Sneijder'den arkadaşlarına rest!

Sneijder'den arkadaşlarına rest!
Galatasaray formasını ilk kez Beşiktaş derbisinde giymek isteyen Sneijder, Hollanda ve İtalya'dan kendisini izlemek için gelen 150 arkadaşının dün düzenlediği yemeğe gitmedi, Kampta olacağım için aranızda bulunamayacağım dedi

Wes­ley Sne­ij­der bu­gün­kü der­bi ön­ce­si ver­di­ği pro­fes­yo­nel­lik der­siy­le Flor­ya­'nın tak­di­ri­ni ka­zan­dı. Hol­lan­da­lı yıl­dı­zın ül­ke­sin­den ve İtal­ya­'dan çok sa­yı­da dos­tu, ak­ra­ba­sı ve ar­ka­da­şı ma­çı iz­le­mek için dün İs­tan­bu­l'­a gel­di. Bor­sa Lo­kan­ta­sı­'n­da Sne­ij­der için bir ye­mek dü­zen­len­di, an­cak ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, or­ga­ni­zas­yon­da yer al­ma­dı. Dost­la­rıy­la gö­rü­şen Sne­ij­der, "Kamp­ta ola­ca­ğım için ara­nız­da bu­lu­na­ma­ya­ca­ğım. Çok kri­tik bir ma­çı­mız var. Bu maç be­nim için çok önem­li. Re­al Mad­rid ve In­te­r'­de ilk maç­la­rım­da iyi oy­na­mış­tım. Uma­rım kı­sa da ol­sa sü­re alır ve tri­bün­le­re 'mer­ha­ba­' de­ri­m" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bu dav­ra­nı­şıy­la tek­nik he­ye­tin yü­zü­nü gül­dü­ren Sne­ij­de­r'­in, Tür­ki­ye­'ye ge­len 150 ki­şi­nin bi­le­ti­ni ise ken­di ce­bin­den al­dı­ğı bil­di­ril­di. Florya'da kampa girdiler Sne­ij­de­r'­e der­bi­nin son da­ki­ka­la­rın­da for­ma ve­re­rek tri­bün­le­re jest yap­ma­yı dü­şü­nen Tek­nik Di­rek­tör Fa­tih Te­rim dün sa­rı-kır­mı­zı­lı oyun­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lun­du. Lig ikin­ci­si Be­şik­ta­ş'­ın tem­po­lu fut­bol oy­na­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Te­ri­m'­in, eze­li ra­kip­le­ri­nin en önem­li is­mi Fer­nan­de­s'­i, Me­lo ile dur­dur­ma­nın plan­la­rı­nı yap­tı­ğı ifa­de edil­di. Cim-Bom ak­şam yap­tı­ğı an­tren­man­dan son­ra kam­pa gir­di. (BCK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com