Sağlıkta soygun düzeni

Sağlıkta soygun düzeni
Sosyal Güvenlik Kurumu, “Risk Odaklı Denetim” yöntemine geçti. İlk sonuçlar, iktidarın övünç kaynağı olan sağlık sisteminde büyük yolsuzluklar yapıldığını ortaya koydu…

Tür­ki­ye­’de son yıl­lar­da en bü­yük yol­suz­luk­la­rın “sağ­lı­k” üze­rin­den ya­pıl­dı­ğı, bu alan­da­ki har­ca­ma­la­rın yük­sel­me­sin­de yol­suz­luk­la­rın bü­yük pa­yı­nın ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­di.
 
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) Baş­kan­lı­ğı, yol­suz­luk­lar­la mü­ca­de­le ama­cıy­la ku­rum bün­ye­sin­de “Risk Odak­lı De­ne­tim Grup Baş­kan­lı­ğı­” oluş­tur­du.
 
Yol­suz­luk sap­ta­nan alan­la­rı be­lir­le­yip bu kon­u­lar­da de­ne­tim ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Yol­suz­luk bo­yutla­rı­nın tah­min­le­rin bi­le üze­rin­de ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­di.
 
Ül­ke­miz­de gün­de or­ta­la­ma 2,5 mil­yon ki­şi hiz­met alı­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı 950, üniversitele­re bağ­lı 86, an­laş­ma­lı da bin 750 has­ta­ne ve 25 bin ci­va­rın­da ec­za­ne ile SGK arasında söz­leşme bu­lu­nu­yor. SGK yet­ki­li­le­ri, 10 yıl ön­ce bir ki­şi­nin yıl­da 2 kez dok­to­ra git­me­si­ne kar­şın, bu­nun şim­di 8’e yük­sel­di­ğini ve ba­tı ül­ke­le­ri­nin de önü­ne geç­ti­ğini söylüyor. SGK, harcama­la­rın azal­tı­la­bil­me­si için yurt­taş­la­ra ki­tap­çık da­ğı­tı­yor.
 
SGK Risk Odak­lı De­ne­tim Grup Baş­kan­lı­ğı’na yol­suz­luk­lar­la il­gi­li bir ko­nu ve­ri­li­yor, bu­nun di­ğer il­ler­de de olup ol­ma­dı­ğı da­ha çok bil­gi­sa­yar sis­te­miy­le or­ta­ya çı­ka­rı­lı­yor. SGK yet­ki­li­le­ri, “Se­nar­yo­lar oluş­tu­ru­lup, be­lir­le­nen kri­ter­ler üze­rin­den var olan teh­dit­le­ri or­ta­ya çı­ka­rı­yo­ruz. Ba­zı olay­lar­da, mü­fet­tiş gö­rev­len­di­ril­me­si­ne bi­le ge­rek kal­ma­dan sis­tem üze­rin­de ça­lışı­lıp so­nuç­lan­dı­rı­lı­yor” diyor.
 
HAYALİ HASTA MUAYENESİ
 
 
İl­gi­li sağ­lık su­nu­cu­su­nun cer­ra­hi hiz­met ver­me yet­ki­si ol­ma­ma­sı­na, yo­ğun ba­kım üni­te­si bi­le bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men üni­ver­si­te has­ta­ne­siy­miş gi­bi fa­tu­ra gön­der­di­ği­ni kay­de­den bir yet­ki­li, “Yük­sek mik­tar­da fa­tu­ra gel­di­ği için bun­lar göz­den ka­ça­bi­li­yor. Dok­to­run, ec­za­ne­nin, has­ta­ne­nin or­ga­ni­ze olup yön­len­dir­me ya­pıl­dı­ğı fa­ali­yet­ler var. Ye­ni de­ne­tim sis­te­mi­miz bun­la­rı da ya­ka­la­ma­ya baş­la­dı. Ve­ri­ler üze­rin­den bu­lup su­iis­ti­mal ris­ki ola­bil­di­ği­ni be­lir­le­dik­le­ri­mi­zi de­ne­tim baş­kan­lı­ğı­na gön­de­ri­yo­ru­z” de­di.
 
Ba­zı ku­rum­la­rı­n yol­suz­lu­ğu alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­di­ği­ne dik­kat çe­ken SGK yet­ki­li­si, şun­la­rı söy­le­di: “Yol­suz­luk­la­rıy­la bil­di­ği­miz ku­ru­luş­lar için ‘ka­ra lis­te­’ ya­pıp risk­li has­ta­ne, dok­tor­lar de­ğil, doğ­ru­dan risk ta­ra­ma­sı ya­pı­yo­ruz. 20 ki­şi­lik eki­bi­miz­de de­net­men, ec­za­cı, dok­tor var. Yol­suz­luk­la­rı en aza in­dir­mek için ku­rum­la­r a­ra­sı di­ya­lo­ga da önem ve­ri­yo­ruz.” (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com