Siz Apo'yu bırakmazsanız biz de silahları bırakmayız

Siz Apo'yu bırakmazsanız biz de silahları bırakmayız
PKK elebaşı Murat Karayılan, Kandil’deki ininden tehdit etti.

İktidarın, Öcalan ile yürüttüğü görüşmelere Kandil’den de tepki geldi. Karayılan, sürece itiraz etti, tehditlerini sürdürdü: "Bu silahların bir nedeni var. Hükümet önce Öcalan’ın önünü açmalı"

AKP ikin­ci “Kürt açı­lı­mı­”nı baş­lat­tı. Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı (MİT) Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­da­n’­ın, İm­ra­lı­’da ömür bo­yu ha­pis ce­za­sı­nı çe­ken te­rö­rist­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan ile yü­rüt­tü­ğü gö­rüş­me­ler, ön­ce­ki gün ye­ni bir bo­yut ka­zan­dı. Mar­din Ba­ğım­sız Mil­lek­ve­ki­li Ah­met Türk ve BDP Mil­let­ve­ki­li Ay­la Aka­t Ata, be­bek ka­ti­li Apo ile gö­rüş­tü. Öca­lan, ken­di­si­ni zi­ya­ret eden si­ya­si­le­re “Kay­be­de­cek tek gü­nü­müz yok. Ben­den baş­ka ira­de ka­bul et­me­m” de­di.

İMRALI GÖRÜŞMESİNE REST ÇEKTİ

Öca­la­n’­ın, İm­ra­lı­’dan ver­di­ği bu me­saj­la­ra PKK’­nın Kan­di­l’­de­ki ele­ba­şı­ Mu­rat Ka­ra­yı­la­n’­dan ya­nıt gel­di. Karayılan, İmralı’da yürütülen görüşmelere rest çekti. Ku­zey Ira­k’­ta­ki inin­den teh­dit­ler yağ­dır­dı. Ka­ra­yı­lan, Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata’­nın Öca­lan ile gö­rüş­me­si­ni ye­ter­li bul­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Asıl ken­di­le­riy­le gö­rü­şül­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­du. Ka­ra­yı­lan “BD­P’­li­le­rin gö­rüş­me­si yet­mez, bi­zim de di­rekt Öca­la­n’­la di­ya­log­da ol­ma­mız ge­re­ki­yo­r” de­di.

"ESAS ÖNEMLİ OLAN SİLAHLI GÜÇ"

Os­lo­’da ya­pı­lan PKK-MİT mü­za­ke­re­le­ri­ne de de­ği­nen PKK elebaşı Murat Ka­ra­yı­lan, İm­ra­lı gö­rüş­me­le­rin­de gün­de­me ge­len 8 maddelik yol ha­ri­ta­sıy­la PKK’­nın si­lah bı­ra­ka­ca­ğı­na yö­ne­lik açık­la­ma­la­ra ise şöy­le ce­vap ver­di: “E­sas önem­li olan si­lah­lı güç­ler­dir. Bu­nun için bi­zim di­rekt Abdullah Öca­la­n’­la di­ya­log­da ol­ma­mız ge­re­ki­yor. Hü­kü­met ger­çek­ten çö­züm­de sa­mi­miy­se ön­ce Abdullah Öca­la­n’­ın önü­nü aç­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu si­lah­lı güç­le­rin var­lı­ğı­nın bir ne­de­ni var­dır. Dev­let hem Os­lo-İm­ra­lı sü­re­cin­de hem de şim­di biz­den si­lah bı­rak­ma­mı­zı de­ğil, si­lah­lı güç­le­ri­mi­zin Tür­ki­ye sı­nır­la­rı­nın dı­şı­na çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­te­di. Ama biz nereye gideceğiz. Kime sığınacağız.” (TOK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com