK ele­ba­şı­ Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın Ku­zey Ira­k’­ta ya­şa­yan kar­de­şi Os­man Öca­lan da açı­lı­ma da­hil ol­mak is­te­di! İd­di­aya gö­re; kar­deş Öca­lan bu­nun için Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­a bir  mek­tup gön­der­di.

Öca­la­n’­ın, Baş­ba­ka­n’­a 8 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de ken­di el ya­zı­sıy­la mek­tup gön­der­di­ği öne sü­rül­dü. Tek say­fa­lık mek­tup­ta Öca­la­n’­ın, Er­do­ğa­n’­ı öv­gü­le­re boğ­ma­sı dik­kat çek­ti. “Sa­yın Mu­zaf­fer Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan” di­ye baş­la­yan mek­tup­ta, Os­man Öca­lan ken­di­si­ne pa­sa­port ve­ril­me­si­ni is­te­di. Irak’ta yaşayan Os­man Öca­la­n’­ın mek­tu­bun­da özet­le şu ifa­de­ler yer al­dı:

'SÜRECE KATILAYIM'

“En­gel­le­me ça­ba­la­rı­nı bir bir et­ki­siz ha­le ge­ti­re­rek za­fer üze­ri­ne za­fer ka­zan­dı­nız. Do­la­yı­sıy­la şah­sı­nı­zı mu­zaf­fer bir li­der ola­rak gör­mek sa­de­ce ger­çe­ği tes­pit et­mek­tir. Du­am:

‘Al­la­h’­ın be­ni sü­re­ce or­tak et­me­si­dir. Kürt çö­zü­mü­ne ka­tı­lım sağ­la­mak Tür­ki­ye ve İs­lam ale­mi­ni yü­celt­me ça­ba­la­rı­na kat­kı­da bu­lun­mak en bü­yük ar­zum­dur. Bu­nun için pa­sa­por­ta ih­ti­ya­cım var­dır.” (BCE)

 

Sözcü

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com