Partiler tek bir maddede anlaştı: Vekil zammı!

Partiler tek bir maddede anlaştı: Vekil zammı!
Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda hiçbir partinin itiraz etmediği tek madde milletvekillerine yapılacak zam oldu.

Yeni Anayasa’da uzlaşılan maddeler yeşil, diğerleri kırmızı renkle yazılıyor. Her öneriye karşı çıkılıyor. Komisyonda kimsenin itiraz etmediği tek madde ise milletvekillerine yapılacak zam…
 
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, Mec­lis Ana­ya­sa Uz­laş­ma Ko­mis­yo­nu­’n­da, par­ti­ler ne­re­dey­se 4-5 mad­de dı­şın­da hemen hemen hiç­bir ko­nu­da an­la­şa­ma­dı.
 
Ko­mis­yon­da, uz­la­şı­lan mad­de­ler “ye­şi­l” renk­li ka­lem­le, uz­la­şı­la­ma­yan mad­de­ler ise “kır­mı­zı­” renk­li ka­lem­le işa­ret­le­ni­yor. Ay­lar­dır ça­lış­ma­lar de­vam et­me­si­ne rağ­men “ye­şi­l” renk­li ka­lem­le işa­ret­le­nen mad­de­ler 5’i geç­me­di.
 
YASALAŞMASI KESİN
 
An­cak, par­ti­le­rin ta­ma­mı, mil­let­ve­ki­li zam­mı­nın na­sıl ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da or­tak gö­rüş­ler di­le ge­ti­r­di. Böy­le­ce bir Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğin­de ka­bul edi­le­cek “ban­ko­” mad­de­ler ara­sın­da öde­nek ve yol­luk­la­rın yer ala­ca­ğı an­la­şıl­dı.
 
Mil­let­ve­ki­li öde­nek ve yol­luk­la­rıy­la il­gi­li si­ya­si par­ti­le­rin öne­ri­le­ri­nde tep­ki­le­re ne­den ol­ma­ma­sı için zam­la­rın ka­nun­la dü­zen­len­me­si gö­rü­şü ağır bas­tı.
 
İş­te milletvekillerine yapılacak zam konusundaki öne­ri­ler:
 
AKP: KESİNTİ OLMASIN
 
İktidar partisi AK­P’­nin öne­ri­sin­de, “Mil­let­ve­kil­le­ri­nin öde­nek, yol­luk ve emek­li­lik iş­lem­le­ri ka­nun­la dü­zen­le­nir. Öde­ne­ğin ay­lık tu­ta­rı en yük­sek dev­let me­mu­ru­nun al­mak­ta ol­du­ğu mik­ta­rı, yol­luk da öde­nek mik­ta­rı­nın ya­rı­sı­nı aşa­maz. Mil­let­ve­kil­le­ri­ne öde­ne­cek öde­nek ve yol­luk­lar, ken­di­le­ri­ne bağ­la­nan emek­li ay­lı­ğı ve ben­ze­ri öde­me­le­rin ke­sil­me­si­ni ge­rek­tir­me­z” ifadelerine yer verildi.
 
 
MHP: İÇTÜZÜK YETERLİ

MHP, mil­let­ve­kil­li­ği­nin düş­me­si, ip­tal is­te­mi, öde­nek ve yol­luk­la­rın ka­nun­la­rın tek­lif edil­me­si ve gö­rü­şül­me­si­nin Mec­lis İç Tü­zü­ğü­’n­de dü­zen­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni, Ana­ya­sa­’da dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı­na ge­rek ol­ma­dı­ğı­na ka­rar verdi.
 
 
CHP: ÖNCE ÖDENSİN 
 
CHP’­nin sunduğu öne­ri­de ise şu ifateler yer aldı: “TBMM üye­le­ri­nin öde­nek, yol­luk ve emek­li­lik iş­lem­le­ri ka­nun­la dü­zen­le­nir. Öde­ne­ğin ay­lık tu­ta­rı en yük­sek dev­let me­mu­ru­nun al­mak­ta ol­du­ğu mik­ta­rı, yol­luk da öde­nek mik­ta­rı­nın ya­rı­sı­nı aşa­maz. TBMM üye­le­ri bun­la­rın emek­li­le­ri SGK ile il­gi­len­di­ri­lir­ler ve üye­li­ği so­na eren­le­rin is­tek­le­ri ha­lin­de il­gi­le­ri de­vam eder. TBMM üye­le­ri­ne öde­ne­cek öde­nek ve yol­luk­lar, ken­di­le­ri­ne sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu ta­ra­fın­dan bağ­la­nan emek­li ay­lı­ğı ve ben­ze­ri öde­me­le­rin ke­sil­me­si­ni ge­rek­tir­mez. Öde­nek ve yol­luk­la­rın en çok üç ay­lı­ğı ön­ce­den öde­ne­bi­lir.”
 
BDP: ÖLENE KADAR
 
BDP, mil­let­ve­kil­le­ri­nin öz­lük hak­la­rı­nın ömür bo­yu sür­me­si­nin ge­çer­li ol­ma­sı­nı is­te­di. BDP’­nin öne­ri­sin­de ise şöy­le de­nil­di: “Bir ya­sa­ma dö­ne­min­de mil­let­ve­kil­le­ri­nin ay­lık ve öde­nek­le­ri­ne ya­pı­lan ar­tış­lar an­cak bir son­ra­ki ya­sa­ma dö­ne­min­de yü­rür­lü­lü­ğe gi­rer. Mil­let­ve­kil­le­ri­nin ma­li ve sos­yal hak­la­rı hak­ka­ni­yet ve di­ğer ka­mu yö­ne­ti­ci­le­riy­le eşit­lik te­me­lin­de sap­ta­nır. Mil­let­ve­ki­li öde­nek­le­ri ve yol­luk­la­rı ya­say­la be­lir­le­nir. Mil­let­ve­ki­li öde­ne­ği kı­ya­sen bi­rin­ci de­re­ce­nin dör­dün­cü ka­de­me­sin­de­ki kad­ro­lu bir dev­let me­mu­ru­nun al­dı­ğı öde­nek mik­ta­rı­nı, yol­luk ise onun ya­rı­sı­nı aşa­maz. Mec­lis üye­le­ri­nin sos­yal gü­ven­ce­le­ri ya­say­la be­lir­le­nir. Emek­li maa­şı dı­şın­da­ki hak ve ay­rı­ca­lık­lar, mil­let­ve­ki­li­nin ölü­müy­le so­na erer.” (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com