T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KÜTAHYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNDENTAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ
T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
       Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
   
İLAN
KÜTAHYA  İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

 

 

Gediz Devlet Hastanesi-Kantin-Çay Ocağı

Taşınmaz   no

Mahallesi

Pafta   /Ada /Parsel

Kiralanacak   Kısım m²

Yüzölçümü

Kullanım   Amacı

Kiralama   Süresi (yıl)

Yıllık   Tahmini Bedeli (TL)

Geçici   Teminat (TL)

İhale   Gün ve Saati

43080102592-43080104098

Dayınlar-Umurbey

31/32-93-785-2472-35

17+8m2’lik Kısmı

7.197,00m2

Kantin-Çay Ocağı

36   Ay

20.556,00TL

2.060,00TL

26.11.2013   14.00Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık  Teklif Usulü ile Kütahya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonunda 26.11.2013 tarihine saat 14:00 de Salı günü yukarıda belirtilen süreyle kiraya verilecektir.
İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde (D.P.Ü.Merkez Kampüsü Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10km. KÜTAHYA) Kütahya İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Biriminde) bedelsiz olarak görülebilir ve 25,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
1- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a. Yasal Yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi);
b. Tebligat için yasal yerleşim yerinden farklı bir adres bildireceklerin bunun için Türkiye’de adres göstermeleri,
c. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. Teminat mektupları dışındaki teminatların Halk bankası Kütahya Merkez Şubesi (TR160001200952700006000029) IBAN nolu Genel Sekreterliğimiz hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz olması gerekir.)
d. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletname,
g. İhale dokümanının satın alındığına dair belge olarak, (Halk bankası Kütahya Şubesi TR160001200952700006000029)  IBAN nolu Genel Sekreterliğimiz banka hesabına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz) İhale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
h. Teklifler İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına veya komisyona sunulmak üzere İdare personeline teslim edilecektir. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
k. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
AKİS BÖLGE GAZETESİ 14112013  (4x19)
 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
   Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com