Sözcü'den Ata'ya mektup var! Şimdi borcumuzu ödeme zamanı...

Sözcü'den Ata'ya mektup var! Şimdi borcumuzu ödeme zamanı...
Cumhuriyetimizin 90. yılında, Türkiye'nin önemli isimleri, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları minneti Sözcü Gazetesi aracılığıyla dile getirdi...

"90. yılda Ata'ya mektup" başlığıyla verilen haberde; Tarık Akan, Levent Kırca, Metin Feyzioğlu, Ümit Kocasakal, Mehveş Emeç Birol, Engin Ayça ve Nasuh Mahruki, Mustafa Kemal Atatürk'e mektup yazdı, Sözcü yayınladı.

İşte o isimlerin kaleminden Atatürk'e mektuplar:

Ümit Ko­ca­sa­kal (İstanbul Ba­rosu Baş­ka­nı):

Cum­hu­ri­ye­ti­mi­z’in 90’ın­cı Yı­lı’­nı bü­yük bir coş­ku ile an­cak bu­nun ya­nı sı­ra ba­zı kay­gı­lar­la bir­lik­te kut­lu­yo­ruz. 90 yıl­da gel­di­ği­miz nok­ta dü­şün­dü­rü­cü ve kay­gı ve­ri­ci­dir. Ger­çek­ten bu­gün Cum­hu­ri­yet, ta­ri­hin­de hiç ol­ma­dı­ğı ka­dar bü­yük bir teh­dit ve sal­dı­rı al­tın­da­dır. Te­rör ör­gü­tüy­le mü­za­ke­re ve iş­bir­li­ği so­nu­cun­da ül­ke par­ça­lan­ma­nın eşi­ği­ne ge­ti­ril­miş, ör­gü­tün teh­dit­le­ri­ne kar­şı gös­te­ri­len mü­sa­ma­ha ile dev­let oto­ri­te­si yok edil­miş­tir. Bu sü­reç söz­de bir ta­kım ay­dın­lar ta­ra­fın­dan meş­ru­laş­tı­rıl­mış, ger­çek amaç us­ta­lık­la mas­ke­len­miş­tir. Ül­ke ta­ri­hin­de gör­me­di­ği öl­çü­de bir “ay­dı­n” iha­ne­ti ya­şa­mak­ta­dır. Hiç­bir şe­kil­de umut­suz­lu­ğa, yıl­gın­lı­ğa yer yok­tur. Türk Mil­le­ti­’nin sez­gi­si ve ce­sa­re­ti yük­sek­tir. Mil­le­ti­miz var­lı­ğı­na, ül­ke­si­ne, dev­le­ti­ne, bü­tün­lü­ğü­ne, ba­ğım­sız­lı­ğı­na, dev­rim­le­ri­ne, Ata­türk il­ke­le­ri­ne, Cum­hu­ri­ye­ti­ne, bir­li­ği­ne sa­hip çı­ka­cak­tır. Cum­hu­ri­ye­tin ko­lon­la­rı sağ­lam olup bu gi­bi sar­sın­tı­lar­la yı­kıl­maz. Bu top­rak­lar­da Mus­ta­fa Ke­mal­ler ve Cum­hu­ri­yet ye­nil­mez. Cum­hu­ri­yet, ken­di­si­ne ku­ru­lan pu­su­yu yi­ne ber­ta­raf ede­cek, Cum­hu­ri­yet düş­man­la­rı bir kez da­ha kay­be­de­cek­ler­dir. Reh­be­ri­miz Ata­türk ve Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­luş de­ğer­le­ri­dir. Ar­tık za­man; ken­di­mi­zi, ko­num ve ge­le­ce­ği­mi­zi, ca­nı­mı­zı dü­şün­me za­ma­nı de­ğil. Şim­di bor­cu­mu­zu öde­me za­ma­nı­… Ak­si hal­de ta­rih ve ço­cuk­la­rı­mız biz­le­ri af­fet­me­ye­cek­tir.

Meh­veş Emeç Bi­rol (Pi­ya­nist):

Bi­ze ar­ma­ğa­nı­nız olan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­z’in 90’ın­cı Yıl­dö­nü­mü­’nü kut­lar­ken, se­vin­ci ve hüz­nü ay­nı yü­rek­te ta­şı­yo­rum. Hü­zün­lü­yüm, çün­kü siz yok­su­nuz. Kur­du­ğu­nuz la­ik Cum­hu­ri­ye­t’­le, bi­ze çağ­daş in­san­lar ola­rak, in­san­ca ya­şa­ma­yı öğ­ret­ti­niz. Dev­rim­le­ri­niz­le, ken­di di­li­mi­zi ve ken­di di­li­miz­le de ken­di di­ni­mi­zi öğ­re­ne­bil­me im­ka­nı ver­di­niz. Siz, sa­na­ta ve sa­nat­çı­la­ra, bi­li­me ve bi­lim in­san­la­rı­na ver­di­ği­niz de­ğe­ri her fır­sat­ta di­le ge­ti­re­rek biz­le­ri onur­lan­dır­dı­nız. Ben ve ai­lem si­zi sev­gi ve say­gıy­la anı­yo­ruz.

Me­tin Fey­zi­oğ­lu (Türkiye Ba­rolar Birliği Baş­ka­nı):

Bu­gün ya­şa­dı­ğı­mız sı­kın­tı­lar bi­ze Cum­hu­ri­ye­ti­mi­ze dün­den da­ha çok sa­hip çık­ma gö­re­vi ve­ri­yor. Ta­rih­te si­zin ka­dar hak­sız eleş­ti­ri­le­re uğ­ra­mış bir li­der yok­tur. An­cak ta­rih­te mil­le­ti­nin bu ka­dar çok sev­di­ği bir baş­ka li­der de yok­tur. Cum­hu­ri­ye­t’­i ko­ru­ma gö­re­vi ver­di­ği­niz genç­lik, de­mok­ra­si­mi­zin üze­ri­ne dü­şen göl­ge­le­ri si­le­cektir. Gö­rev bel­ge­miz Genç­li­ğe Hi­ta­be­niz­’dir. Sö­zü­müz na­mu­su­muz­dur.

En­gin Ay­ça (Yö­net­men):

Ne mut­lu bi­ze ki; Tür­ki­ye si­zin gi­bi bir in­sa­nı için­den çı­kar­dı, bi­ze ar­ma­ğan et­ti. Var­lı­ğı­mı­zı si­zin ön­der­li­ği­ni­ze borç­lu­yuz. Gö­rev ve so­rum­lu­luk ar­tık biz­de. İçi­niz ra­hat ol­sun. Ema­ne­ti­ni­zi ya­rın­la­ra da­ha da ge­liş­ti­re­rek, gü­zel­leş­ti­re­rek ta­şı­yaca­ğız. Bel­ki ko­lay ol­ma­ya­cak ama ola­cak, ol­mak zo­run­da. Çün­kü de­di­ği­niz gi­bi: Ya is­tik­lal ya ölüm. Be­del öde­me­ye ha­zı­rız.

Na­suh Mah­ru­ki (AKUT Baş­ka­nı):

Cum­hu­ri­ye­t’­in bir­çok önem­li ka­za­nı­mı altüst edil­di. De­mok­ra­si­miz ve hu­ku­ku­muz baş­ka bir şe­ye dö­nüş­tü­rül­dü. Bü­yük hak­sız­lık­lar, iha­net­ler ve yol­suz­luk­lar ya­pıl­dı ama so­nun­da Türk gen­ci, ken­di ge­le­ce­ği­ni güç­lü ve be­ce­rik­li el­le­ri­ne al­ma­ya ka­rar ver­di. Sen mil­le­ti­ni çok iyi ta­nı­dı­ğın için çok iyi bi­lir­sin, ora­ya zor ge­lir ama, bu Mil­let bir ke­re ‘gay­rı ye­te­r’ de­di mi, düş­ma­nın kaç­ma za­ma­nı gel­miş de­mek­tir.
 
 
Levent Kırca (Sanatçı):

Nasıl kurduysan yık yık bitmiyor arkadaş. Andı’nı sildik, Bayramlarını yok saydık. Tekkeleri yeniden kurduk. Bayrağı’nı indirdik. İçerden, dışarıdan uğraşıyoruz yıkamıyoruz arkadaş. Ne Cumhuriyetmiş be… Yeter artık tak etti. Ben yıkmıyorum. Yıkarsam Fethullah çarpsın! Tayyip abi, ben yokum abi…
 
 
Ta­rık Akan (Sa­nat­çı):

Sen ki dün­ya­nın en bü­yü­ğü­sün. Bu­gün, kur­du­ğun Cum­hu­ri­ye­t’­i yık­ma ça­bası için­de olan­lar var. Emin ol ki; bu­na mü­saa­de et­me­ye­ce­ğiz. Ema­ne­ti­ne la­yı­kıy­la sa­hip çı­kı­yo­ruz. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ne yö­ne­lik her tür­lü sal­dı­rı­nın kar­şı­sın­da dim­dik ayak­ta, bi­ze öğ­ret­ti­ğin gi­bi çağ­daş ol­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz. Se­nin ço­cuk­la­rın ola­rak, sa­na olan bor­cu­mu­zu öde­me­nin bi­lin­ci için­de önün­de say­gıy­la eği­li­yo­ruz.

Sözcü'nün haberine buradan ulaşabilirsiniz.

(DSE)


Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com