Silivri boşalabilir!

Silivri boşalabilir!
Mahkeme, Balbay ve Haberal’ın uzun tutukluluğa ilişkin başvurusunu yerinde görürse tarih yazacak. Emsal karar, Balyoz ve 28 Şubat tutuklularına da tahliye yolunu açacak.

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz davaları ile 28 Şu­ba­t soruşturması kapsamında tu­tuk­lu sa­nık­la­ra tah­li­ye yo­lu­nu aça­cak ta­ri­hi bir ka­ra­ra im­za at­tı.
 
Er­ge­ne­kon da­va­sı kap­sa­mın­da Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de tu­tuk­lu bu­lu­nan CHP İz­mir Mil­let­ve­kil­le­ri Mus­ta­fa Bal­bay ve Prof. Meh­met Ha­be­ra­l’­ın bi­rey­sel baş­vu­ru­su­nu in­ce­le­yen mah­ke­me, da­va­la­rın de­vam et­me­si ne­de­niy­le ka­bul edi­le­bi­lir­lik ve esas in­ce­le­me­si­ni bir­lik­te yap­ma ka­ra­rı al­dı.
 
Yük­sek Mah­ke­me­’nin al­dı­ğı bu il­ke ka­ra­rı, iç­tü­zük ge­re­ği gö­rüş için Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na gön­de­ri­le­cek. Ba­kan­lık da 30 gün için­de gö­rü­şü­nü bil­di­re­cek. Ay­rı­ca 30 gün da­ha ek sü­re is­te­ye­bi­le­cek. Ba­kan­lık bu sü­re için­de gö­rüş bil­dir­mez­se Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ra­po­ra ge­rek duy­ma­dan ni­ha­i ka­ra­rı­nı açık­la­ya­cak. Mah­ke­me­nin sa­nık­lar le­hi­ne ka­rar ver­me­si du­ru­mun­da ise Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz gi­bi da­va­lar ile 28 Şu­bat so­ruş­tur­ma­sı­nda tu­tuk­lu­ bulunanların tah­li­ye­si gün­de­me ge­le­cek. (CTK)
 
Haberin tamamı Sözcü gazetesinde…

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com