Örtülü ödenek saltanatının hesabını soran yok!

Örtülü ödenek saltanatının hesabını soran yok!
Baş­ba­ka­nın maa­şı yıl­lık ola­rak yak­la­şık 150 bin li­ra. Örtülü ödenekten yaptığı harcamalar ise gizleniyor!

An­cak maa­şı dı­şın­da bir de sor­gu­suz su­al­siz har­ca­ya­bil­di­ği pa­ra var. Onun adı­na da “ör­tü­lü öde­ne­k” de­ni­li­yor.

Yak­la­şık bir ay ön­ce, ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı­nın ilk de­fa bir mil­yar li­ra­yı aş­tı­ğı­nı yaz­mış­tık.

Ka­sım ayı büt­çe so­nuç­la­rı­na gö­re ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı tam gaz art­ma­ya de­vam edi­yor.

11 AY­DA 1.2 MİL­YAR

Ör­tü­lü öde­nek­le il­gi­li har­ca­ma­lar, tır­man­ma­ya de­vam edi­yor.

Ör­tü­lü öde­nek­ten, “2012 yı­lı­nın ta­ma­mın­da ya­pı­lan har­ca­ma 1 mil­yar 175 mil­yon li­ra­” idi…

HE­SAP VER­MEK GE­REK­Mİ­YOR

2013 yı­lı­nın ka­sım ayı so­nu iti­ba­riy­le, ör­tü­lü öde­nek­ten har­ca­nan pa­ra “1 mil­yar 187 mil­yon li­ra­ya­” ulaş­tı. Bu tu­tar, şu ana ka­dar ya­pı­lan en yük­sek har­ca­ma.

Ör­tü­lü öde­nek; “ka­pa­lı is­tih­ba­rat ve ka­pa­lı sa­vun­ma hiz­met­le­ri, Dev­le­tin mil­li gü­ven­li­ği ve yük­sek men­fa­at­le­ri ile Dev­let iti­ba­rı­nın ge­rek­le­ri, si­ya­si, sos­yal ve kül­tü­rel amaç­lar ve ola­ğa­nüs­tü hiz­met­ler­le il­gi­li Hü­kü­met icap­la­rı için kul­la­nıl­mak üze­re Baş­ba­kan­lık büt­çe­si­ne ko­nu­lan öde­nek­ti­r”.

Baş­ba­kan­lık ve di­ğer il­gi­li ida­re büt­çe­le­rin­de yer alan ör­tü­lü öde­nek­le­rin kul­la­nıl­ma ye­ri, gi­de­rin ki­min ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı, he­sap­la­rın tu­tul­ma ve ka­pa­tıl­ma yön­te­mi, gi­de­ri ya­pa­nın de­ğiş­me­si ha­lin­de ye­ni yet­ki­li­ye han­gi bel­ge­le­rin ak­ta­rı­la­ca­ğı Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan be­lir­le­ni­yor.

Baş­ka bir an­la­tım­la, ül­ke ya­ra­rı için ya­pıl­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le, ör­ne­ğin 100 mil­yon li­ra­lık bir öde­me, ne­re­ye öden­di­ği da­hi bir yer­le­re ya­zıl­ma­dan, ile­ri­de bel­ge ib­ra­zı da ge­rek­me­den ya­pı­la­bi­li­yor.

Kı­sa­ca­sı; ör­tü­lü öde­nek­ten ya­pı­lan har­ca­ma­lar ne­de­niy­le, Baş­ba­ka­n’­ın kim­se­ye “he­sap ver­me mec­bu­ri­ye­ti yo­k”.

RE­KO­RA DOĞ­RU

Ör­tü­lü öde­nek­ten ya­pı­lan har­ca­ma­lar, 2013’te “re­ko­ra doğ­ru­” gi­di­yor.

Her yıl “büt­çe gi­der­le­ri­nin bin­de 5’i­” ora­nın­da ay­rı­lan ör­tü­lü öde­nek, 2013 yı­lı için 404 mil­yar TL büt­çe gi­de­ri­nin bin­de 5’i ka­dar ya­ni yak­la­şık 2 mil­yar TL ola­rak be­lir­len­di. Böy­le gi­der­se yıl so­nun­da ör­tü­lü öde­nek­ten ya­pı­lan top­lam har­ca­ma 1.5 mil­yar li­ra­yı bu­la­bi­lir.

Ör­tü­lü öde­nek­ten ya­pı­lan har­ca­ma Mİ­T’­in, 5 Ba­kan­lı­ğın, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’nın, TBMM’­nin öde­ne­ğin­den bi­le faz­la.   (LAK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com