Para Politikas? Kurulu, Enflasyonda A?Ustos Ay?Ndan İtibaren...

Para Politikas? Kurulu, Enflasyonda A?Ustos Ay?Ndan İtibaren...
-Para Politikas? Kurulu, enflasyonda A?ustos ay?ndan itibaren d?????n ba?layaca?? ?ng?r?s?nde bulunarak,...

-Para Politikas? Kurulu, enflasyonda A?ustos ay?ndan itibaren d?????n ba?layaca?? ?ng?r?s?nde bulunarak, bununla birlikte fiyatlama davran??lar?n?n dikkatle takip edilmesi gerekti?ini vurgulad?. Kurul Temmuz'da t?ketici fiyatlar?n?n y?kselmesinde baz etkilerinin yan? s?ra son d?nemde T?rk liras?nda g?zlenen de?er kayb?n?n belirleyici oldu?unu belirterek, temel enflasyon g?stergelerinin ana e?iliminde de y?kseli? g?zlendi?inin alt?n? ?izdi. -Enerji fiyatlar?n?n T?rk liras?ndaki de?er kayb? ve petrol fiyatlar?ndaki art??a istinaden y?kseldi?ine dikkat ?eken Kurul, baz etkisi kaynakl? olarak grup y?ll?k enflasyonunun A?ustos ay?ndan itibaren belirgin olarak azalaca?? ?ng?r?s?nde bulundu.

-T?rk liras? likidite politikas?nda esnekli?in korunmas?n?n ?nemli oldu?unu de?erlendiren Kurul, bu ama?la, fiyat istikrar?n? ve finansal istikrar? etkileyen geli?meler yak?ndan takip edilerek Merkez Bankas? taraf?ndan sa?lanan T?rk liras? likiditesinin kompozisyonunda gereken ayarlamalar yap?laca??n? bildirdi.

ANKARA (ANKA) - Para Politikas? Kurulu (PPK), enflasyonda A?ustos ay?ndan itibaren d?????n ba?layaca?? ?ng?r?s?nde bulunarak, bununla birlikte fiyatlama davran??lar?n?n dikkatle takip edilmesi gerekti?ini vurgulad?. Enerji fiyatlar?n?n T?rk liras?ndaki de?er kayb? ve petrol fiyatlar?ndaki art??a istinaden y?kseldi?ine dikkat ?eken Kurul, baz etkisi kaynakl? olarak grup y?ll?k enflasyonunun A?ustos ay?ndan itibaren belirgin olarak azalaca?? ?ng?r?s?nde bulundu.
Merkez Bankas?, 2013 y?l? A?ustos ay? Para Politikas? Kurulu toplant? ?zetini yay?mlad?. Buna g?re g?da grubunda y?ll?k enflasyonun s?n?rl? bir d????le y?zde 12.72'ye geriledi?ini belirten Kurul, i?lenmemi? g?da grubunda taze meyve ve sebze fiyatlar?ndaki d????e kar??n et fiyatlar?ndaki art?? sonucunda y?ll?k enflasyon ?nceki aydaki seviyesini korudu?unu vurgulad?. ??lenmi? g?dada ise ?zellikle ekmek ve tah?llar d???nda g?zlenen olumlu seyre paralel olarak grup y?ll?k enflasyonundaki yava?laman?n s?rd???ne i?aret eden Kurul, "Mevcut g?r?n?mde i?lenmemi? g?da fiyatlar?n?n y?l i?indeki birikimli art??? ge?mi? d?nem ortalamalar?n?n ?zerinde seyretmektedir. ?nc? g?stergeler grup y?ll?k enflasyonunda bir miktar azal??a i?aret etmektedir" de?erlendirmesinde bulundu.
Enerji fiyatlar?n?n T?rk liras?ndaki de?er kayb? ve petrol fiyatlar?ndaki art??a istinaden y?kseldi?ine dikkat ?eken Kurul, baz etkisi kaynakl? olarak grup y?ll?k enflasyonunun A?ustos ay?ndan itibaren belirgin olarak azalaca??n? ?ng?rd?.

-TEMEL MAL GRUBU YILLIK ENFLASYONU TEMMUZ'DA 1 PUAN ARTI?LA Y?ZDE 4.23'E Y?KSELD?-

Hizmet fiyatlar?n?n Temmuz ay?nda y?zde 0.79 oran?nda artarken grup y?ll?k enflasyonu haberle?me ve di?er hizmetler alt gruplar? kaynakl? olarak y?zde 7.97'ye y?kseldi?ine i?aret eden Kurul, mevsimsellikten ar?nd?r?lm?? veriler hizmet enflasyonunda ana e?ilimin y?ksek seyrini bu d?nemde de korudu?unu belirtti.
Temel mal grubu y?ll?k enflasyonunun Temmuz ay?nda yakla??k 1 puanl?k art??la y?zde 4.23'e y?kseldi?ini ifade eden kurul ?unlar? kaydetti:
"T?rk liras?ndaki de?er kayb?n?n etkisiyle dayan?kl? t?ketim mallar?nda y?ll?k enflasyon y?kselmi?tir. Temel mallar?n di?er alt gruplar?nda ise y?ll?k enflasyondaki d???? s?rm??t?r. Sonu? olarak bu d?nemde temel mal fiyatlar?n?n mevsimsellikten ar?nd?r?lm?? art?? e?iliminde y?kseli? kaydedilmi?tir. Hizmet ve temel mal grubuna ili?kin bu g?r?n?m ?er?evesinde temel enflasyon g?stergelerinin ana e?ilimi de yukar? y?nl? bir hareket sergilemi?tir."
Kurul, enflasyonda A?ustos ay?ndan itibaren d?????n ba?layaca?? ?ng?r?s?nde bulunarak, bununla birlikte fiyatlama davran??lar?n?n dikkatle takip edilmesi gerekti?ini vurgulad?.

-SON D?NEMDE A?IKLANAN VER?LER ?? VE DI? TALEP GEL??MELER?N?N ?NG?RD??? ?EK?LDE SEYRETT?-

Kurul son d?nemde a??klanan verilerin i? ve d?? talep geli?melerinin ?ng?r?ld??? ?ekilde seyretti?ini g?sterdi?ini bildirdi. ?kinci ?eyrekte t?ketim ve yat?r?m mallar? ?retim ve ithalat?ndaki art??lar?n ilk ?eyre?e g?re yava?lamakla birlikte devam etti?ini vurgulayan Kurul, otomobil sat??lar? ve kredi b?y?mesi g??l? e?ilimlerini korudu?unu ifade etti. Alt?n hari? ihracattaki art???n da katk?s?yla sanayi ?retiminin ikinci ?eyrekte istikrarl? art?? e?ilimini s?rd?rd???n? belirten Kurul, ?te yandan, k?resel ekonomi politikalar?na dair belirsizlikler ve sermaye ak?mlar?ndaki oynakl???n ???nc? ?eyrek i?in a?a?? y?nl? riskleri art?rd???n?, ?ktisadi Y?nelim Anketi ve PMI g?stergelerinde Temmuz ay?nda ikinci ?eyrek ortalamalar?na g?re gerileme g?ze ?arpt???n? vurgulad?.

-"DI? T?CARET VE CAR? DENGEYE ?L??K?N VER?LER ?NG?R?L?R DO?RULTUSUNDA GER?EKLE?T?"-

Kurul, d?? ticaret ve cari dengeye ili?kin veriler ?ng?r?ler do?rultusunda ger?ekle?ti?ini bildirdi. Alt?n ticareti hari? tutuldu?unda cari i?lemler a????nda g?zlenen kademeli iyile?menin s?rd???n? belirten Kurul, ?u a??klamalarda bulundu:
"Son d?nemde sermaye hareketlerinde g?zlenen yava?laman?n, daha temkinli para politikas? duru?unun ve al?nan makroihtiyati tedbirlerin katk?lar?yla kredi b?y?me h?zlar?n?n kademeli olarak yava?lamas? beklenmektedir. Bu geli?meler cari i?lemler dengesini de olumlu y?nde etkilemeye devam edecektir. Bu ?er?evede, y?l?n ilk yar?s?nda g?zlenen talep bile?enleri aras?ndaki bozulman?n, ???nc? ?eyrek itibar?yla iyile?me s?recine girmesi beklenmektedir."

-"?ST?HDAM ?ST?KRARLI ARTI? E??L?M?N? MAYIS D?NEM?NDE DE S?RD?RD?"-

Kurul, mevsimsellikten ar?nd?r?lm?? verilere g?re tar?m d??? istihdam?n istikrarl? art?? e?ilimini 2013 y?l? May?s d?neminde de s?rd?rd???n? belirtti. Tar?m d??? i?g?c?n?n ?al??ma ?a??ndaki n?fusa oran?n?n daha fazla artmas? nedeni ile toplam ve tar?m d??? i?sizlik oranlar? bir ?nceki d?neme g?re y?kseldi?ine dikkat ?eken Kurul, "Son d?nemde tar?m d??? istihdam art??? sanayi ve hizmetler sekt?rlerinden kaynaklan?rken, in?aat istihdam? bir ?nceki d?neme g?re azalm??t?r. TCMB ?ktisadi Y?nelim Anketi g?stergeleri aras?nda yer alan Toplam ?stihdam Beklentisi ve PMI ?stihdam Endeksi sanayi istihdam?ndaki art???n y?l?n ???nc? ?eyre?inde h?z kesmekle birlikte s?rece?ine i?aret etmektedir. K?resel ekonomiye dair belirsizlikler ise ?n?m?zdeki d?nemde yat?r?m ve istihdam art???n? s?n?rlayabilecek bir unsur olarak ?nemini korumaktad?r" ifadelerini kulland?.

-"K?RESEL D?ZEYDE PARA POL?T?KALARINA ?L??K?N GEL??MELER, F?NANSAL VARLIKLARIN YEN?DEN F?YATLANMASINA NEDEN OLDU"-

Toplant?da son d?nemde finansal piyasalarda g?zlenen oynakl?klar?n de?erlendirildi?ini belirten Kurul, May?s ay?ndan bu yana k?resel d?zeyde para politikalar?na ili?kin geli?melerin t?m finansal varl?klar?n yeniden fiyatlanmas?na neden oldu?unu kaydetti. ?zellikle geli?mi? ?lkelerdeki para politikas?na y?nelik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle finansal piyasalardaki oynakl?k artt???n? ifade eden Kurul, geli?melere paralel olarak, k?resel portf?y yat?r?mlar?nda geli?mekte olan ?lke varl?klar?n?n a??rl???n?n azalt?ld??? g?zlendi?ini vurgulad?. Kurul, orta ve uzun vadede sermaye hareketlerinde iktisadi temellerin belirleyici olmas? beklense de k?sa vadede geli?mi? ?lke kaynakl? para politikas? belirsizlikleri finansal dalgalanmalara yol a?t???n? vurgulad?.
Euro B?lgesi'nin ikinci ?eyrekte resesyondan ??karak pozitif b?y?me ger?ekle?tirmesi yurt d??? talep ve cari i?lemler dengesi bak?m?ndan olumlu de?erlendiren Kurul, ?unlar? kaydetti:
"Fakat son d?nemde a??klanan veriler k?resel ekonominin halen istikrarl? bir b?y?me e?ilimine girmedi?ini g?stermektedir. K?resel iktisadi faaliyete dair istikrars?z g?r?n?m ve geli?mi? ?lke ekonomi politikalar?na dair belirsizlikler nedeniyle ?n?m?zdeki d?nemde sermaye ak?mlar?ndaki oynakl???n s?rmesi beklenmektedir. Bu g?zlemler ?????nda Kurul, T?rk liras? likidite politikas?nda esnekli?in korunmas?n?n ?nemli oldu?unu de?erlendirmi?tir. Bu ama?la, fiyat istikrar?n? ve finansal istikrar? etkileyen geli?meler yak?ndan takip edilerek Merkez Bankas? taraf?ndan sa?lanan T?rk liras? likiditesinin kompozisyonunda gereken ayarlamalar yap?lacakt?r."

-"KRED? ARTI? ORANLARI REFERANS DE?ER?N ?ZER?NDE SEYRETT?"-

Kredi art?? oranlar? referans de?erin ?zerinde seyretmeye devam etti?ini belirten Kurul, son d?nemde zay?flayan sermaye hareketlerinin ve al?nan makroihtiyati tedbirlerin kredi b?y?me oranlar?n? s?n?rlay?c? etki yapmas? beklendi?ini dile getirdi. Kurul, b?yle bir konjonkt?rde daha temkinli bir para politikas? duru?unun da katk?s?yla kredi b?y?me h?zlar?n?n kademeli olarak daha makul d?zeylere gelece?i de?erlendirmesinde bulundu. Kurul, kredi art?? h?z?ndaki kademeli yava?lama hem cari i?lemler a????n? olumlu y?nde etkileyecek hem de finansal istikrar? destekleyece?ini bildirdi.
??lenmemi? g?da enflasyonundaki y?ksek seyir, enerji fiyatlar?ndaki baz etkisi ve kur geli?melerinin yans?malar?n?n enflasyonun beklendi?i gibi y?ksek seviyelerde seyretmesine neden oldu?una dikkat ?eken Kurul, A?ustos ay?ndan itibaren ise enflasyonda ?ng?r?len d?????n ba?lamas? beklentisini dile getirdi. Ancak hedefin olduk?a ?zerinde seyreden enflasyon g?stergelerinin fiyatlama davran??lar? ?zerindeki olumsuz etkilerini s?n?rlamak amac?yla Kurul, para politikas?ndaki temkinli duru?un g??lendirilmesine karar verdi?inin alt? ?izildi. Kurul, "Enflasyon g?r?n?m? orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikas?n?n temkinli duru?u korunacak, gerekti?inde ek parasal s?k?la?t?rmaya gidilebilecektir. Ek parasal s?k?la?t?rman?n etkinli?ini art?rmak amac?yla bor? verme faiz oran? y?zde 7.5'ten y?zde 7.5'e y?kseltilmi?tir" de?erlendirmesinde bulundu.(ANKA)
(HGS/ORH)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com