PENYE KUMAŞI VE YAKA KOL RİBANASI SATIN ALINACAKTIR

PENYE KUMAŞI VE YAKA KOL RİBANASI SATIN ALINACAKTIR
ADALET BAKANLIĞI KÜTAHYA E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜAçık mavi yazlık Lacost Penye Kumaşı ve Açık Mavi Yaka Kol Ribanası alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bi
İHALE İLANI
PENYE KUMAŞI VE YAKA KOL RİBANASI SATIN ALINACAKTIR
ADALET BAKANLIĞI KÜTAHYA E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açık mavi yazlık Lacost Penye Kumaşı ve Açık Mavi Yaka Kol Ribanası alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/34357 
1-İdarenin 
a) Adresi : VEFA MAHALLESI ESKISEHIR YOLU CAD. KÜTAHYA 16/1 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA 
b) Telefon ve faks numarası : 2742250842 - 2742250977 
c) Elektronik Posta Adresi : kutahyaetczv@adalet.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.  
b) Teslim yeri  : İşyurdu Müdürlüğünün Kumaş Depoları 
c) Teslim tarihi : MAL TESLİM PROGRAMI: Yüklenici firmayla sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren; 15 gününde 6 ton kumaş % 8 YAKA % 8 KOL RİBANASI 30 gününde 6 ton kumaş % 8 YAKA % 8 KOL RİBANASI 45 gününde 6 ton kumaş % 8 YAKA % 8 KOL RİBANASI 60 gününde 5 ton kumaş % 5 YAKA % 5 KOL RİBANASI olmak üzere Kuruma kumaş ,yaka ve kol ribanası teslimini yapılacaktır.  
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Eskişehir yolu üzeri 2 Km. Kütaya 
b) Tarihi ve saati : 22.04.2013 - 14:30 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.3.1. İş deneyim belgeleri:  
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
-Aday veya isteklinin adına düzenlenen Sanayi ve Sicil Belgesi
-Aday veya isteklinin adına düzenlenen üyesi olduğu Meslek odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu
-Aday veya isteklinin adına düzenlenen üyesi olduğu Meslek odası tarafından düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
-Aday veya isteklinin adına düzenlenen üyesi olduğu Meslek odası tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesi
-Aday veya isteklinin adına düzenlenen alım konusu malı ürettiğine dair yetkili Kurum veya Kuruluşlarca düzenlenen aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğuna dair belgeler 
4.3.3. 
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:  
TSE veya İSO Belgeli Kumaşlar alınacaktır
 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.
Hertürlü Konfeksiyon Kumaş alımı, imali ve Satışı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İşyurdu Saymanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E-Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Eskişehir yolu üzeri 2 Km. Kütaya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
AKİS BÖLGE GAZETESİ 25032013   İTB: 2196  (4x40)
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com