Sosyal medyada özgürlük bitti

Sosyal medyada özgürlük bitti
Gezi parkı olaylarında sosyal medyaya yüklenen hükümet twitter ve facebook için takip merkezi kurdu.

Nerdeyse Türkiye’deki tek özgür olduğumuz yer olan sosyal medyadaki özgürlük sona eriyor. Gezi olaylarında günah keçisi ilan edilen twitter ve facebook’u denetleyecek birim kuruldu. Kurulan birim için 23 milyon lira ödenek ayrıldı.
 
Baş­ba­kan­lı­ğın, tüm ba­kan­lık­la­ra ver­di­ği ‘sos­yal med­ya ta­ki­bi­’ ta­li­ma­tın­dan son­ra Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı da de­ne­tim bi­ri­mi ya­pı­lan­ma­sı­na git­ti. TİB İn­ter­net Dai­re Baş­kan­lı­ğı Bi­linç­len­dir­me Mer­ke­zi kur­du.
 
Baş­kan­ve­ki­li Os­man Ni­hat Şen ve BTK 2. Baş­ka­nı Ay­han Bey­do­ğa­n’­ın ko­or­di­nas­yo­nun­da 23 mil­yon öde­nek ay­rı­lan bi­ri­me tam yet­ki­li ola­rak İl­han Eyi­oğ­lu ve Ba­hat­tin Vi­din­li gö­rev­len­di­ril­di. Hız­lı bir şe­kil­de or­ga­ni­ze edi­len bi­rim için An­ka­ra Bal­ga­t’­ta bi­na ki­ra­lan­dı. Ken­di bi­na­sı­nı yap­tı­ran Za­man-Ci­han Ha­ber Ajan­sı­’nın bo­şalt­tı­ğı bi­na Bi­linç­len­dir­me Mer­ke­zi için tu­tul­du. Bi­rim için ele­man ça­lış­ma­sı ya­pı­lı­yor. An­cak Tİ­B’­de­ki kad­ro­lar­da ce­ma­at ya­pı­lan­ma­sı ol­du­ğu­nu dü­şü­nen AK­P’­li­ler, ye­ni bi­rim­de de bu ki­şi­le­rin et­ki­li ol­ma­sın­dan en­di­şe edi­yor. Ye­ni bi­ri­min ça­lış­ma­la­rı için ba­zı fir­ma­lar­la özel söz­leş­me ya­pı­la­cak ve hiz­met alı­mı ya­pı­la­cak. Bi­rim, ya­kın ge­le­cek­te en kri­tik bil­gi top­la­ma mer­ke­zi ola­cak. (UGE)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Fox TV’ye çirkin saldırı14 Ocak 2015 Çarşamba 12:55
 • Yandaş medya açık açık hedef gösterdi14 Ocak 2015 Çarşamba 12:45
 • Havuz yazarı konferanstan kovuldu13 Ocak 2015 Salı 13:24
 • Economist: Türk medyası için zor zamanlar09 Ocak 2015 Cuma 11:04
 • “AKP basını bitirdi“09 Ocak 2015 Cuma 10:26
 • "Bu ayıp, bu kan asla temizlenemeyecek"08 Ocak 2015 Perşembe 16:50
 • Atilla Taş'tan olay yaratan 'Yüce Divan' tweeti!06 Ocak 2015 Salı 11:11
 • Hülya Avşar'dan Sözcü'ye dava!25 Aralık 2014 Perşembe 10:49
 • Milliyet'te deprem, hangi isimlerin görevine son verildi?17 Aralık 2014 Çarşamba 11:27
 • Abdülkadir Selvi'nin kafası karıştı15 Aralık 2014 Pazartesi 10:54
 • Çok Okunanlar
   Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
   Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
   E-Posta: info@sansursuzhaber.com