Reuters'tan Çarpıcı Sarıgül Yorumu

Reuters'tan Çarpıcı Sarıgül Yorumu
İngiliz yayın kuluşu Reuters, Mustafa Sarıgül'ün AKP'nin kalesini zorladığını yazdı. Yayın kuruluşu CHP'nin inanılmaz kalabalıktaki İstanbul mitingi, analizler ve anketler sonrası bu kanıya vardı.

İşte Reuters “30 Mart, Türkiye’nin politik görünümünü etkileyecek” değerlendirmesinin diğer çarpıcı başlıkları.

Dünyanın en önemli haber ajanslarından İn­gi­liz Reu­ters, ye­rel se­çi­me 2 ay ka­la çar­pı­cı bir “İs­tan­bu­l” ana­li­zi yap­tı. CHP İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l’­ün ge­çen pa­zar gü­nü Fa­tih Ko­ca­mus­ta­fa­pa­şa­’da­ki mi­tin­gi­ni ta­kip eden Reu­ters, ha­be­rin­de “Tür­ki­ye­’nin po­li­tik gö­rü­nü­mü­nü de­ği­ş­tir­me­si muh­te­mel se­çim­ler ön­ce­si, mu­ha­le­fet, AK­P’­nin ka­le­si ve ül­ke­nin en bü­yük şe­hir­le­rin­den bi­ri olan İs­tan­bul için sa­va­şı­yo­r” yo­ru­mu­nu yap­tı.

GİTME VAKTİ GELDİ

Ha­ber­de; ye­rel se­çi­min, Ge­zi pro­tes­to­la­rı ve yol­suz­luk skan­da­lı­nın ar­dın­dan Er­do­ğa­n’­ın po­pü­la­ri­te­si­ni test ede­cek ilk sı­nav ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­le­rek, Sa­rı­gü­l’­ün şu söz­le­ri­ne yer ve­ril­di: “Ta­ri­hi bir se­çim dö­ne­mi ola­cak. Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın git­me vak­ti gel­di. Bir baş­ba­kan, bir be­le­di­ye baş­ka­nı hak­kın­da ko­nuş­ma­ya baş­lı­yor­sa an­ket so­nuç­la­rı­nı gö­rü­yor de­mek­tir. En­di­şe­si­ni, he­ye­ca­nı­nı an­lı­yo­rum.”

HERKESİ KUCAKLIYOR

İs­tan­bul gi­bi ba­tı­ya dö­nük şe­hir­ler­de kı­rıl­ma baş­la­dı­ğı­na vur­gu ya­pan Reu­ters, Er­do­ğa­n’­ın özel ha­ya­ta yö­ne­lik mü­da­ha­le­le­rin­den ör­nek­ler ver­di, Sa­rı­gü­l’­ün her ke­si­mi ku­cak­la­yan şu ifa­de­le­ri­ni ak­tar­dı: “Ben bü­tün inanç­la­ra say­gı duy­dum ve se­kü­le­riz­mi ko­ru­yan her­ke­se say­gı duy­dum. CHP tüm in­san­la­rı ve hal­kın her züm­re­si­ni ku­cak­lı­yor.”

CHP, FATİH'TE DEVRİM YAPMAYI PLANLIYOR

Mus­ta­fa Sa­rı­gül, uzun yıllardır AK­P yönetiminde olan Fa­ti­h’­te­ki mi­tin­gi sı­ra­sın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a gön­der­me yap­mış ve “Fa­ti­h’­te­ki bu ka­la­ba­lı­ğın se­si­ni du­y” de­miş­ti. Mi­tin­gi iz­le­yen Reu­ters da “İs­tan­bu­l’­un ta­ri­hi kal­bi olan ve tu­tu­cu ke­si­min bu­lun­du­ğu Fa­ti­h’­te, Sa­rı­gü­l’­ün par­ti­si CHP dev­rim yap­ma­yı umu­yo­r” de­di.(MCE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com