PKK paraları gelmeye başladı

PKK paraları gelmeye başladı
Var­lık Ba­rı­şı ile il­gi­li ilk so­nuç­lar bel­li ol­du.
İki ay­da be­yan edi­len tu­tar 50 mil­yar 45 mil­yon li­ra.
 
Ön­ce­ki Var­lık Ba­rı­şı­’n­da, uzat­ma­la­ra rağ­men be­yan edi­len tu­tar, 27 mil­yar 876 mil­yon TL idi!..

BE­YAN EDİ­LEN PA­RA­DA PAT­LA­MA
Bu­nun da 5.2 mil­yar li­ra­sı­nı Ali Tür­kan ad­lı, sağ­lık so­ru­nu olan bir va­tan­daş be­yan et­miş ama 1 do­lar da­hi ge­ti­re­me­miş­ti. Bu­nu he­sa­ba kat­ma­dı­ğı­mız­da, ilk Var­lık Ba­rı­şı­’n­da­ki tu­tar 22 .6 mil­yar TL olu­yor.
 
Yet­ki­li­ler, 31 Ekim 2013 ta­ri­hi­ne ka­dar uza­tı­lan sü­re zar­fın­da, Ye­ni Var­lık Ba­rı­şı ne­de­niy­le top­lam 100 mil­yar li­ra be­yan edi­le­ce­ği­ni tah­min edi­yor­lar.
 
Bu ara­da, Star Ga­ze­te­si­’n­de yer alan ha­be­re gö­re, “meç­hul bir zen­gi­n” 19 mil­yar li­ra be­yan et­miş. Bu tu­tar Tür­ki­ye­’nin en zen­gin ki­şi­si­nin ser­ve­ti­ni üçe kat­lı­yor!
 
Ba­ka­lım ar­ka­sın­dan kim çı­ka­cak?

SÖZ­CÜ YAZ­MIŞ­TI
SÖZ­CÜ­’nün de­ne­yim­li eko­no­mi edi­tö­rü Hay­ri ÇE­TİN­KA­YA, 11 Ma­yıs 2013 ta­rih­li ha­be­rin­de; “PK­K’­nın kan­lı pa­ra­sı­nı AKP Tür­ki­ye­’de ak­la­ya­ca­k” baş­lı­ğı al­tın­da, “ha­in­le­rin uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti, ha­raç ve te­rör yo­luy­la el­de et­ti­ği mil­yar­lar­ca do­la­rın, Var­lık Ba­rı­şı adı al­tın­da, ya­sal ha­le ge­le­ce­ği­ni­” yaz­mış­tı.
Ar­dın­dan da PKK te­rör ör­gü­tü­nün, bu ya­sa­dan ya­rar­la­na­rak, 50 mil­yar do­la­ra hük­met­ti­ği “ör­güt pa­ra­sı­nı ak­la­ya­ca­ğı­nı­” be­lirt­miş­ti.
İlk açık­la­ma­lar, ÇE­TİN­KA­YA­’nın ha­be­ri­ni doğ­ru­la­ya­cak ni­te­lik­te.

PKK ile il­gi­li, ya­pı­la­cak kı­yak­lar ara­sın­da, bir on­la­rın kir­li pa­ra­la­rı­nı ak­la­mak kal­mış­tı..

O da ya­pıl­dı!..

Ne di­ye­lim?

Sö­zün bit­ti­ği yer­de­yiz!.. (SBK)

Sözcü
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com