Polislerin ve savcıların üstünde büyük baskı var!

Polislerin ve savcıların üstünde büyük baskı var!
Yolsuzluğu soruştururken hükümetin hışmına uğrayan savcı uyardı

Deniz Feneri e.V. skandalının görevden alınan savcısı Nadi Türkaslan, “Soruşturmalar gizli. Savcı ve polis kimseye haber vermez. Savcıya, polise baskı yapılıyor” dedi

İs­tan­bu­l’­da yü­rü­tü­len “yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­” son­ra­sı Em­ni­ye­t’­te dep­rem ya­şan­dı. “Üst­le­ri­ne bil­gi ver­me­dik­le­ri­” ge­rek­çe­siy­le şu­be mü­dür­le­ri­nin gö­rev­den alın­ma­sı tar­tış­ma ko­nu­su ol­du. ‘Yüz­yı­lın yol­suz­lu­ğu­’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lan De­niz Fe­ne­ri e.V. skan­da­lı­nı so­ruş­tu­rur­ken hak­kın­da da­va açı­lan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Na­di Tür­kas­lan ya­şa­nan sü­re­ci de­ğer­len­dir­di.

BİL­Gİ VE­REN, SUÇ İŞ­LE­MİŞ OLUR

So­ruş­tur­ma­dan el çek­ti­ril­di­ği­ni ha­tır­la­tan Nadi Tür­kas­lan, bu ola­yın tüm yar­gı men­sup­la­rı üze­rin­de olum­suz et­ki ya­rat­tı­ğı­nı ifa­de et­ti. Tür­kas­lan, şun­la­rı söy­le­di: “Po­li­sin, ad­li bir olay­la il­gi­li yü­rüt­tü­ğü araş­tır­ma ve il em­ni­yet mü­dü­rü­ne, mü­dü­rün de üst ma­kam­la­ra bil­gi ver­me­si tar­tı­şı­lı­yor. Ad­li gö­rev yü­rü­ten po­lis, em­ni­yet mü­dü­rü­ne bil­gi ve­re­mez. Ve­rir­se, so­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği­ni ih­lal et­miş olur. Bu suç­tur. Sav­cı­nın, so­ruş­tur­may­la il­gi­li bil­gi ve­re­ce­ği tek ki­şi ise Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı­’dır. Kim­se­ye bil­gi ve­re­mez. Ve­rir­se o da so­rum­ludur.

‘HA­BER VE­RE­CEK­Sİ­N’ BAS­KI­SI

Em­ni­yet­te­ki şu­be mü­dü­rü, ope­ras­yon­la il­gi­li em­ni­yet mü­dü­rü­ne bil­gi ver­mek­le yü­küm­lü de­ğil­dir. An­cak, ida­ri ba­zı iş­lem­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için em­ni­yet mü­dü­rü­ne ope­ras­yon ön­ce­si ha­ber ve­ri­lir.

İs­tan­bul Em­ni­ye­ti’n­de şu­be mü­dür­le­ri, em­ni­yet mü­dü­rü­ne ha­ber ver­me­dik­le­ri id­di­asıy­la gö­rev­le­rin­den alın­dı. Böy­le bir şey ola­bi­lir mi? Gö­rev­den al­ma­la­rın an­la­mı da ‘bun­dan son­ra bi­ze ha­ber ver­mez­sen se­ni gö­rev­den alı­rı­z’ me­sa­jı­dır. Bu an­la­yış, po­li­si suç iş­le­me­ye teş­vik­tir, suç iş­le­me­ye sevk et­mek­tir. Bun­dan son­ra­ki so­ruş­tur­ma­lar­da ken­di­le­ri­ne ha­ber ve­ril­me­si is­te­ni­yor. Ni­çin ha­ber ver­me­ye zor­lu­yor­su­nuz? Bu du­rum­da yar­gı­nın da ba­ğım­sız­lı­ğı tar­tı­şı­lır.

BAŞ­SAV­CI­LAR SA­HİP ÇIK­MA­LI

Dö­ne­min Baş­sav­cı­sı­’nın ka­ra­rıy­la so­ruş­tur­ma­dan alın­dık. İlk kez böy­le bir şey olu­yor­du. Baş­sav­cı­lar so­ruş­tur­ma­ya ve Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’na sa­hip çık­ma­lı. Baş­sav­cı di­ren­me­li. Sav­cı­nın so­ruş­tur­ma­lar­dan el çek­ti­ril­me­si, di­ğer Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı­’na da bas­kı­dır. Olur ol­maz şi­ka­yet­ler­le Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı hak­kın­da so­ruş­tur­ma açı­lır­sa bu sav­cı­la­rı yıl­dı­rır, di­ğer sav­cı­la­ra göz­da­ğı olur. Tıp­kı bi­zim ola­yı­mız­da ol­du­ğu gi­bi.

TÜRK HU­KU­KU KAY­BE­Dİ­YOR

Su­çum ol­ma­dı­ğı hal­de yar­gı­lan­dım. Bu olay­da, kay­be­den Türk hu­ku­ku ol­du. Bu­na üzü­lü­yo­rum. 3 yıl­dır AB İler­le­me Ra­po­ru­’n­da De­niz Fe­ne­ri e.V. so­ruş­tur­ma­sı sav­cı­la­rı­nın gö­rev­den alın­ma­sı eleş­ti­ri­li­yor. Dev­le­ti ni­çin bu du­ru­ma dü­şü­rü­yor­su­nuz? Keş­ke hu­ku­ku bu şe­kil­de zor­la­ma­say­dı­lar. Ka­mu­oyu­na mal ol­muş so­ruş­tur­ma­lar sü­rer­ken, sav­cı­nın so­ruş­tur­ma­dan alın­ma­sı­nın an­la­mı ve me­sa­jı açık­tır. (LAK)

Saygı Öztürk - Sözcü

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com