Şaşırtan talebe Bakan'dan yeşil ışık!

Şaşırtan talebe Bakan'dan yeşil ışık!
Eğitimciler Birliği Sendikası, öğrenci ve çalışanlar için okullarda mescit açılması talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurdu.
Eği­tim­ci­ler Bir­li­ği Sen­di­ka­sı (Eği­tim-Bir-Sen) İs­tan­bul 1 No’­lu Şu­be Baş­ka­nı Em­rul­lah Ay­dın, zo­run­lu eği­ti­min 12 yı­la çık­tık­tan son­ra öğ­ren­ce­ile­rin haf­ta­lık ders sa­at­le­ri­ne bağ­lı ola­rak okul­da kal­ma sü­re­le­ri­nin art­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Öğ­ren­ci­le­rin di­nen mü­kel­lef sa­yıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Em­rul­lah Ay­dın, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­dan (MEB) fark­lı bir ta­lep­te bu­lun­du.
 
Mil­yon­la­rın is­te­ğiy­miş
 
Üni­ver­si­te­ler­de ca­mi ya da mes­cit ol­du­ğu hal­de okul­lar­da bu ih­ti­ya­cın gör­mez­den ge­lin­di­ği­ni kay­de­den Ay­dın, “Ü­ye­miz ol­sun ol­ma­sın, eği­tim ça­lı­şan­la­rı sen­di­ka­mı­za baş­vu­ra­rak, en do­ğal hak­la­rı olan inanç­la­rı ge­re­ği iba­det­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­bil­me im­kan­la­rı­nın ol­ma­ma­sın­dan ötü­rü ser­ze­niş­te bu­lun­ma­ya de­vam edi­yor­lar. Mil­yon­lar­ca in­sa­nın bu hay­kı­rı­şı­na se­yir­ci kal­ma­mız bek­le­ne­me­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
Baş­vu­ru di­lek­çe­si­ni ver­di
 
Ay­dın, Ana­ya­sa ve Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ge­nel­ge­si ge­re­ği, ida­re­ci­le­ri­nin iba­det­le­ri­ni yap­mak is­te­yen­le­re yer gös­ter­mek zo­run­da ol­du­ğu­nu sa­vun­du. Bu­na bağ­lı ola­rak Em­rul­lah Ay­dın, okul­lar­da mes­cit açıl­ma­sı için baş­vu­ru di­lek­çe­si­ni Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na ile­til­mek üze­re İs­tan­bul İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­’ne ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı.
 
Em­rul­lah Ay­dın, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de mil­li eği­tim ve okul mü­dür­lük­le­ri­ne su­nul­mak üze­re iba­det ye­ri aç­ma ta­le­bi içe­ren di­lek­çe kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı­ğı­nı da du­yur­du.
 
Dinçer, “Bakarız” dedi
 
Eği­tim-Bir-Se­n’­in okul­lar­da mes­cit ta­le­bi­ne Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çer ye­şil ışık yak­tı. Ba­ka­n Ömer Din­çer dün Amas­ya­’ya git­ti ve Va­li Ab­dil Ce­lil Öz’­ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. Gö­rüş­me son­ra­sı Ba­kan Din­çer okul­la­ra mes­cit açıl­ma­sı için ya­pı­lan buş­vu­ruy­la il­gi­li ola­rak, “Top­lum­da in­san­lar ken­di ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ni bi­ze ulaş­tı­ra­bi­lir­ler. Biz­ de ken­di hu­ku­ki çer­çe­ve içe­ri­sin­de bu ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­ri gö­zö­nü­ne alı­rız, ka­ra­mı­zı da ona gö­re ve­ri­riz. Ya­ni mev­cut hu­ku­ki ya­pı­lar içe­ri­sin­de ne­ler yap­mak müm­kün­se on­la­rı yap­ma­ya her­ke­sin hak­kı ola­bi­li­r” de­di.  (EAK)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com