Ombudsman bir türlü faaliyete geçemedi!

Ombudsman bir türlü faaliyete geçemedi!
Kamuoyunda “om­buds­ma­n” ola­rak bi­li­nen Tür­ki­ye­’nin ilk Ka­mu Baş­de­net­çi­si Meh­met Ni­hat Öme­roğ­lu, Mec­li­s’­te ye­min etti an­cak ku­ru­mun fi­zi­ki şart­la­rı­nın oluş­ma­ma­sı ne­de­niy­le ça­lış­ma­la­ra baş­la­ya­ma­dı.

Ya­sa­sı ve yö­ne­ti­ci­le­ri bel­li olan ku­ru­mun bi­na­sı yok. Ki­raya çık­mak is­te­me­yen yö­ne­ti­ci­le­r, ka­mu bi­na­la­rın­dan bi­ri­nin tah­sis edil­me­si­ni is­ti­yor.
 
Sa­yış­tay Başkanlığı’na ait ek bi­na­nın ta­lep edil­di­ği öğ­re­nil­di. Va­tan­daş­lar da yüz­ler­ce şi­ka­yet ve öne­ri­yi Mec­li­s’­e gön­der­di. An­cak ku­ru­mun fa­ali­ye­te geç­me­me­si ne­de­niy­le baş­vu­ru­lar ia­de edi­li­yor. Ni­san ayı­na ka­dar baş­vu­ru­la­rın in­ce­le­me­ye alın­ma­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di.
 
CHP’Lİ KART PEŞİNİ BIRAKMIYOR
 
Sözcü'nün haberine göre, Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu­’nun bir­çok ek­si­ği bu­lu­nu­yor. Bi­na­sı, kad­ro­su bu­lun­ma­yan ku­ru­mun özel büt­çe­si de yok. Şu ana ka­dar gi­der­ler Mec­lis ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Ku­ru­ma an­cak 2014 yı­lın­da özel büt­çe tah­sis edi­le­cek.
 
CHP Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Atil­la Kart ise Baş­de­net­çi Öme­roğ­lu­’nun pe­şi­ni bı­rak­mı­yor. Kart, Öme­roğ­lu­’nun ‘ya­sal an­lam­da se­çi­le­bi­lir­lik şart­la­rı­nı ta­şı­ma­dı­ğı­’ ge­rek­çe­siy­le Mec­lis iş­le­mi­nin ip­ta­li ta­le­biy­le İda­re Mah­ke­me­si­’ne da­va aç­tı. Kart, 2 de­net­çi­nin de ya­kın ta­ri­he ka­dar AK­P’­nin üye­si ol­du­ğu­nu bil­dir­di. (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com