Tablet dağıtımında imam hatiplere öncelik!

Tablet dağıtımında imam hatiplere öncelik!
Okul­la­ra bil­gi­sa­yar kam­pan­ya­sın­da Or­du­’ya bin 31 tab­let düş­tü. Bun­la­rın 575’i Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­ne da­ğı­tıl­dı.

AKP’nin tek­no­lo­jik eği­tim kap­sa­mın­da ge­liş­ti­ri­len ve okul­lar­da ka­ra tah­ta­lı eği­ti­me son ver­me­yi amaç­la­yan Fa­tih Pro­je­si, Or­du­’da da baş­la­dı.

Sözcü'nün haberine göre, Or­du Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü tab­let da­ğı­tıl­ma­sı ge­re­ken okul sa­yı­sı­nı 44 ola­rak be­lir­le­di.
 
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı 49 bin adet tab­let alı­mı ya­pıp bu­nu 81 ile da­ğı­tın­ca Or­du­’ya 1031 adet tab­let düş­tü. Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, ön­ce­li­ği İmam Ha­tip Li­se­si­’ne ver­di.
 
1031 adet tablet ilk etap­ta, Fen Li­se­si, Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si, İMKB Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­si ve Gü­zel Sa­nat­lar Spor Li­se­si­’ne da­ğı­tıl­dı. Da­ğı­tım­lar­da il­ginç bir nok­ta dik­ka­t çek­ti.
 
Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si­’nin 5. ve 9. sı­nıf­la­rın­da­ki öğ­ren­ci sa­yı­sı faz­la ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le 1031 tab­le­tin 575’i bu oku­la ve­ril­di. Tab­let­le­rin da­ğı­tı­mını Or­du Va­li­si Or­han Düz­gün yap­tı. (CTK)

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Okunanlar
    Sansürsüz Haber, Akis Medya kuruluşudur
    Copyright © 2011 http://www.sansursuzhaber.com/
    E-Posta: info@sansursuzhaber.com