Örtülü ödeneği patlattı

Örtülü ödeneği patlattı
Er­do­ğa­n’­ın, 2005’ten bu yı­lın Ağus­tos so­nu­na ka­dar yap­tı­ğı 8 yıl­lık har­ca­ma tu­ta­rı ise 5 mil­yar 796 mil­yon li­ra ola­rak ger­çek­leş­ti.
Baş­ba­kan Er­do­ğan, em­ri­ne su­nu­lan ve mak­buz­la­rı im­ha edi­le­rek ne­re­ye, ne için ve­ril­di­ği açık­lan­ma­yan ör­tü­lü öde­nek­ten yı­lın ilk 8 ayın­da 874 mil­yon li­ra har­ca­dı.
 
Tan­su Çil­ler, Nec­met­tin Er­ba­kan, Me­sut Yıl­maz ve Bü­lent Ece­vi­t’­in baş­ba­kan­lık­la­rı dö­ne­min­de top­lam mik­ta­rı 190 mil­yon 400 bin li­ra­dan ka­lan ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı, Er­do­ğan dö­ne­min­de re­kor kır­dı. Er­do­ğan, sa­de­ce ge­çen ağus­tos­ta 266 mil­yon li­ra har­ca­ya­rak, 4 baş­ba­ka­nın 1993-2002 ara­sın­da 9 yıl­da yap­tı­ğı har­ca­ma­yı bir ay­da 75 tril­yon li­ra bir­den geç­ti.
 
Yıl sonu 1.5 milyar…
Er­do­ğa­n’­ın, 2005’ten bu yı­lın Ağus­tos so­nu­na ka­dar yap­tı­ğı 8 yıl­lık har­ca­ma tu­ta­rı ise 5 mil­yar 796 mil­yon li­ra ola­rak ger­çek­leş­ti.
 
Ga­ze­te­ci Çiğ­dem To­ke­r’­in, in­ter­net si­te­si T24’te açık­la­dı­ğı Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın büt­çe uy­gu­la­ma ra­kam­la­rı­na gö­re, bu yı­lın Ocak-Ağus­tos dö­ne­min­de ya­pı­lan ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı 873 mil­yon 600 bin li­ra ola­rak ger­çek­leş­ti. Bu ra­ka­mın, yıl so­nun­da 1.5 mil­yar li­ra­ya ula­şa­rak, ge­çen yılki 1.2 mil­yar­lık re­ko­ru kı­ra­ca­ğı da be­lir­til­di. Kon­ya CHP Mil­let­ve­ki­li Atil­la Kart, “bu çok özel har­ca­ma ka­le­min­de­ki as­tro­no­mik ar­tı­şı­” bir so­ru öner­ge­siy­le Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­dı. (SBK)

Sözcü
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com