Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet istifası!

Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet istifası!
Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet istifası, darısı adları ve yakınları rüşvet skandalına karışan bakanların başına.
Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın ortaya çıkardığı Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet istifa getirdi. Rüşvet iddialarının başrollerinde Baş­ba­ka­n’­ın Baş­da­nış­ma­nı ve AK­P ­Mil­let­ve­ki­li Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın eniş­te­si Ok­tay Fer­şat ile Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri Ali Yük­sel var­dı.  Yük­sel ile Fer­şat, Fer­şat Gro­up adı al­tın­da ül­ke ça­pın­da 4 bin adet 112 Acil Ser­vis İs­tas­yo­nu ku­ra­cak­la­rı­nı ilan edip, 150 mü­te­ah­hit­ten, yak­la­şık 60 mil­yon li­ra top­la­mış­tı. Ve­ri­len söz­ler tu­tul­ma­dı. Mü­te­ah­hit­ler mağ­dur ol­du.
 
Daha sonra yayınlanan ses kayıtlarında Baş­ba­ka­n’­ın Baş­da­nış­ma­nı ve AK­P ­Mil­let­ve­ki­li Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın eniş­te­si Ok­tay Fer­şat ses kayıtlarında "Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın 2 nu­ma­ra­sı­na 100 bin li­ra ver­dim. Bun­la­rı an­la­tır­sam, hü­kü­me­ti dü­şü­rü­rüm…” di­yor­du.
 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise  “Öy­le bir şey yok ama o bü­rok­rat is­ti­fa et­ti­” de­miş, ba­kan­lı­ğın bu olay­da pa­ra­sal hiç­bir iliş­ki­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı söylemişti. Cumhuriyet Gazetesi o istifa eden bürokratı açıkladı. Cumhuriyet'in haberine göre Ya­tı­rım İş­le­rin­den So­rum­lu Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Mu­ham­met Mı­sır ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Mı­sır, da­ha ön­ce İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ne bağ­lı Sağ­lık A.Ş.’de ge­nel mü­dür ola­rak ça­lı­şı­yor­du. (BCE)

 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com