Skandalda ikinci perde!

Skandalda ikinci perde!
Sözcü Gazetesi'nin ses getiren haberi ile Türkiye, Kayınpeder-Enişte koalisyonunun mağdur ettiği müteahhitlerden haberdar olmuştu. Uğur Dündar, mağduriyetin detaylarını bugünkü köşe yazısında okuyucusuyla paylaştı.

Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri Ali Yük­sel ile Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın eniş­te­si Ok­tay Fer­şa­t'ın 150 müteahhiti, Acil Servis İstasyonu projeleri üzerinden mağdur etmesi Türkiye'nin gündemindeydi. 

Yalçın Akdoğan ve Suat Kılıç'ın referansı ile sözleşmelerin imzalanmasını sağlayarak ön ödemeleri alan, ancak binalar tamamlandığında bin bir bahane ile teslimiyeti geciktiren Kayınpeder ve Enişte'nin oyununun detaylarını Uğur Dündar yazdı.

İşte Kayınpeder Enişte skandalında ikinci perdeyi anlatan Uğur Dündar'ın yazısından ilgili bölüm:

SÖZCÜ’nün Türkiye’ye duyurduğu 112 Acil İstasyonu skandalının mağdur ettiği 150 müteahhitin ödediği komisyon, 60 milyon lira…
 
Tür­ki­ye dün Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri Ali Yük­sel ile Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın eniş­te­si Ok­tay Fer­şa­t’­ın el ele ve­rip 150 mü­te­ah­hi­di mağdur etmesini ko­nuş­tu. Ka­yın­pe­der-eniş­te skan­da­lı­nın ma­li bo­yu­tu 60 mil­yo­na ula­şır­ken, sayıları 150’yi aşan fir­ma­lar tek tek suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­ya baş­la­dı.
 
Ali Yük­sel ile Ok­tay Fer­şat, 2011’de Fer­şat Gro­up adı al­tın­da ya­pı­la­na­rak 4 bin adet 112 Acil Ser­vis İs­tas­yo­nu kur­mak üze­re kol­la­rı sı­var. Mağ­dur­la­rın id­di­ası­na gö­re, Fer­şat Gro­up ile bir­lik­te ha­re­ket eden ara­cı­lar, gü­ve­ni­lir in­şa­at fir­ma­la­rı­nı tes­pit ede­rek gö­rüş­me­le­re baş­lar. Gü­ve­ni­lir­lik için de şu si­hir­li cüm­le ye­ter: Yal­çın Ak­do­ğan ve Su­at Kı­lı­ç’­ın des­te­ği var, bü­yük iş…
 
‘Büyük görüşme’ye hazırlık!
 
Ara­cı­lar, fir­ma­la­ra pro­je­le­ri gös­te­rir, in­şa­at ba­şı­na öde­ne­cek ra­kam­lar or­ta­ya dö­kü­lür. (Bi­na ba­şı­na 120.000 TL+ KDV). İn­ter­net­ten ko­nu ile il­gi­li çı­kan ha­ber­ler gös­te­ri­lir, gü­ven iyi­ce pe­kiş­ti­ri­lir. Ken­di­le­ri­ne dü­şen ko­mis­yon üze­rin­de an­laş­ma sağ­lan­ma­sı du­ru­mun­da (Ki 200.000 TL’­den 800.000 TL’­ye ka­dar de­ği­şen ra­kam­lar­ telafuz ediliyor…) Fer­şat Gro­up’­un İs­tan­-bu­l’­da­ki ofi­sin­de­ki ‘bü­yü­k’ gö­rüş­me için ran­de­vu te­min edi­lir. Fer­şat Gro­up’­un İs­tan­bul ofi­sin­de Ok­tay Fer­şat ve Ali Yük­sel ile otu­ru­lup kı­sa­ca gö­rü­şü­lür. Mü­te­ah­hit fir­ma­ya Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile ya­pıl­dı­ğı söy­le­nen söz­de an­laş­ma gös­te­ri­lir. Söz­leş­me yap­ma­ya gi­den mü­te­ah­hit fir­ma bu nok­ta­da 100 istasyondan oluşan paket için 200.000 TL te­mi­na­tı na­kit ola­rak ver­mek zo­run­da­dır. An­laş­ma im­za­la­nır ve mü­te­ah­hit fir­ma ar­sa tes­lim­i­ni bek­ler.
 
Bakanlık olmadı belediye…
 
Bu nok­ta­da Fer­şat Gro­up adı­na ça­lı­şan ki­şi­ler dev­re­ye gi­rer, il­gi­li ilin il sağ­lık mü­dür­lük­le­rin­den yer gös­ter­me­si­ni is­ter. So­nuç olum­suz olur­sa bu kez be­le­di­ye­le­re gi­di­lir. Ko­nu mü­te­ah­hit­le­re an­la­tıl­dı­ğı şek­liy­le be­le­di­ye­le­re ak­ta­rı­lır ve ve arazilerin tahsisi sağlanır. Bi­na­la­rın ka­ba in­şa­at­la­rı bit­tik­ten son­ra in­ce iş­ler­de kul­la­nı­la­cak tüm mal­ze­me­ler Fer­şat Gro­up’­un an­laş­ma­lı ol­du­ğu mal­ze­me­ci­den gön­de­ri­le­cek­tir. Pa­ke­ti­n tu­ta­rı söz­leş­me­ler­de de be­lir­til­di­ği üze­re 50.000 TL’­dir. Fer­şat Gro­up mal­ze­me öde­me­le­ri­nin pa­ra+çek ola­rak ken­di­si­ne ya­pı­la­ca­ğı­nı da söz­leş­me­de be­lir­tir ve bu yol­la bi­na ba­şı­na 50.000 TL da­ha al­ır.
 
Bi­na­la­rın bi­ti­şi so­run­la­rın baş­lan­gı­cı­dır. Fer­şat Gro­up bi­na­la­rı uzun sü­re tes­lim al­ma­ya ya­naş­maz… Kon­tro­le ge­len Fer­şat Gro­up yet­ki­li­le­ri, tür­lü ba­ha­ne­ler­le in­şa­at­la­rın tes­lim alın­ma­sı­nı öte­ler. Mü­te­ah­hit­ler ça­re­siz bek­le­me­ye baş­lar, ama bu bek­le­yiş uzar da uzar…

Uğur Dündar'ın köşe yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

(DSE)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com