Sopalı polisler masummuş!

Sopalı polisler masummuş!
Eylemcileri sopalarla döven sivil polisler hakkında 'yasaldır' denildi

CHP, Gezi eylemcilerine sopalarla müdahale eden polisleri İçişleri Bakanlığı’na sordu. Yanıt istifa eden Bakan Güler’den geldi: Uygulama yönetmeliğe uygun.

Türkiye el­le­rin­de so­pa ve de­mir çu­buk­lar­la va­tan­da­şa mü­da­ha­le eden ki­şi­le­ri, Ge­zi Par­kı pro­tes­to­la­rı sı­ra­sın­da ta­nı­dı. Em­ni­yet yet­ki­li­le­ri­nin “On­lar si­vil po­li­s” de­di­ği eli so­pa­lı adam­lar­la il­gi­li bir açık­la­ma da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­dan gel­di: O po­lis­ler mev­zu­ata uy­gun.
 
MEVZUATI HATIRLATTI
 
CHP Mil­let­ve­ki­li Gür­kut Aca­r’­ın, İz­mir ve An­tal­ya­’da Ge­zi Par­kı ey­lem­ci­le­ri­ne mü­da­ha­le eden eli so­pa­lı si­vil po­lis­ler­le il­gi­li so­ru­su­na ya­nı­tı İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ver­di. Em­ni­yet per­so­ne­li­nin gö­rev es­na­sın­da kul­la­na­ca­ğı teç­hi­za­tın “Em­ni­yet Hiz­met­le­ri Sı­nı­fı Men­sup­la­rı Kı­ya­fet Yö­net­me­li­ği­”n­de be­lir­len­di­ği­ne dik­kat çe­ken Gü­ler, eli so­pa­lı po­lis­ler­le il­gi­li şöy­le de­di:
 
‘SORUŞTURMA AÇIK’
 
“Per­so­nelimiz bu yö­net­me­lik doğ­rul­tu­sun­da gö­re­ve sevk edil­miş­tir. Öner­ge­ye ko­nu edi­len olay­la­ra iliş­kin po­lis mü­fet­tiş­le­ri ta­ra­fın­dan in­ce­le­me baş­la­tıl­mış olup, yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma de­vam et­mek­te­dir.”
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın ver­di­ği ce­va­bı de­ğer­len­di­ren Gür­kut Acar, “Ge­zi olay­la­rı­na ka­tı­lan yurt­taş­la­ra bir sü­rü yap­tı­rım uy­gu­lan­dı, yar­gı­la­ma­lar baş­la­dı ama po­lis­ler­le il­gi­li so­ruş­tur­ma­lar 6 ay­dır ta­mam­la­na­ma­dı. Bu­nu an­la­mak müm­kün de­ği­l” de­di.
 
‘SONUÇ ÇIKMAYACAK’
 
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Ge­zi­’ de gö­rev alan po­lis­le­re yö­ne­lik “Des­tan yaz­dı­nı­z” açık­la­ma­sı­nı da ha­tır­la­tan Acar, “Po­lis des­tan yaz­dı­’ de­nil­dik­ten son­ra, bu so­ruş­tur­ma­lar­dan bir so­nuç çık­ma­sı müm­kün de­ğil” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. (MRE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com