SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİNİN ÜRETİM SAHASI İÇİ, KÜTAHYA İLİ, TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE DİĞER MÜESSESE VE İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İLE DİĞER GÜZERGAHLARDA TAŞINMASI AMACIYLA BİR ADET SEDAN TİPİ OTOMOBİLE İŞİN SÜRESİNCE TOPLAM 20.000 KM. İŞ YAPTIRILMASI
İHALE İLANI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİNİN ÜRETİM SAHASI İÇİ, KÜTAHYA İLİ, TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE DİĞER MÜESSESE VE İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İLE DİĞER GÜZERGAHLARDA TAŞINMASI AMACIYLA BİR ADET SEDAN TİPİ OTOMOBİLE İŞİN SÜRESİNCE TOPLAM 20.000 KM. İŞ YAPTIRILMASI
SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİNİN ÜRETİM SAHASI İÇİ, KÜTAHYA İLİ, TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE DİĞER MÜESSESE VE İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İLE DİĞER GÜZERGAHLARDA TAŞINMASI AMACIYLA BİR ADET SEDAN TİPİ OTOMOBİLE İŞİN SÜRESİNCE TOPLAM 20.000 KM. İŞ YAPTIRILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/154561 
1-İdarenin
a) Adresi : PK:14 SEYİTÖMER SEYİTÖMER /KÜTAHYA 
b) Telefon ve faks numarası : 2742485670 - 2742485676 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmaservisi@sli.gov.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.  
b) Yapılacağı yer : Üretim sahası faaliyet alanı içi, Kütahya İli, TKİ Genel Müdürlüğü (Ankara) ve Genel Müdürlüğe bağlı diğer Müessese ve İşletme Müdürlükleri ile İdarenin belirleyeceği diğer güzergahlardır.  
c) Süresi  : İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü / Seyitömer-KÜTAHYA  
b) Tarihi ve saati : 14.11.2012 - 14:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı - T.K.İ. Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle / ANKARA - T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mahallesi 78. Sokak No: 3/4 Bornova / İZMİR Tel: 0-232-339 26 71 - Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Seyiömer / KÜTAHYA Tel: 0-274-248 56 70 (5 Hat) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Muhaberat Servisi - Seyitömer / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
   06112012   İTB: 8603    (4x28)
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com