Soner Yalçın Silivri günlerini anlattı

Soner Yalçın Silivri günlerini anlattı
Odatv davasında tahliye edilen Soner Yalçın, “Şimdi gerçek yavaş yavaş ortaya çıkıyor" dedi.

Odatv davasında tahliye edilen Soner Yalçın, “Şimdi gerçek yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bize yapılan tertibin benzerleri Balyoz sanıklarına, Ergenekon sanıklarına da yapıldı. Hasdal’da, Silivri’de yatan sanıklara çok zulüm çektiriliyor” dedi.
 
Ga­ze­te­ci-Ya­zar So­ner Yal­çın, ga­ze­te­ci­li­ği­ni de, ya­zar­lı­ğı­nı da Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de yi­ne sür­dür­dü. Yaz­dık­la­rın­dan do­la­yı ce­za­evi­ne ko­nul­du­ğu­nu bil­me­si­ne rağ­men, hiç­bir yıl­gın­lık gös­ter­me­di.
 
Ken­di­si ve ay­nı da­va­nın di­ğer sa­nık­la­rı­nın du­ru­mu­nu tüm dün­ya­ya an­lat­tı. Da­va­sı­nın son an­da Er­ge­ne­kon Da­va­sı ile bir­leş­ti­ril­me­me­si de onun belki ­de bi­raz da­ha er­ken tah­li­ye­si­nin yo­lu­nu aç­tı.
 
Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Yal­çı­n’­ı tah­li­ye­sin­den son­ra ara­yan­lar, kut­la­yan­lar, se­vin­ci­ne or­tak olan­lar çok. Sa­ba­ha ka­dar uyu­ma­dı. Sa­bah er­ken kal­kıp Bo­ğa­z’ı gör­mek, mar­tı­la­rın se­si­ni duy­mak için ar­ka­da­şıy­la kah­val­tı yap­ma­ya git­ti. Bu ne sev­gi­… So­ne­r’­i ta­nı­yan, ta­nı­ma­yan herkes ku­cak­lı­yor, geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ile­ti­yor­lar­dı. Ya­nı­na ge­len­ler, onun bü­yük bir hak­sız­lı­ğa uğ­ra­dı­ğı­nı, yıl­lar­dır ce­za­evin­de hak­sız bir bi­çim­de tu­tul­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar­dı.
 
 
“TÜRKİYE’DE GERÇEKLER TEHLİKELİ”
 
Gü­nü­müz­de ga­ze­te­ci­li­ğin “çok teh­li­ke­li mes­le­k” ol­du­ğu­na So­ner Yal­çın da ina­nı­yor. Dün te­le­fon­da şun­la­rı söy­lü­yor­du: “Ce­za­evin­de ge­çir­di­ğim 632 gün ama ben 700 gün di­yo­rum ve şöy­le dü­şü­nü­yo­rum: Tür­ki­ye’de ger­çek­ler teh­li­ke­li. Ger­çe­ği ya­zan, söy­le­ye­n ga­ze­te­ci­ye mut­la­ka ezi­yet edi­li­yor. Ki­mi­si iş­siz bı­ra­kı­lı­yor, ki­mi­si hap­se atı­lı­yor, ki­mi­si köy ku­yu­la­rına atı­lı­yor. Bi­zim mes­le­ği­miz ger­çe­ği yaz­mak, ger­çe­ğin ya­nın­da dur­mak­tır. Bi­zlere ter­tip­ler ya­pa­rak, ce­za­evi­ne at­tı­ra­rak bel­ki ‘bu ar­tık ka­le­mi­ni kı­rar, ka­le­mi­ni bü­ke­r’ di­ye dü­şü­nü­yor­lar. Böy­le dü­şü­nen­ler ya­nı­lı­yor. Ce­za­evin­de 700 gün tu­tul­mam ga­ze­te­ci­li­ğim­den bir şey al­ma­dı. Hat­ta dün­den da­ha güç­lü, da­ha çe­lik gi­bi du­ru­yo­rum. Bun­dan böy­le de ger­çek­le­ri yaz­ma­ya kork­ma­dan de­vam ede­ce­ğim. Ger­çek son­suz­dur ve ger­çe­ği kim­se yok ede­mez. Ba­zı ken­di­le­ri­ne ‘ga­ze­te­ci­’ di­yen­ler, ha­ki­kat­le­ri fark­lı gös­te­re­rek ka­mu­oyu­nu bir sü­re kan­dı­ra­bi­lir­ler. Şim­di ger­çek ya­vaş ya­vaş or­ta­ya çı­kı­yor. Bi­ze ya­pı­lan ter­ti­bin ben­zer­le­ri Bal­yoz sa­nık­la­rı­na, Er­ge­ne­kon sa­nık­la­rı­na da ya­pıl­dı.
 
“GAZETECİLERE SÖYLÜYORUM”
 
Şim­di sö­züm ga­ze­te­ci­le­re: Ga­ze­te­ci ola­rak mes­le­ğe de­vam ede­cek­sek, ga­ze­te­ci­li­ğin bir ma­ra­ton ol­du­ğu­nu ak­lı­mız­dan çı­kar­ma­ma­mız ge­re­kir. Ama bir an ön­ce şöh­ret ola­yım, çok pa­ra­ya ka­vu­şa­yım di­ye ga­ze­te­ci­lik ya­pıl­maz. Bu­gün med­ya­da olan bu tip­ler de sü­pü­rü­lüp atı­la­cak­tır. Biz ger­çe­ğe sa­rıl­mı­şız. Onu bı­rak­ma­ya da hiç ni­ye­tim yok. Ger­çek­ler teh­li­ke­li olur, zul­me uğ­ra­ya­bi­liriz ama biz bu­nu ya­pa­ca­ğız. (CTK)
 
Haberin tamamı için tıklayın: http://sozcu.com.tr/balyoz-ve-ergenekonda-da-tertip-var.html

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com