ÖRME KUMAŞ –TRİKO YAKA VE KOL RİBANASI SATIN ALINACAKTIR

ÖRME KUMAŞ –TRİKO YAKA VE KOL RİBANASI SATIN ALINACAKTIR
KÜTAHYA KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMULACİVERT RENKTE “ÖRME KUMAŞ “–“TRİKO YAKA “ VE “KOL RİBANASI” ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu m
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi     :21
Yasal Kapsam : 13 b/3
ilan süresi için yaklaşık maliyet :  3. adım 177.163,00 - 811.897,00
 
ÖRME KUMAŞ –TRİKO YAKA VE KOL RİBANASI SATIN ALINACAKTIR
KÜTAHYA KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
LACİVERT RENKTE “ÖRME KUMAŞ “–“TRİKO YAKA “ VE “KOL RİBANASI” ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/84276 
1-İdarenin 
a) Adresi : ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİ 3. KM KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA 
b) Telefon ve faks numarası : 2742251480 - 2742250232 
c) Elektronik Posta Adresi : ab39117@adalet.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.  
b) Teslim yeri  : Kütahya 
c) Teslim tarihi : MAL TESLİM PROGRAMI: Yüklenici firmayla sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren; 15. gününde toplamda 5 ton kumaş olacaktır. İçeriğinde ise 5 tondan 10.000 YAKA ve 200 KG KOL RİBANASI istenecektir. 30. gününde 7,5 ton kumaş olacaktır. İçeriğinde ise 7,5 tondan 15.000 YAKA ve 300 KG KOL RİBANASI istenecektir. 45. gününde 7,5 ton kumaş olacaktır. İçeriğinde ise 7,5 tondan 15.000 YAKA ve 300 KG KOL RİBANASI istenecektir. 60. gününde 7,5 ton kumaş olacaktır. İçeriğinde ise 7,5 tondan 15.000 YAKA ve 200 KG KOL RİBANASI istenecektir. 75. gününde 2,5 ton kumaş olacaktır. İçeriğinde ise 2,5 tondan 5.000 YAKA olmak üzere Kuruma kumaş ,yaka ve kol ribanası teslimini yapılacaktır.  
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kütahya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Eskişehir Yolu Üzeri 3. Km Merkez/Kütahya 
b) Tarihi ve saati : 23.07.2013 - 14:30 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.3.1. İş deneyim belgeleri:  
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
-Aday veya isteklinin adına düzenlenen Sanayi ve Sicil Belgesi
-Aday veya isteklinin adına düzenlenen üyesi olduğu Meslek odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu
-Aday veya isteklinin adına düzenlenen üyesi olduğu Meslek odası tarafından düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
-Aday veya isteklinin adına düzenlenen üyesi olduğu Meslek odası tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesi
-Aday veya isteklinin adına düzenlenen alım konusu malı ürettiğine dair yetkili Kurum veya Kuruluşlarca düzenlenen aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğuna dair belgeler
 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.
Hertürlü Konfeksiyon Kumaş alımı, imali ve Satışı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Eskişehir Yolu Üzeri 3. Km Merkez/Kütahya adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Eskişehir Yolu Üzeri 3. Km Merkez/Kütahya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
AKİS BÖLGE GAZETESİ  10072013  (4x44)
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com