Reel Kesim G?Ven Endeksi, 2013 Y?L? A?Ustos Ay?Nda Bir ?Nceki...

Reel Kesim G?Ven Endeksi, 2013 Y?L? A?Ustos Ay?Nda Bir ?Nceki...
-Reel Kesim G?ven Endeksi, 2013 y?l? A?ustos ay?nda bir ?nceki aya g?re 1.2 puan azal??la 107.5 seviyesinde...

-Reel Kesim G?ven Endeksi, 2013 y?l? A?ustos ay?nda bir ?nceki aya g?re 1.2 puan azal??la 107.5 seviyesinde ger?ekle?ti. Mevsimsellikten ar?nd?r?lm?? Reel Kesim G?ven Endeksi ise bir ?nceki aya g?re 0.6 puan artarak 105.7 puan oldu. -Genel gidi?at, mevcut toplam sipari? miktar? ve gelecek ?? aydaki ?retim miktar?na ili?kin de?erlendirmeler endeksi art?? y?n?nde etkilerken, son ?? aydaki toplam sipari? miktar?, sabit sermaye yat?r?m harcamas?, gelecek ?? aydaki toplam istihdam, gelecek ?? aydaki ihracat sipari? miktar? ve mevcut mamul mal stok miktar?na ili?kin de?erlendirmeler endekse azal?? y?n?nde yans?d?.

ANKARA (ANKA) -Reel Kesim G?ven Endeksi, 2013 y?l? A?ustos ay?nda bir ?nceki aya g?re 1.2 puan azal??la 107.5 seviyesinde ger?ekle?ti. Mevsimsellikten ar?nd?r?lm?? Reel Kesim G?ven Endeksi ise bir ?nceki aya g?re 0.6 puan artarak 105.7 oldu.
Merkez Bankas? A?ustos Ay? ?ktisadi Y?nelim Anketi ve Reel Kesim G?ven Endeksi sonu?lar?n? a??klad?. 2013 y?l?nda itibaren ilave edilen 201 yeni i?yeriyle birlikte imalat sanayi sekt?r?nde faaliyet g?steren 2 bin 723 kat?l?mc?ya g?nderilen ankette, yeni kat?l?mc?lar Temmuz ay?ndan itibaren toplu sonu?lara dahil edildi. Ankete 2 bin 248 kat?l?mc? yan?t verirken, yan?tlama oran? y?zde 82.6 oldu.
Reel kesim temsilcileri taraf?ndan yap?lan de?erlendirmelere g?re ekonomik faaliyetlere ili?kin istikrarl? g?r?n?m? ortaya koyan Endekste, 100'den b?y?k de?erler iyimser g?r?n?m?, 100'den k???k de?erler k?t?mser g?r?n?m? i?aret ediyor. Ankete g?re 2013 y?l? A?ustos ay?nda Reel Kesim G?ven Endeksi, bir ?nceki aya g?re 1.2 puan azalarak 107.5 seviyesinde ger?ekle?ti. Reel Kesim G?ven Endeksi ge?en y?l?n ayn? ay?na g?re 3 puan art?? g?sterdi. Endeks ge?en y?l A?ustos ay?nda 104.5 d?zeyinde bulunuyordu.

-GELECEK ?? AYDAK? ?RET?M M?KTARINA ?L??K?N DE?ERLEND?RMELER ENDEKS? ARTI? Y?N?NDE ETK?LED?-

Endeksi olu?turan anket sorular?na ait yay?lma endeksleri incelendi?inde genel gidi?at, mevcut toplam sipari? miktar? ve gelecek ?? aydaki ?retim miktar?na ili?kin de?erlendirmeler endeksi art?? y?n?nde etkilerken, son ?? aydaki toplam sipari? miktar?, sabit sermaye yat?r?m harcamas?, gelecek ?? aydaki toplam istihdam, gelecek ?? aydaki ihracat sipari? miktar? ve mevcut mamul mal stok miktar?na ili?kin de?erlendirmeler endekse azal?? y?n?nde yans?d?.

-MEVS?MSELL?KTEN ARINDIRILMI? REEL KES?M G?VEN ENDEKS? ARTTI-

A?ustos 2013'te, mevsimsellikten ar?nd?r?lm?? Reel Kesim G?ven Endeksi bir ?nceki aya g?re 0.6 puan artt?. A?ustos ay?nda 105.1 d?zeyinde olan Endeks, A?ustos ay?nda 105.7 d?zeyinde ger?ekle?ti.

-GENEL G?D??ATIN AYNI KALDI?INI BEL?RTENLER?N ORANI Y?ZDE 75.3'E Y?KSELD?-

A?ustos ay?nda, i?inde bulundu?u sanayi dal?ndaki genel gidi?at konusunda bir ay ?ncesine k?yasla daha iyimser oldu?unu belirtenlerin oran? y?zde 12.3'e, ayn? kald???n? belirtenlerin oran? y?zde 75.3'e y?kseldi. Daha k?t?mser oldu?unu belirtenlerin oran? ise y?zde 12.4'e geriledi.

-SON 3 AYA Y?NEL?K DE?ERLEND?RMELER-

Son 3 aya y?nelik de?erlendirmelerde ?retim hacmi, i? piyasa sipari? miktar? ve ihracat sipari? miktar?nda art?? bildirenler lehine olan seyrin bir ?nceki aya g?re zay?flayarak devam etti?i g?r?ld?.
Mevsim normallerine k?yasla yap?lan de?erlendirmelerde, mevcut toplam sipari?lerin mevsim normallerin alt?nda oldu?u y?n?ndeki de?erlendirmelerin bir ?nceki ay seviyelerinde devam etti?i, mevcut malul mal stoklar?n?n mevsim normallerinin ?zerinde oldu?u y?n?ndeki de?erlendirmelerin ise g??lenerek s?rd??? g?zlendi.

-GELECEK 3 AYA Y?NEL?K DE?ERLEND?RMELER-

Gelecek ?? aya y?nelik de?erlendirmelerde, ?retim hacmine ili?kin art?? y?nl? beklentilerin bir ?nceki ay seviyelerinde devam etti?i, i? piyasa sipari? miktar?, ihracat sipari? miktar?, toplam istihdam ve gelecek on iki aya ili?kin sabit sermaye yat?r?m harcamalar?ndaki art?? y?nl? beklentilerin ise zay?flayarak s?rd??? g?zlendi.

-ORTALAMA B?R?M MAL?YETLERDE SON 3 AYDA ARTI? OLDU?UNU S?YLEYENLER?N LEH?NE OLAN SEY?R G??LENEREK S?RD?-

Ortalama birim maliyetlerde son ?? ayda art?? oldu?unu bildirenler lehine olan seyrin g??lenerek devam etti?i, gelecek ?? ayda art?? olaca??n? bekleyenler lehine olan seyrin ise zay?flayarak s?rd??? g?r?ld?. Gelecek ?? aydaki sat?? fiyat? art?? beklentilerinin de zay?flayarak devam etti?i g?zlendi.Gelecek on iki ayl?k d?nem sonu itibar?yla y?ll?k ?FE beklentisi bir ?nceki aya k?yasla 0.2 puan artarak y?zde 7.1 oldu. (ANKA)
(HGS/ORH)

Ankara

Kaynak: Anka Haber Ajansı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com